SICPA &SICPATRACE - Prezentácia pre Ministerstvo zdravotníctva SR

Miesto stretnutia: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 83752
Dátum: 18. júla, 2016

Účastníci:

Ministerstvo zdravotníctva SR:

- Matej Petrovič, Zastupujúci generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky
- Rastislav Pullmann, Riaditeľ OKCLP
- Liliana Hrúziková, Koordinátor pre záležitosti EÚ a medzinárodnú spoluprácu

SICPA, HMG Legal:

- Viktor Žemlička, Executive Vice President Business Development SICPA
- David Fradkoff, Government Solutions Manager SICPA
- Ondrej Vaňovič, legal advisor HMG Legal

Kontext: Pán Žemlicka predstavil firmu a ich produkt. Firma bola založená v roku 1927 vo Švajčiarsku a má pobočky v 27 krajinách sveta. Poskytujú jedinečné riešenia v oblasti ochranných atramentov, dodávajú ochranné prvky na bankovky, doklady, ceniny, rýchloobrátkový tovar pre rôzne vlády, farma firmy a organizácie. Je to bezpečný systém sledovania polohy a pohybu výrobkov. Firma má finančné kapacity pre štátne zákazky, kde sú schopní finančne pokryť zavedenie prvku do výroby, následne jednou z možností financovania riešenia je účtovanie „usage fee“ z každého výrobku, kde štát následne pravdepodobne prenesie náklady na výrobcov, alebo distribútorov. S procesom zavádzania dokáže firma začať cca 3-4 mesiace od príslušných dohôd.

Pán Žemlicka spomenul vytvorenie priestoru na ďalšiu diskusiu kvôli ratifikácii SR Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami z roku 2012 k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku. SR ako predsedajúca Krajina v Rade EÚ má v pláne pôsobiť na členské štáty v oblasti ratifikácie Protokolu. Po ratifikácii kľúčového Protokolu, vláda SR bude určite musieť začať ďalšie dialógy o technickom prevedení. Články 29,30 a 31 v smernici ES o tabakových výrobkoch (smernica č.2014/40/EÚ) vyžadujú vytvorenie systému Track&Trace.

Cieľom Smernice 2011/62/EÚ („FMD“) o falšovaných liekoch je zabránenie tomu, aby sa falšované lieky dostali do legálneho dodávateľského reťazca a k pacientom. Povinné bezpečnostné prvky budú musieť byť použité na každom balení lieku. Termín zavedenia pre väčšinu členských štátov vrátane Slovenska je do 9.2.2019. Je nutné vytvoriť národný systém a následne prejsť na európsku databázu. Firma SICPA by zafinancovala národný systém. SR s FMD zavádzaním ako krajina mešká, preto pán Žemlicka navrhuje MZ SR hrať v tomto procese aktívnu rolu.

Úlohy MZ

  • informovať štátnu tajomníčku Andreu Kálavskú o prezentácii.

  • skontaktovať SICPU v prípade záujmu, kedy sa môžu stretnúť experti a pripraviť podrobnejší a technickejší pohľad.


20160801_SICPASICPATRACE_Prezentacia-pre-MZSR.rtf

20160801_SICPASICPATRACE_Prezentacia-pre-MZSR.rtf