Prítomní:    

za MZ SR: MUDr. Peter Musil, MSc. – generálny riaditeľ SFLP
  PharmDr. Martina Hromádková – riaditeľka OF
  PharmDr. Miriam Vulevová – riaditeľka OKC

za projektový tím Medifo: PharmDr. Ján Holec
  PharmDr. Peter Stanko
  Mgr. Michal Páleník

 

            Pracovné stretnutie bolo zorganizované z dôvodu iniciatívy projektového tímu Medifo vo veci odprezentovania nového projektu „Medifo – lekárenská starostlivosť“.

            Zástupca projektového tímu Medifo oboznámil prítomných  s projektom Medifo. Jedná sa o liekové, nutričné a suplementačné poradenstvo pre pacientov v lekárni ako pevná súčasť zdravotnej starostlivosti.

           Projekt „Medifo – lekárenská starostlivosť“ ponúka riešenia, ktoré nevyžadujú žiadne legislatívne zmeny ani nové investície a má ambíciu riešiť súčasnú situáciu s nedostatkom lekárov a sestier s prehĺbením spolupráce medzi lekármi a lekárnikmi.
           Cieľom projektu je presun ťažiska niektorých zdravotníckych služieb a starostlivosti do verejných lekární a priniesť vysoko špecializované pracovisko prvého kontaktu s pacientom. Zoznamom služieb projektu medifo je dispenzačná činnosť, skríningová činnosť, nutričné a suplementačné poradenstvo.

Zástupca projektového tímu oboznámil prítomných o základných cieľoch projektu:

  • zmapovať možnosti čo najrozsiahlejšieho a najefektívnejšieho využitia potenciálu verejnej lekárne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a podpore verejného zdravia,
  • presadzovať inovatívne a optimalizované postupy poskytovania lekárenskej starostlivosti,
  • preskúmať potenciál lekárenskej starostlivosti ako miesta poskytovania štandardnej a nadštandardnej lekárenskej starostlivosti,
  • kvalifikovať náklady a ekonomický prínos poskytovania lekárenskej starostlivosti v tomto rozsahu.

Oboznámil prítomných ako pomôže projekt medifo:

  • zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva
  • zníženie miery úmrtnosti a chorobnosti na vybrané ochorenia
  • zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť obyvateľstva
  • medifo ako sito pre efektívne využívanie času lekárov
  • efektívne využitie zdravotníckych pracovníkov
  • zdravotnícke zariadenie bez nárokov na dobudovanie systému

Projektový tím Medifo oboznámili MZ SR, že v Nitre už ½ roka funguje pilotný program v jednej pilotnej lekárni. Cieľom je zabezpečenie takejto formy rozšírenej lekárenskej starostlivosti do krajských, prípadne okresných miest. O programe komunikujú s lekármi, lekárskymi fakultami, farmaceutickou fakultou a s ostatnými odbornými spoločnosťami.
           Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo“) informovalo prítomných, že je potrebné  získať ďalšie podrobnejšie informácie po rozšírení projektu do viacerých lekární.
           Zúčastnení sa dohodli, že o projekte bude potrebné diskutovať so Sekciou zdravia a so Slovenskou lekárnickou komorou v termíne marec – apríl 2019.