Zápisnica

z prijatia prezidenta Občianskeho združenia Zväzu diabetikov Slovenska na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republike, konaného dňa 10.09.2012 o 11.00 hod.

 

Za MZ SR:

- riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann

Za OZ Zväz diabetikov Slovenska (ďalej „ZDS“):

- prezident ZDS Ing. Bc. Jozef Borovka

Stretnutie viedol riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky Sekcie farmácie a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann. Požiadal prezidenta občianskeho združenia ZDS o predostretie svojich požiadaviek k prijatiu.

Ing. Bc. Borovka: Informoval, že vzhľadom na komplexnosť problematiky liečby cukrovky, komplikácií ochorenia a možnej prevencie alebo oddialenia komplikácií, prišiel vysvetliť – objasniť pohľad pacientov na súčasnú situáciu a jej dopad na zdravotný stav a kvalitu života pacientov, či už v negatívnom alebo aj pozitívnom zmysle.

Uviedol, že ZDS vyjadruje znepokojenie so závermi Kategorizačnej komisie pre lieky platnými od 1.októbra 2012, z ktorých pre diabetikov vznikli navýšené doplatky za inzulínové analógy. Táto zmena sa týka najmä najohrozenejšej skupiny pacientov a to detí, tehotných a dojčiacich žien. Často dochádza k sociálnej odkázanosti a k mnohým patologickým javom. V tejto súvislosti požiadal o prehodnotenie maximálnej výšky úhrady inzulínových analógov zo zdravotného poistenia v tejto skupine pacientov. Zdôraznil, že liečba diabetes mellitus je spojená so zvýšenými výdavkami pre rodiny pacientov a pri dodržaní všetkých odporúčaní lekára často finančne náročná. V mnohých prípadoch dochádza k tomu, že tieto rodiny nie sú schopné finančne zvládnuť chod domácnosti čo i len v minimálnych nákladoch. Najmä deti za svoje ochorenie nemôžu a ani jeho vznik nemohli ovplyvniť ani mu zabrániť. Sú však nútení s týmto ochorením žiť a zaradiť sa do spoločnosti. Práve dobrá kompenzácia a vhodná liečba pomôže tejto skupine sa začleniť do pracovného procesu a budú prínosom pre náš štát a spoločnosť.

Poukázal aj na skutočnosť, že dieťa musí byť chápané do veku 18 rokov a 365 dní, a nie len do veku 6 rokov, resp. 15 rokov.

Zdôraznil, že danou situáciou sa začali zaoberať aj poslanci EÚ a Európsky parlament v marci 2012 prijal k problematike cukrovky rezolúciu. Ďalej informoval, že na stretnutí za prítomnosti zástupcov MZ SR, zástupcov zdravotných poisťovní, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenskej diabetologickej spoločnosti sa účastníci dohodli, že edukáciu diabetikov budú zabezpečovať absolventi vysokoškolského štúdia so špecializáciou na edukáciu a sociálne poradenstvo diabetikov.

Konštatoval, že Slovensko je jedna z mála krajín v EÚ, ktorá nemá Národný diabetologický program. ZDS spolupracuje so Slovenskou diabetickou spoločnosťou na príprave uvedeného programu, ktorý by mal obsahovať odporúčania EÚ v oblasti prevencie, diagnostikovania, výskumu, evidencie a edukácii.

Uviedol, že od roku 2013 bude na Slovensku pôsobiť prvé profesionálne edukačné centrum pre diabetikov v Michalovciach, ktoré bude nielen vychovávať, pomáhať diabetikom pri riešení ich ekonomickej, sociálnej a spoločenskej situácie, ale bude pôsobiť i v oblasti prevencie formou reklamy, prednášok a pod.

PharmDr. Pullmann: Ubezpečil,že v nadväznosti na list ZDS adresovaný MZ SR, v ktorom zástupcovia ZDS vyslovujú nespokojnosť s doplatkami za inzulínové analógy, MZ SR má záujem uvedený problém týkajúci sa najviac ohrozených skupín detí, tehotných a dojčiacich žien riešiť. Oboznámil, že problematika sociálneho aspektu diabetu je výhradne v gescii Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny.

Ďalej uviedol, že kategorizačnej komisii pre zdravotnícke pomôcky bol predostretý problém s ročným limitom počtu balení prúžkov do glukometra pre deti.

Informoval, že požiadavku – podnet ZDS predniesol na zasadnutí kategorizačnej komisie, ktorá začala na podnet MZ SR správne konanie.Kategorizačná komisia sa ním bude zaoberať na decembrovom zasadnutí.

Záver:

- zmeniť indikačné obmedzenia tak, aby boli z pohľadu pacienta vyhovujúce a zároveň, aby bola zabezpečená efektívna nákladovosť liečby

- zápisnice z Kategorizačnej komisie pre lieky a pre zdravotnícke pomôcky budú zverejnené na webovom sídle ministerstva.

 

 

Zapísala: Želeňáková

Schválil: PharmDr. Rastislav Pullmann, v.r.
riaditeľ OKCLP