Za MZ SR:
štátny tajomník MUDr. Viliam Čislák, MPH
generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška

Za Klub cystickej fibrózy:
prezidentka: Mgr. Andrea Návesňáková
člen: Mgr. Jaroslav Lexa
odborný poradca: hlavný odborník MZ SR pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu
Doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.

Za zdravotné poisťovne:
VšZP: PharmDr. Ľudmila Krč Jediná
Dôvera: Mgr. Renáta Hajdinová
Union: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA

Stretnutie bolo zvolané v nadväznosti na závery zo stretnutia uskutočneného na MZ SR dňa 12.6.2012.

Štátny tajomník MZ SR privítal prítomných a informoval, že MZ SR našlo spôsob uhrádzania lieku Solmucol pre pacientov s cystickou fibrózou ( ďalej „CF“), ktorý bol vyhláškou č.434/2011vyradený .
Uviedol, že zdravotné poisťovne v zmysle § 88 ods.8 zákona č. 363/2011 uvedený liek na základe individuálnych žiadostí pacientov s CF môžu plne uhrádzať.
Mgr. Návesňáková: Predložila prítomným analýzu predpokladaných nákladov na liek Solmucol užívaný pri diagnóze CF pri počte evidovaných pacientov s CF 400, ako i analýzu predpokladaných nákladov na obnovu zdravotného stavu pri absencii užívania lieku Solmusol pri diagnóze s CF (viď príloha).
JUDr. Lexa: Poukázal na skutočnosti, že väčšina pacientov s CF pochádza zo sociálne slabších rodín a spôsob liečby formou vypisovania žiadosti, resp. jednorazovej výnimky nie je vhodné , nakoľko v liečbe CF je Solmucol iba jeden z mnohých liekov, ktorý pacient s CF musí denne užívať a jednu rodinu vyjde na 200,-€ ročne. Pre pacientov s CF je to základný liek, a preto hľadajú cestu, aby bol zdravotnými poisťovňami plne hradený.
Uviedol, že pre všetky zdravotné poisťovne je to pri počte 400 pacientoch s CF 100.000,-€ ročne. Taktiež poukázal na skutočnosť, že na Slovensku je šesť kliník, v ktorých sú liečení pacienti s CF, vypisovanie a vybavovanie výnimiek je zložitý proces nielen pre kliniku, ale najmä pre rodinu s pacientmi s CF.
Požiadal o možnosť vydania generálnej hromadnej výnimky s konkrétnymi menami pacientov s CF.
Doc. MUDr. Brezina: Objasnil odbornú stránku liečby pacientov s CF, potreby esenciálnych liekov najmä Solmucolu. 2 –

Zástupcovia poisťovní: Daný stav je skôr technický problém. Rozdielny postup je v prípade, ak je liek zaregistrovaný, ak je liek na výnimku, ak sa jedná o skupinové povolenie.
MUDr. Čislák: Poukázal na potrebu nájsť zhodu, aby aspoň jeden liek pre pacientov s CF bol plne hradený.
MUDr. Hlôška: Pripomenul, že od 25.11.2011 je v platnosti vyhláška č. 434/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu a preto Acetylcystein nie je možné v zmysle platnej legislatívy zaradiť do zoznamu úradne určených cien liekov.
Zdôraznil, že cieľom stretnutia je nájsť optimálne riešenie daného stavu. Navrhol ako jediné možné riešenie, že zdravotné poisťovne do skupiny Acetylcystein vedia vydať hromadné povolenie, ale k tomu musia urobiť prieskum, ktorý z Acetylcysteinov, za akú cenu.
Doc. PharmDr. Tesař: Uvedený návrh je možný, ale poisťovne musia vstúpiť do procesu vyjednávania s viacerými výrobcami, následne urobiť dohodu s dodávateľmi, čo je zložitý proces.
JUDr. Lexa: Uviedol, že tento spôsob je možný cestou verejného obstarávania, podrobne rozobral spôsob a formu pri verejnom obstarávaní s možnosťou využitia výnimky.
PharmDr. Krč Jediná: Poukázala na nákladovosť liečby pacientov s CF, pričom zdôraznila, že VšZP za rok 2011 uhradila liečbu pre pacientov s CF pre dg R86 cca 800.000,-€.
Doc.MUDr.Brezina + JUDr.Lexa: Uviedli, že dané číslo ich zaskočilo, je potrené vykonať dôkladnú kontrolu daného stavu. Pacientov s CF nie je veľa, aby sa nedala skontrolovať ich liečba, pacienti s CF majú väčšinou svoju lekáreň, v ktorej preberajú lieky a lekárnici o nich vedia. Sú ochotní poskytnúť presný zoznam pacientov s CF aj s nasadenou liečbou.
MUDr. Hlôška: Zdôraznil, že zdravotné poisťovne budú musieť vykonať dôkladnú analýzu daného stavu a prísť s návrhom riešenia. Požiadal zdravotné poisťovne o zaslanie návrhu riešenia v termíne do začiatku novembra 2012.

Záver:

  • Zdravotné poisťovne nájsť adekvátne riešenie plne hradenia lieku Solmucol pre pacientov s CF

  • Zvolať pracovné stretnutie na úrovni generálneho riaditeľa Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR so všetkými zúčastnenými stranami začiatkom mesiaca november 2012

Zapísala: Želeňáková

Overil: MUDr. Adam Hlôška, generálny riaditeľ SFLP,v.r.

Schválil: MUDr. Viliam Čislák, MPH, štátny tajomník MZ SR,v.r.