Tlačiť Späť

Domov » Inštitút zdravotnej politiky

O inštitúte zdravotnej politiky

Inštitút zdravotnej politiky je sekciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá vykonáva analyticko-strategické a implementačné úlohy.

Participujeme na riešení rôznych priebežných požiadaviek ostatných sekcií podľa aktuálnych podnetov rezortu ako aj na vytváraní dlhodobých plánov a stratégií. Našou úlohou v takýchto procesoch je výber a spracovanie relevantných dostupných dát z národných a medzinárodných zdrojov do podkladových materiálov a odporúčaní. Spolupracujeme pri tom s organizáciami zriadenými MZ SR, ale aj s inými ministerstvami, Štatistickým úradom SR a využívame tiež zahraničné kontakty.

Inštitút zdravotnej politiky (IZP) sa v súčasnej dobe venuje primárne nasledovným okruhom tém:

  • Nemocnice

- Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Bratislave
- Obnova infraštruktúry lôžkových zariadení

  • Reforma primárnej starostlivosti na Slovensku

- Budovanie Integrovaných centier zdravotnej starostlivosti (Konferencia: Reforma primárnej zdravotnej starostlivosti​)
- Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti​
- Rezidentský program​
- Rozširovanie kompetencií všeobecných lekárov

  • Regionálna verejná správa v oblasti starostlivosti o zdravie
  • Výskum a inovácie v biomedicíne a zdravotníckych technológiách

- Národná koordinačná jednotka BIOMED/HEALTEC

- Príprava štandardných diagnostických a terapeutických postupov
- Prerozdeľovacie mechanizmy v zdravotnom poistení 
- Prevencia a kontrola chronických neprenosných ochorení

Viac sa o našej práci môžete dočítať z médií