Tlačiť Späť

Domov

2003 - Kontrakt - Ústav preventívnej a klinickej medicíny

 

KONTRAKT

uzavretý medzi

Ministerstvom zdravotníctva SR

a

Ústavom preventívnej a klinickej medicíny
na riešenie úloh v roku 2003

 

Čl. I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU

 

Zadávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
/ ďalej len “ zadávateľ ” /
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
MUDr. Rudolf Zajac, minister
NBS Bratislava - mesto
1123002/0720
165565

a

Riešiteľ:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
/
ďalej len “ ÚPKM ” /
Ústav preventívnej a klinickej medicíny
Limbová 12, 833 01 Bratislava 37
Štatutárny zástupca: Doc. MUDr. Štefan Nyulassy, DrSc., riaditeľ
VÚB Bratislava - mesto
153132-012/0200
0000045021

Tento kontrakt nie je zmluvou ani dohodou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi zadávateľom a ÚPKM, podľa uznesenia vlády SR č. 1067 z 20. decembra 2000.

Čl. II.
TRVANIE KONTRAKTU

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003.

Čl. III.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objem finančných prostriedkov určených na vedeckovýskumné a iné odborné činnosti sa určuje na základe rozpočtu ÚPKM.

2. Hodnota práce je určená vo výške 112 mil. Sk (slovom : stodvanásť miliónov slovenských korún).

3. Vzhľadom na vedeckovýskumný charakter pracoviska a jeho podiel na zabezpečovaní ostatných odborných činností dôležitých na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva SR je kalkulácia práce rozdelená do týchto tematických okruhov:

a) vedeckovýskumné riešenie projektov z oblasti prevencie a terapie ochorení, ktorých etiológiu podmieňujú biotické a abiotické faktory endogénneho a environmentálneho pôvodu:

aa) projekty riešené na základe medzinárodných dohôd (5. a 6. rámcový program, Centrum excelentnosti Európskej únie, iné bilaterálne, resp. multilaterálne projekty), uvedené v prílohe č. 1 tohto kontraktu,
ab) projekty, ktoré boli podané v r. 2002 Agentúre pre podporu vedy a techniky (APVT) a ich finančná hodnota je uvedená v prílohe č. 2 tohto kontraktu,
ac) projekty riešené v rámci rozvoja vedy a techniky (RVT) a ich finančná hodnota je uvedená v prílohe č. 3 tohto kontraktu,

b) činnosti Národných referenčných centier (NRC) a ich finančná hodnota je uvedená v prílohe č. 4 tohto kontraktu,

c) vedeckovýskumná činnosť viazaná na Slovenské centrum orgánových transplantácií (SCOT) a ich finančná hodnota je uvedená v prílohe č. 5 tohto kontraktu.

4. Vedeckovýskumné činnosti NRC a SCOT sú podrobne uvedené v prílohách č. 4 a 5 tohto kontraktu.

5. Zadávateľ sa zaväzuje pravidelne poskytnúť riešiteľovi mesačné 1/12 alebo štvrťročné 1/4 zálohy vo výške ročného objemu príspevku stanoveného v čl. III ods. 2.

Čl. IV.
PREDMET ČINNOSTI

1. Predmet činnosti riešiteľa počas trvania kontraktu vychádza z dlhodobého plánu vedeckovýskumnej činnosti ÚPKM, ktorý prerokovala Vedecká rada ÚPKM. Rok 2003 zahrňuje nasledovné oblasti tak, ako sú členené v čl. III ods. 3.

aa) vedeckovýskumné projekty medzinárodné (príloha č. 1 tohto kontraktu)
ab) vedeckovýskumné projekty podané na APVT (príloha č. 2 tohto kontraktu)
ac) vedeckovýskumné projekty riešené v rámci RVT (príloha č. 3 tohto kontraktu)

b) činnosti NRC (príloha č. 4 tohto kontraktu)

c) vedeckovýskumná činnosť viazaná na SCOT (príloha č. 5 tohto kontraktu)

Celkový bežný transfer na vedeckovýskumné a odborné činnosti zhrňuje príloha č. 6 tohto kontraktu. Prílohy č. 1 až 6 sú neoddeliteľnou súčasťou kontraktu.

Čl. V.
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU

1. Priebežné hodnotenie plnenia úloh kontraktu sa uskutoční formou kontrolného dňa raz za rok, najneskôr do 20. januára nasledujúceho roku za účasti zástupcov zadávateľa, zástupcu APVT a zástupcov riešiteľa.

2. Dokumentáciu ku kontrolnému dňu tvoria protokoly o odovzdaných výsledkoch. Na kontrolnom dni sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh a problémy spojené s ich plnením.

3. Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí trvania kontraktu formou kontrolného dňa najneskôr do 20. januára 2004 za účasti zástupcov zadávateľa a zodpovedných riešiteľov, resp. zástupcu APVT.

4. Dokumentácia potrebná na vyhodnotenie bude pozostávať z protokolov o odovzdaní výsledkov riešenia, resp. zápisov z kontrolného dňa.

Čl. VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN

1. Zadávateľ sa zaväzuje:

a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v čl. IV. ods. 1 v celoročnom rozsahu podľa čl. III. tohto kontraktu,

b) v termíne určenom v protokoloch jednotlivých úloh organizovať preberacie konanie a v dohodnutom termíne vykonať kontrolný deň plnenia všetkých úloh dohodnutých týmto kontraktom a splatných ku koncu roka,

c) včas informovať riešiteľa o zmenách v zadaní úloh,

d) pri zverejňovaní výsledkov činnosti určených týmto kontraktom dodržiavať autorské práva riešiteľa v zmysle autorského zákona.

2. Zadávateľ má právo:

a) krátiť objem kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov v rozsahu a v termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené príslušným uznesením vlády SR,

b) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom,

c) v primeranej výške krátiť finančný limit uvedený v čl. III. bod. 2 tohto kontraktu pri nesplnení stanovených úloh v požadovanom objeme,

d) poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu s uvedením ÚPKM ako riešiteľa a pri zachovaní autorských práv riešiteľov.

3. ÚPKM sa zaväzuje:

a) riadne a v požadovanej kvalite a podľa termínov určených v protokoloch úloh, protokolárne odovzdať dohodnuté výsledky riešenia úloh, resp. vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom,

b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady určené na riešenie jednotlivých úloh,

c) predložiť týždeň pred termínom konania kontrolného dňa všetky dohodnuté podklady na rokovanie kontrolného dňa,

d) včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu riešenia úloh,

e) zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, najmä však o informáciách, ktoré vzniknú ako produkt riešenia úloh a nezverejňovať výsledky riešenia zadaných úloh bez súhlasu zadávateľa.

4. ÚPKM má právo:

a) bezplatne získať od zadávateľa všetky údaje potrebné na riešenie alebo overenie výsledkov riešenia jednotlivých úloh (rozsah, termíny a spôsob poskytovania údajov pre jednotlivé úlohy, činnosti alebo služby sa určí v protokole),

b) požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdanej práce vytvoril príslušné technické a organizačné podmienky na jej prezentáciu a overenie.

Čl. VII.
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET

1. Tento kontrakt zverejnia obidve zmluvné strany na svojej internetovej stránke po podpise. Záverečnú správu o plnení kontraktu zverejnia obidve strany na svojej internetovej stránke do 31. januára 2004.

2. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie finančnej správy sa uskutočnia po vypracovaní a predložení zákonom určenej záverečnej správy o hospodárení.

3. Tento kontrakt je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch exemplároch.

4. Kontrakt je možné počas doby trvania meniť a dopĺňať písomne po dohode obidvoch strán formou dodatkov.

 

 

V Bratislave 17.1.2003

.....................................................
za zadávateľa
MUDr. Rudolf Zajac,
minister zdravotníctva SR
.....................................................
za riešiteľa
Doc. MUDr. Štefan Nyulassy, DrSc.
riaditeľ ÚPKM