Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

PREDSEDA

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
e-mail: pavol.jarcuska@upjs.sk
zdravotnícke povolanie lekár

PODPREDSEDA

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP
e-mail: payer@ru.unb.sk
zdravotnícke povolanie lekár – chirurgické disciplíny

ČLENOVIA

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
e-mail: galajda@jfmed.uniba.sk
zdravotnícke povolanie lekár – internistické disciplíny

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
e-mail: sona.kinova@fmed.uniba.sk
zdravotnícke povolanie lekár – terapeuticko–diagnosticko-laboratórne disciplíny

prof. MUDr. Peter Stanko, CSc.
e-mail: peter.stanko@ousa.sk
zdravotnícke povolanie zubný lekár

doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
e-mail: juraj.sykora@szu.sk
zdravotnícke povolania farmaceut, farmaceutický laborant, technik
pre zdravotnícke pomôcky

doc. PhDr. Ľubica Derňarová, PhD., MPH
e-mail: lubica.dernarova@unipo.sk
zdravotnícke povolanie sestra

PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.
e-mail: janka.hrabcakova@szu.sk
zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka

PhDr. Barbora Koštialová
e-mail: kostialova@pe.unb.sk
zdravotnícke povolania fyzioterapeut, masér, ortopedický technik

Mgr. Zdenka Konečná, PhD.
e-mail: zdena.konecna@szu.sk
zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant

doc. PaedDr. PhDr. Eliška Knošková, PhD.
e-mail: eliska.knoskova@atlas.sk
zdravotnícke povolanie zubný technik

PhDr. Klára Gebeová, PhD.
e-mail: klara.gebeova@szu.sk
zdravotnícke povolanie rádiologický technik

PhDr. Katarína Jandová, PhD.
e-mail: katarina.jandova@kr.unb.sk
zdravotnícke povolania psychológ, logopéd, liečebný pedagóg

Ing. Beáta Hvozdovičová
e-mail: beahvo@gmail.com
zdravotnícke povolania laboratórny diagnostik, fyzik

RNDr. Mária Mancalová, MPH
e-mail: sl.salamonova@uvzsr.sk
zdravotnícke povolanie verejný zdravotník

PhDr. Regina Sládečková, PhD.
e-mail: riaditelka@szsnitra.sk
zdravotnícke povolania zdravotnícky asistent, očný optik, asistent výživy

Mgr. Stanislav Turis
e-mail: turisovci4@gmail.com
zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár