Materiál na stiahnutie NsPBr_oznamenie_ponuka_najmov.pdf

V súlade so zákonom č. 4/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon“) na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR zverejňujeme nasledujúce oznámenie o výbere záujemcov o uzatvorenie nájomných zmlúv, ktorých predmetom je nemocničný nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok:

I. Identifikačné údaje nemocnice

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
so sídlom Banisko 273/1, 977 01 Brezno
IČO: 31 908 969
zapísaná v registri neziskových organizácií Okresného úradu Banská Bystrica pod reg. č.: OVVS/NO-14/2002
v mene ktorej koná Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ a MUDr. Ján Mačkin, spolupodpisujúci zástupca riaditeľa
DIČ: 2021607687, IČ DPH: SK2021607687
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK20 1100 0000 0026 2077 8736
sekretariát: telefón: +421 48 2820 130, email: sekretariat@nspbr.sk, fax: +421 48 6114 038

II. Identifikácia a zoznam nemocničného nehnuteľného dočasne prebytočného prioritného majetku ponúkaného do nájmu

Pora-dové číslo

Umies
-tenie
Poscho-
die

Plocha m˛

Plocha
 m˛ spoločné
 priestory

Súpisné
číslo
budovy

Parcelné č.
pozemku
budovy

Názov
budovy

Popis
priestoru
(vhodnosť využitia
priestoru ako)

LV + Katastrálne
územie

Adresa

Poliklinika

1

P0

363

3,59

273

631/11

Poliklinika

Lekáreň

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

2

P0

9,8

10,2

273

631/10

Poliklinika

Novinový stánok

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

3

P0

70,9

10,61

273

631/11

Poliklinika

Predajňa potravín

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

4

P0

21

 

273

631/10

Poliklinika

Predajňa koláčikov

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

5

P0

34

4,2

273

631/10

Poliklinika a PAO

Očná optika predajňa

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

6

P0

34,9

4,2

273

631/10

Poliklinika

Butik oblečenie

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

7

P0

71

27,82

273

631/10

Poliklinika a PAO

Pobočka poisťovne

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

8

P0

18,6

7,27

2387

631/9

Operačná časť CPCH

Ortotechnické pomôcky

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

9

P0

5,2

 

273

631/10

Poliklinika a PAO

Bankomat

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

10

P0

13,4

5,41

273

631/10

Poliklinika a PAO

Predajňa cukroviniek

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

11

P1

35,1

29,6

273

631/10

Poliklinika a PAO

Interná ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

12

P1

77,89

11,56

273

631/10

Poliklinika a PAO

Gastrenntro-
logická ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

13

P1

43,3

39,48

273

631/10

Poliklinika a PAO

Interná ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

14

P1

89,17

19,97

2388

631/1

Komplement

Ortopedická ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

15

P2

67,4

30,44

273

631/10

Poliklinika a PAO

ORL ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

16

P1

14

4,13

2388

631/1

Komplement

Kancelária

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

17

P1

21,24

22,58

273

631/10

Poliklinika a PAO

Poisťovňa ZP

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

18

P3

50,7

45,99

273

631/10

Poliklinika a PAO

Zubná ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

19

P3

83,6

40,08

273

631/10

Poliklinika a PAO

Zubná ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

20

P3

54,27

22,32

273

631/10

Poliklinika a PAO

Kožná ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

21

P4

54,6

21,7

273

631/10

Poliklinika a PAO

Zubná ambulancia

1433 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

22

P4

48,2

21,7

273

631/10

Poliklinika a PAO

Zubná ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

23

P4

55,6

21,7

273

631/10

Poliklinika a PAO

Očná ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

24

P5

48,9

20,03

273

631/10

Poliklinika a PAO

Dentálný výrob.
pomôcok

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

25

P5

35,2

20,03

273

631/10

Poliklinika a PAO

Zubná ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

26

P5

43,5

20,03

273

631/10

Poliklinika a PAO

Kožná ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

27

P7

17,8

12,15

273

631/10

Poliklinika a PAO

Krízove riadenie MZ SR

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Detská poliklinika

28

DP0

14,2

40,78

2573

631/13

Detská Poliklinika

Logopedická ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

29

DP0

26,2

37,84

2573

631/13

Detská Poliklinika

Detská ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

30

DP0

21

7

2573

601/13

Detská Poliklinika

Detská ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

31

DP0

33,9

5,51

2573

631/13

Detská Poliklinika

Slovenský červený kríž

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

32

DP1

62

28,69

2573

631/13

Detská Poliklinika

Zubná ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

33

DP1

39,5

17,93

2573

631/13

Detská Poliklinika

Alergolická ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

34

DP1

54,8

16,69

2573

631/13

Detská Poliklinika

Zubná ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

35

DP1

19,5

36,94

2573

631/13

Detská Poliklinika

Detská ambulancia

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Garáže

36

G 11

18,6

 

 

633/3

Garáž

Garáž

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

37

G 13a14

42

 

 

630/
26a27

Garáž

Garáž

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

38

G 15

21

 

 

630/28

Garáž

Garáž

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

39

G 16

21

 

 

630/29

Garáž

Garáž

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

40

G 17

21

 

 

630/30

Garáž

Garáž

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

41

G 18

21

 

 

630/31

Garáž

Garáž

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

42

G 29

15

 

 

630/6

Garáž

Garáž

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

43

G 30

15

 

 

630/7

Garáž

Garáž

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

44

G 32

15

 

 

630/9

Garáž

Garáž

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

45

G 33

15

 

 

630/10

Garáž

Garáž

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

46

G 34

15

 

 

630/11

Garáž

Garáž

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

47

G 36

15

 

 

630/13

Garáž

Garáž

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

48

G - LDCH

32

 

977/69

3670/12

Garáž

Garáž

1432 Brezno

Rázusová 69, 977 01 Brezno

Chodby

49

CH-S

 

4,87

273 a 2579

631/11 a 631/8

 

Kavomaty (3 ks)

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

50

CH-S

 

8,12

273,2597,
2387,2389

631/8,
631/9,
631/10,
631/14

 

Kavomaty (8 ks)

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

51

CH-S

 

 

2388,273,
2387

631/1,
631/10,
631/9

 

Prenájom reklamných monitorov (10 ks)

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

52

CH-S

 

1,81

2573

631/13

 

Automat na detské hračky

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Parkoviska

 

Číslo parko-
viskab>

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Taxi

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1432 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

54

1

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1433 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

55

2

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1434 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

56

3

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1435 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

57

4

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1436 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

58

5

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1437 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

59

6

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1438 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

60

7

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1439 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

61

8

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1440 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

62

10

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1445 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

63

11

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1446 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

64

12

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1447 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

65

13

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1448 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

66

14

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1449 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

67

15

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1450 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

68

16

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1456 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

69

17

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1457 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

70

18

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1458 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

71

19

10,5

 

 

630/1

 

Parkovisko

1459 Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Stará nemocnica- Rázusova 69

72

 

84

 

2366

3670/12

 

Stará nemocnica - Doliečovák

1432 Brezno

Rázusová 69, 977 01 Brezno

73

 

32

 

2366

3670/12

 

Stará nemocnica - Doliečovák

1432 Brezno

Rázusová 69, 977 01 Brezno

74

 

504

 

977

3673/3

 

Stará nemocnica - Doliečovák

1432 Brezno

Rázusová 69, 977 01 Brezno

75

 

39

 

2360

3676/5

 

Stará nemocnica - Doliečovák

1432 Brezno

Rázusová 69, 977 01 Brezno

76

 

281

 

2362

3676/6

 

Stará nemocnica - Doliečovák

1432 Brezno

Rázusová 69, 977 01 Brezno

Pohorelská Maša - Kaštieľ

77

 

1163/462

 

17

2447

Kaštieľ

Uzol RZS a zdravotnícke zariadenie

19 Pohorelá

1.mája 976 69 Pohorelská Maša

III. Spôsob zamýšľaného nakladania s majetkomm

Danie majetku do nájmu - uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

IV. Lehota na predloženie ponúk záujemcov

28. máj 2018, avšak najmenej 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR.

V. Termín a miesto verejného otvárania obálok s ponukami

01. jún 2018 o 9:00 hod v zasadačke na 7. posch. polikliniky NsP Brezno, n.o.

VI. Doplňujúce informácie

1. Ponuky vyhodnocuje správna rada nemocnice na verejnom otvorení obálok s ponukami, pričom jediným kritériom pre úspešnosť záujemcu o uzatvorenie nájomnej zmluvy je podľa Zákona najvyššia cena.

2. Uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok schvaľuje správna rada nemocnice dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov správnej rady nemocnice. Zároveň na uzatvorenie nájomnej zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas všetkých zakladateľov nemocnice. Vzhľadom na uvedené, každá nájomná zmluva bude opatrená doložkou o schválení správnou radou nemocnice a doložkou o súhlase všetkých existujúcich zakladateľov nemocnice.

3. Nemocničný nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok sa môže dať podľa Zákona do nájmu najviac na päť rokov.

4. Vzhľadom k tomu, že podľa Zákona nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok možno dať do nájmu najmenej za nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti, nemocnica vypracovala cenník nájomného a cenník služieb spojených s nájmom priestorov, ktorý je uvedený nižšie. Nemocnica neuzatvorí takú nájomnú zmluvu, v ktorej nájomné a cena služieb spojená s nájmom by boli nižšie, ako stanovuje cenník. Nájomné za budovy a pozemky sa určí individuálnou dohodou medzi nemocnicou a daným záujemcom o nájom.


Cenník platieb za prenájom nebytových priestorov a za služby spojené s užívaním
nebytových priestorov rok 2018

A. Prenájom nebytových priestorov / §38 zákona 222/2004 Z.z.- od DPH oslobodený/

 

cena v € za 1m2/rok

zdravotnícke zariadenia

24,00

ostatné zariadenia

dohoda

minimálna ročná sadzba v € na 1m2:
 

lokalita:

I.

II.

III.

IV.

soc. miestnosť, chodba schodište

12,00

10,20

9,00

5,40

predajne /bufet, optika /

48,00

40,80

36,00

21,60

kancelárie / napr.ZP /

48,00

40,80

36,00

21,60

sklady slúžiace na PČ

36,00

30,60

27,00

16,20

garáže / vrátane DPH/

     

24,00

Zamestnanci NsP Brezno, n.o. majú zľavu 50% z ceny nájomného za garáž


Vysvetlivky:
I. Poliklinika prízemie
II. Poliklinika 1.-5. poschodie
III. Operačný trakt. Prízemie, 1.p.
IV. Ostatné objekty /DZS,PAO/
 


B. Služby spojené s užívaním nebytových priestorov pre všetky subjekty:
/teplo a TÚV, elektrická energia, voda sú stanovené úsekom energetiky zálohovo/
 

služba

základ dane

DPH /20%/

cena s DPH

vnútorná linka

4,17

0,83

5,00

vnútorné linky lekáreň

12,50

2,50

15,00

prevolané minúty /platba zálohová/

16,67

3,33

20,00

služby telefónnej ústredne

8,33

1,67

10,00

internet

8,33

1,67

10,00

internet lekáreň

16,67

3,33

20,00

odvoz TKO

6,67

1,33

8,00

dovoz a odvoz pošty

4,17

0,83

5,00

upratovanie v €/m2 vrátane umývania okien 2x za rok

1,08

0,22

1,30

likvidácia nebezp. odpadu za 1kg

6,67

1,33

8,00

parkovacie miesto pred poliklinikou

83,33

16,67

100,00

parkovacie miesto na bočnom park., detská poliklinika

66,67

13,33

80,00


5. Nájomca bude môcť nehnuteľný prioritný majetok užívať len v rozsahu určenom nájomnou zmluvou. Nájomca nebude môcť prenechať nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Ak nájomca prenechá nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, bude taká zmluva neplatná. Zmeny na nehnuteľnom prioritnom majetku prenechanom do nájmu bude môcť nájomca vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom nemocnice. Nájomca bude môcť požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku, len ak zmeny vykonal na základe predchádzajúceho písomného súhlasu nemocnice a jej predchádzajúceho písomného záväzku uhradiť náklady spojené so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku. Nemocnica nie je oprávnená dohodnúť v nájomnej zmluve zmluvnú pokutu v svoj neprospech.  

6. V ponukách na nájom priestorov je potrebné uviesť: identifikačné údaje záujemcu, identifikáciu nebytového priestoru a ponúkanú výšku nájomného eur/1m2/1rok. Zároveň je potrebné k ponuke priložiť oprávnenie záujemcu na výkon činností, pre ktoré chce daný nebytový priestor využívať.

7. Ponuky sa zasielajú na adresu: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno a na obálku sa napíšte „Neotvárať – ponuka na nájom priestoru č. ...“ (namiesto bodiek sa uvediete poradové číslo priestoru uvedené v prvom stĺpci tabuľky nebytových priestorov dávaných do nájmu).

8. Nemocnica si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.

9. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku priestorov prostredníctvom emailu: ptu@nspbr.sk.

V Brezne dňa 09.04.2018

______________/_____________
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ a MUDr. Ján Mačkin, spolupodpisujúci zástupca riaditeľa