Za Ministerstvo zdravotníctva SR („ďalej len „ministerstvo“):

  • riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby, Mgr. Miriam Vulevová, MBA

  • referent Odboru kategorizácie a cenotvorby, Ing. Jana Ivanová

Za spoločnosť Celgene s.r.o. (ďalej len „Celgene“):

  • MUDr. Ivan Ťurek, General Manger Slovakia & Czech Republic

  • MUDr. Štefánia Navarčíková, Associate Director Drug Safety and Regulatory Affairs, Slovakia & Czech Republic

  • MUDr. Ingrid Tothová, Medical Director Slovakia & Czech Republic

  • Mgr. Tomáš Pastorek, Associate Director Sales, Marketing & Market Access

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť spoločnosti Celgene.

Stretnutie otvorila riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby, Mgr. Miriam Vulevová, MBA.

Spoločnosť Celgene:

Farmaceutická spoločnosť Celgene predstavila na stretnutí význam a aktuálny stav Programu minimalizácie rizika liečby talidomidom, lenalidomidom a pomalidomidom v SR - Program prevencie gravidity. V druhej časti stretnutia predstavila firma Celgene plánované žiadosti o podmienečné zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov v roku 2017 - liek Imnovid ako aj pokračovanie podmienečnej úhrady pre liek Abraxane. Okrajovo bola diskutovaná aj téma zmeny indikačného obmedzenia pre Revlimid.

MZ SR:

Ministerstvo sa oboznámilo s Programom minimalizácie rizika, podmienkach bezpečného používania liekov a úlohách zdravotníckych pracovníkov ako aj úlohe distribútora - Phoenix v rámci RMinP programu na Slovensku. Čo sa týka vyhodnotenia podmienenej úhrady lieku Abraxane ako aj prípadnej žiadosti o zaradenie lieku Imnovid do zoznamu kategorizovaných liekov bude ministerstvo postupovať v súlade s platnou legislatívou na základe zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V súčasnosti sa pripravuje novela zákona, ktorá sa bude okrem iného zaoberať aj novými modelmi spôsobu úhrady ceny lieku a prípadnej spoluúčasti farmaceutických firiem pri pokračovaní liečby u pacientov mimo schválené indikačné obmedzenie.

Zapísala:
Overil za Celgene:
Schválila:
Dátum:

Ing. Jana Ivanová
Mgr. Tomáš Pastorek
Mgr. Miriam Vulevová, MBA
31.01.2017