Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Akreditácia

​​

Vydanie osvedčenia o akreditácii:
- študijného programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
- kurzu prvej pomoci,
- kurzu inštruktora prvej pomoci
a zmien v osvedčení o akreditácii kurzu prvej pomoci a kurzu inštruktora prvej pomoci

je spoplatnené v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Správny poplatok je potrebné uhradiť – pozri vzor žiadosti a do správy pre prijímateľa/poznámky uviesť názov žiadateľa.

Akreditáciou špecializačného a certifikačného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sa zaoberá Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorá je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veciach vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Úlohy akreditačnej komisie:

■ tvorí a odporúča ministrovi zdravotníctva na schválenie vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy,
■ posudzuje a navrhuje ministrovi zdravotníctva udeliť právo uskutočňovať špecializačný alebo certifikačný študijný program (t. j. akreditovať vzdelávací program),
■ komplexne posudzuje podmienky a kvalitu poskytovaného vzdelávania,
■ nezávisle sleduje a hodnotí pedagogickú, odbornú, materiálno – technickú spôsobilosť vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali akreditáciu,
■ sleduje jednotné vydávanie dokladov o ďalšom vzdelávaní.


Zoznam členov
Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania
Podmienky akreditácie
Zásady akreditácie
Vzory žiadostí o akreditáciu
Vzory vydávaných dokladov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov​

Financovanie vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Štatút komisie
Časový harmonogram zasadnutí Akreditačnej komisie MZ SR​

Výročné správy
Právne predpisy
Zoznam udelených akreditácií
Publikácie - archív
Kurzy prvej pomoci a Kurzy inštruktorov prvej pomoci


Národný program sústavného vzdelávania v neodkladnej zdravotnej starostlivosti a prvej pomoci schválený 28.6.2007 Radou vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky