Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Právne predpisy » Právne predpisy - archív » Naše projekty

Naše projekty

Revízia výdavkov v zdravotníctve

V súlade s opatreniami a cieľmi spolu-definovanými v Záverečnej správe revízie výdavkov v zdravotníctve (http://www.finance.gov.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=11154&documentId=14952) sa IZP aktívne podieľa na tvorbe databázy prístrojovej techniky už zakúpenej a priebežne zakupovanej nemocnicami. Porovnávaním cien a vydávaním stanovísk napomáhame k celkovej racionalizácii takýchto nákupov nielen z pohľadu adekvátnej ceny, ale aj opodstatnenej potreby.
Popri prístrojoch dochádza aj k znižovaniu cien špeciálneho zdravotníckeho materiálu. O tom, ako prebieha benchmarking a koľko sa už podarilo ušetriť si môžete prečítať napr. aj v Zdravotníckych novinách.M-SMATANA-ZDN-18.pdf

Nová Univerzitná nemocnica v Bratislave

IZP sa podieľalo na vypracovaní finančných východísk a návrhu funkčného modelu prevádzky Novej UNB. Koncepcia bola schválená Vládou SR v apríli 2017, čím sa MZ kvalifikovalo na spustenie prípravy realizačnej fázy výstavby nemocnice.

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26377

Integrovaný regionálny operačný program

Slovensko sa stalo oprávneným čerpateľom prostriedkov európskych štrukturálnych fondov určených sa zvýšenie kvality a zlepšenie infraštruktúry akútnych nemocníc spolu so súbežným posilňovaním kompetencií a integráciou primárnej sféry v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tomuto cieľu napomôže vytvorenie Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ICZS) rozmiestnených po celom území tak, aby boli blízko k ľudom a zároveň im poskytli komplexnejšie služby v porovnaní so zaužívaným modelom návštevy svojho všeobecného lekára.

V súčasnosti sme v spolupráci s VÚC zadefinovali optimálne rozloženie CIZS podľa podmienok operačného programu IROP. Použitú metodiku a výsledné mapy alokácie sú dostupné na linku http://arcg.is/1GqGTK.

Východiskovým dokumentom pre tento projekt je „Implementačná stratégia systému integrovaného poskytovania ZS“ :  Implementačná stratégia - systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti

Strategický rámec starostlivosti o zdravie

Hlavné princípy, úlohy a ciele zdravotnej politiky boli obsiahnuté v Strategickom rámci starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030 a sú stále platné. Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 - 2030

Health Systems in Transition – Slovakia

Publikácia je anglický rešerš každej oblasti v zdravotníctve, a to v štandardizovanej forme v akej vychádzajú totožné publikácie v každej krajine EU. Napriek pomerne nedávnemu dátumu zverejnenia knižky, dáta a informácie sú zväčša ku koncu roka 2015, čiže neobsahuje ešte reformné zámery súčasného vedenia ministerstva. Napriek tomu ide o rozsiahly review nášho systému pre každého, kto sa chce rýchlo zorientovať a zaujíma ho tento sektor. Celá knižka je zverejnená na linku: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/325784/HiT-Slovakia.pdf?ua=1. Najdôležitejšie kapitoly boli preložené aj do slovenčiny HSiT_Slovensko_preklad 2 a 3 kapitola
 

Komentáre a krátke analýzy

Prezentované dokumenty a analýzy nepredstavujú názor MZ SR, ale IZP

Analýza dopadu sociálnych politík (júl 2018)  Analýza dopadu sociálnych politík (júl 2018)

Analýza zmeny vykazovania spotreby liekov do medzinárodných štatistík Spotreba-lieky-OECD-jul-2018.pdf