Za Ministerstvo zdravotníctva SR („ďalej len „ministerstvo“):

  • riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby, Mgr. Miriam Vulevová, MBA

  • riaditeľ Odboru hodnotenie zdravotníckych technológii, MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH

  • referent Odboru kategorizácie a cenotvorby, Ing. Jana Ivanová

Za spoločnosť SANOFI PASTEUR (ďalej len „Sanofi“):

  • Mgr. Karel Torner, Sanofi Pasteur Head CZ & SK

  • Ing. Štefan Chrenko, National Sales Manager

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť spoločnosti Sanofi.

Stretnutie otvorila riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby, Mgr. Miriam Vulevová, MBA.

Spoločnosť Sanofi:

Farmaceutická spoločnosť plánuje opätovne podať žiadosť o vyradenie lieku Imovax Rabies Vero (VERORAB) so ŠUKL kódom 93706 zo zoznamu kategorizovaných liekov. Ide o vakcínu proti besnote a nakoľko sa v kategorizačnom zozname v tej istej ATC skupine nenachádza žiadna iná náhrada tejto vakcíny, v minulosti ministerstvo držiteľovi registrácie lieku žiadosť o vyradenie zamietlo. Sanofi v prípade nevyhovenia žiadosti o vyradenie vakcíny, vzhľadom k jej dlhodobo nízkej ceny hraničiacou s výrobnými nákladmi, zvažuje prípadné zrušenia registrácie lieku.

MZ SR:

Ministerstvo má zato, že danú situáciu je potrebné urýchlene riešiť a po doručení žiadosti o vyradenie lieku bude postupovať v súlade s platnou legislatívou. Na základe toho požiada hlavnú odborníčku ministerstva pre epidemiológiu o odborné stanovisko k predmetnej žiadosti a bude konať tak, aby bola dostupnosť vakcíny pre slovenských pacientov zabezpečená.

ZÁVER:

Sanofi zabezpečí dostupnosť vakcína VERORAB na slovenskom trhu aj po vyradení z kategorizačného zoznamu liekov.

Zapísala:
Overil za Sanofi:
Schválila:
Dátum:

Ing. Jana Ivanová
Ing. Štefan Chrenko
Mgr. Miriam Vulevová, MBA
12.01.2017