Vážení prijímatelia dotácie,

dovoľujeme si Vás informovať, že z prijatých opatrení zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov v oblasti rozpočtových pravidiel vyplýva, že v prípade: ak ste finančné prostriedky poskytnuté v rozpočtovom roku 2019 zatiaľ nevyčerpali, môžete tieto výdavky použiť najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po skončení obdobia pandémie.

Pri projektoch podporených v rozpočtovom roku 2018, vzhľadom na skutočnosť, že rozpočtový rok 2020 je posledným rokom realizácie projektov, finančné prostriedky už boli jednotlivým subjektom poskytnuté. V nadväznosti na článok II bod 5 Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. .../2018 (ďalej len „zmluva“) zmluva zostáva v platnosti najneskôr do 31. marca 2021. Projektové aktivity budú môcť prijímatelia dotácie realizovať do tohto obdobia. V týchto prípadoch sa samozrejme bude uplatňovať aj ustanovenie § 33 zákona č. 67/2020 Z. z.

Pri projektoch podporených v rozpočtovom roku 2019 je prípustná možnosť predĺženia plánovanej dĺžky realizácie projektov. Jednotlivé projekty bude možné predĺžiť o jeden rok, to znamená, že projekty budú trvať od roku 2019 do roku 2022 (najneskôr však do 31. marca 2023). V týchto prípadoch bude prerozdelená výška finančných prostriedkov žiadaných v rozpočtovom roku 2021 na roky 2021 až 2022.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že odbor verejných výdavkov a hospodárenia rezortu dal prijímateľom dotácie možnosť posunutia termínu predkladania správ všetkých projektov. Pôvodný termín doručenia priebežných/záverečných správ bol stanovený na 30. apríla 2020. Táto informácia už bola prijímateľom dotácie elektronicky postúpená. Nový respektíve náhradný termín doručenia správ odbor verejných výdavkov a hospodárenia rezortu zatiaľ neurčil.