Za MZ SR:

- generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
- riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
- riaditeľka Odboru zdravotnej starostlivosti MUDr. Martina Élešová
- referent OKCLP Mgr. Jana Kernátsová, PhD.

Za OZ Nádej:

- predsedníčka združenia OZ Nádej Jaroslava Valčeková
- asistentka predsedníčky Mária Šošová

Stretnutie zahájil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška. Požiadal zástupkyňu Občianske združenie Nádej (ďalej len „OZ“) o predostretie svojich požiadaviek k prijatiu.

p.Valčeková: Poďakovala prítomným za prijatie a oznámila im, že ich OZ zvolalo na 06.06.2012 tlačovú konferenciu k situácii ohľadom iniciovania zmeny znenia indikačných obmedzení, ktoré sú z pohľadu združenia v súčasnosti diskriminačné. Nakoľko posledné dve rokovania na Ministerstve zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo“) viedli k zmene indikačných obmedzení, ktoré sú z pohľadu pacienta nepostačujúce (- napr. posudzovanie podľa neaktuálnych Mc Donaldových kritérií, nerovnocennosť kritérií liečby, ukončenie liečby, ak je pacient 5 rokov bez príznakov, ....) – požiadala predsedníčka združenia ministerstvo o opätovné posúdenie znenia indikačných obmedzení tak, aby bola pacientom umožnená kvalitná liečba už v prvej línii. Apelovala na zástupcov ministerstva, aby sa indikačné obmedzenia upravili tak, aby bol pacient včas a v súlade s najnovšími výsledkami klinických štúdií nastavený na liečbu sclerossis multiplex.

Informovala prítomných, že OZ pripravuje „Petíciu za zmenu indikačných obmedzení a schválenie bezplatnej podpornej liečby na poruchy chôdze pre pacientov s diagnózou sclerossis multiplex“. Ak ministerstvo prejaví vôľu venovať sa diskutovanej problematike na najbližšom zasadnutí Kategorizačnej komisie pre lieky, na tlačovej besede „Petíciu“ ešte nepredložia.

MUDr. Hlôška: Informoval, že Kategorizačná komisia pre lieky je poradný orgán ministra, zložený z 11 členov (traja za ministerstvo, traja za odborné spoločnosti a piati za zdravotné poisťovne), ktorý pripravuje ministerke zdravotníctva SR odborné odporúčania vo veci rozhodovania ohľadom kategorizácie liekov, ktorej súčasťou je aj zmena charakteristík referenčných skupín liekov určených na liečbu sclerossis multiplex. Ozrejmil prítomným proces kategorizácie ako i snahu ministerstva, aby boli zohľadnené požiadavky pacienta a zároveň zabezpečená efektívna nákladovosť liečby. Uviedol, že na zasadnutí Kategorizačnej komisie dňa 06.06.2012 bude informovať zúčastnených o predmetnom stretnutí s OZ a ich požiadavkách k zmene indikačných obmedzení.

Záver:

indikačné obmedzenia zmeniť tak, aby boli z pohľadu pacienta vyhovujúce a zároveň, aby bola zabezpečená efektívna nákladovosť liečby – požiadavka OZ Nádej

zápisnice z Kategorizačnej komisie pre lieky budú zverejnené na webovom sídle ministerstva.

Zapísala: Želeňáková
Overil: - za OZ Nádej p. Valčeková
Schválil: MUDr. Adam Hlôška, v.r.