Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia

Vyšehradská skupina V4

(http://www.visegradgroup.eu)

V4 predstavuje neformálne zoskupenie 4 stredoeurópskych krajín – Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľskej republiky. Ide o živú a neformálnu regionálnu štruktúru 4 členských krajín EÚ a NATO, ktoré sa hlásia k rovnakým hodnotám, majú spoločnú históriu, kultúru a geografické postavenie.

V4 je dynamickým regionálnym zoskupením členských krajín EÚ, ktoré vytvára priestor pre posilňovanie koordinačného a konzultačného mechanizmu s cieľom nachádzať spoločné pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahraničnej a európskej politiky, regionálneho rozvoja, hospodárskej a kultúrnej spolupráce. Jedinou inštitúciou tohto zoskupenia je Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave, ktorý roku 1999 utvorili vlády štyroch členských krajín a ktorý podporuje občiansku spoločnosť v krajinách V4.

Slovenská republika prebrala 1. júla 2018 už svoje piate predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4), ktoré potrvá jeden rok (do 30. júna 2019). Slovenská republika ho preberá od Maďarska a o rok ho odovzdá Českej republike. Slovenské predsedníctvo chce priniesť konkrétne výsledky v prospech občanov v troch prioritných programových oblastiach: (1) Silná Európa, (2) Bezpečné prostredie a (3) Inteligentné riešenia.

Verejnosť môže aktivity predsedníctva sledovať prostredníctvom twitterového účtu predsedníctva.

logo-V4SK-2018-2019-Blue.png