​Zápisnica
 
 z prijatia zástupcov Občianskeho združenia Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, konaného dňa 10.08.2012 o 10.00 hod. na Ministerstve zdravotníctva SR
 
 
Za MZ SR:
-    riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
 
Za OZ Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania:
-    predsedníčka občianskeho združenia  Ing. Iva Vranská Rojková
-    člen občianskeho združenia  Ing. arch. Zuzana Orlovská
 
Stretnutie zahájil riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky  Sekcie farmácie a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann. Požiadal zástupkyňu Občianske združenie Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania o predostretie svojich požiadaviek k prijatiu, ktoré písomne zaslali Sekcii farmácie a liekovej politiky.
 
Ing.Vranská Rojková: Poďakovala  za prijatie a prešla konkrétne k bodom č.9 (možnosť využitia vhodných liečiv a pomôcok) a 11 (vyhláška zhoršujúca vzťah pacient - lekár a zúženie práv pacienta pri novele zákona o lieku v septembri 2011)  z prerokovávaných tém na Sekcii zdravia zo dňa 4.7.2012. Uviedla, že MZ SR v roku 2011 zhoršilo legislatívny stav informovanosti pacienta  novelou zákona o lieku  č. 362/2011 Z. z., v ktorom  je vypustená povinnosť lekára pred vakcináciou poskytnúť rodičovi bez vyzvania príbalový leták vakcíny  a taktiež bola vypustená povinnosť výrobcov vakcín uvádzať a kvantifikovať v príbalovom letáku prítomnosť karcinogénnych, mutagénnych, neurotoxických a geneticky modifikovaných látok  tak, ako to bolo v § 25 ods.10) a 11) zákona č. 545/2006 Z. z.  Ako  príklad uviedla Anglicko, kde sú príbalové letáky vakcín aj na niekoľko desiatok strán a zdôraznila,  že aj na Slovensku by sa mala zachovať úroveň informovanosti pacienta.
 
PharmDr. Pullmann: Podrobné informácie o vakcínach sú uvedené na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Poskytuje informácie o hlásení podozrení na vedľajšie účinky vakcín, ako aj podrobný prehľad vakcín v povinnom očkovaní, kontraindikácie pri ich aplikácii a ďalšie podrobné informácie o vakcínach.
 
Tiež informoval prítomných, že v súčasnom období  je predložený návrh novely zákona č. 362/2011 Z. z., ktorý po schválení nadobudne účinnosť 1.1.2013, kde sa upravuje manipulácia s vakcínami.
 
p. Orlovská: Písomne predložila stanovisko občianskeho združenia k výraznému zvýšeniu počtu detí s diabetom, najmä s novovzniknutým diabetom 1. typu vo veku okolo 2 rokov,  poukázala na riziko vzniku autoimunitného ochorenia. Apelovala najmä na prehodnotenie ročného limitu 24 balení prúžkov  do glukometra (ktorý je pre detského pacienta hlboko pod reálnou potrebou prúžkov), na možnosť výberu medzi viacerými infúznymi setmi nielen podľa tvaru ihly ale aj podľa materiálu – teflón, kov, na  navýšenie ročného limitu kanýl na 13 balení po 10 ks. Ďalej navrhla, aby každé dieťa do veku 15 rokov malo plne hradený akýkoľvek druh inzulínu, či už je to humánny inzulín, inzulín NPH alebo inzulínový analóg. Poukázala na skutočnosť, že pokiaľ pacient nemá inzulínovú pumpu, je potrebná na realizáciu CGM počiatočná investícia cca 1000 eur a požiadala o zrušenie nadbytočnej administratívnej procedúry, ktorou je schvaľovanie zdravotných pomôcok potrebných na používanie inzulínovej pumpy ako aj predĺženie rodičovskej dovolenky až do 9 rokov veku dieťaťa.
 
Ing. Vranská Rojková: Upozornila na problém pri diagnóze autizmu, kde vznikajú vysoké náklady rodičom na nákup jednorázových plienok a žiadala zváženie možnosti preplácať jednorázové plienky v plnej výške. K argumentácii PharmDr. Pullmanna, ktorý upozornil na obmedzené zdroje v rezorte zdravotníctva, z čoho vzniká problém uhrádzania zdravotných pomôcok a liečiv v plnej výške, uviedla, že ak ide o deti poškodené povinným očkovaním, mal by štát hradiť náklady v plnej výške. Považuje to za nutné minimum, ktoré by mal štát takto poškodeným deťom poskytnúť, veď neexistuje ani zákon o odškodnení obetí očkovania.
 
Ing. Orlovská doplnila, že v prípade detí, ktoré následkom očkovania získali diabetes mellitus 1. typu a ktorým pri nedostatočnej kompenzácii diabetu v budúcnosti hrozia vážne neskoré komplikácie diabetu (diabetická nefropatia, neuropatia a retinopatia), je dôležité zlepšiť podmienky pre kvalitný selfmonitoring diabetu. Kvalitný selfmonitoring je základnou podmienkou zachovania dobrej kompenzácie diabetu a tým aj základným preventívnym opatrením pred zdravotnými komplikáciami diabetu. Je dôležité zohľadniť aj fakt, že liečba skorých i neskorých komplikácií diabetu je oveľa nákladnejšia ako prevencia v podobe kvalitného selfmonitoringu (dostatok prúžkov do glukomeru, dostupnosť kontinuálneho monitoringu CGM).  
 
PharmDr.Pullmann: Uviedol, že problematika sociálneho aspektu diabetu je výhradne v gescii Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. K žiadostiam k prehodnoteniu limitov uviedol, že závery zo stretnutia bude tlmočiť na zasadnutí kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky.
 
Záver:
- Informovať Kategorizačnú komisiu pre zdravotnícke pomôcky o stretnutí a tlmočiť komisii žiadosť o prehodnotení počtu prúžkov do glukomeru a množstva kanýl pre deti do 15 rokov
- indikačné obmedzenia zmeniť tak, aby boli z pohľadu pacienta vyhovujúce a zároveň, aby bola zabezpečená efektívna nákladovosť liečby,
- prehodnotiť možnosť zvýšenia príspevku na jednorázové plienky za plnú výšku pri diagnóze autizmu
- zápisnice z Kategorizačnej komisie pre lieky budú zverejnené na webovom sídle ministerstva.
 
Zapísala: Želeňáková
Overil:  - za OZ Iniciatíva uvedomenia si rizík očkovania Ing. Vranská Rojková
              
Schválil:  PharmDr. Rastislav Pullmann,v.r.