Za Ministerstvo zdravotníctva SR („ďalej len „ministerstvo“):

  •  riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby, Mgr. Miriam Vulevová, MBA

  •  riaditeľ Odboru hodnotenie zdravotníckych technológii, MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH

  •  referent Odboru kategorizácie a cenotvorby, Ing. Jana Ivanová

Za spoločnosť Roche Slovensko s.r.o. (ďalej len „Roche“):

  •  MUDr. Simona Igaz, Market Access and Corporate Affairs Director

  •  Radovan Štetka, medicínsky poradca

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť spoločnosti Roche.

Stretnutie otvorila riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby, Mgr. Miriam Vulevová, MBA.

Spoločnosť Roche:

Farmaceutická spoločnosť podala žiadosť o podmienené zaradenie lieku Perjeta 420 mg infúzny koncentrát so ŠUKL kódom 4491A do zoznamu kategorizovaných liekov (ďalej len „žiadosť“). Roche prezentoval možnosti spoluúčasti uhrádzania ceny onkologických liekov v zmysle platných indikačných obmedzení po uplynutí hradenej liečby zdravotnou poisťovňou. Pre liek Perjeta je v návrhu indikačného obmedzenia navrhnuté na základe verejného zdravotného poistenia v liečbe metastatického karcinómu prsníka uhrádzať maximálne 27 cyklov liečby, čo podľa informácií firmy Roche potvrdil aj farmako-ekonomický rozbor lieku.

MZ SR:

Ministerstvo má zato, že súčasne platná legislatíva nerieši model spolufinancovania úhrady pokračovania liečby u pacientov mimo schválené indikačné obmedzenie. V súčasnosti sa pripravuje novela zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorá sa bude okrem iného zaoberať aj novými modelmi spôsobu úhrady ceny lieku a prípadnej spoluúčasti farmaceutických firiem. Pri doručenej žiadosti bude ministerstvo postupovať v súlade s platnou legislatívou.

Zapísala:
Overil za Roche:
Schválila:
Dátum:

Ing. Jana Ivanová
MUDr. Simona Igaz
Mgr. Miriam Vulevová, MBA
17.01.2017