Tlačiť Späť

Domov » Mediálne informácie » Informatizácia a eHealth

Program implementácie eHealth

Poslaním zdravotníctva je významne prispievať k zvyšovaniu kvality života občanov prostredníctvom znižovania úmrtnosti, chorobnosti, trvalých a dočasných následkov chorôb a úrazov; poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pôsobením verejného zdravotníctva, podporou individuálnej a komunitnej starostlivosti o zdravie.

Poslaním elektronického zdravotníctva
(eHealth) je podpora poslania zdravotníctva prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Víziou eHealth je poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov.

Program implementácie eHealth
je stratégiou elektronizácie služieb v slovenskom zdravotníctve a skladá sa z niekoľkých implementačných etáp.  Každá etapa má 1 nosný projekt a niekoľko podporných projektov.

Nosným projektom pre etapu 1
je Národný projekt „Elektronické služby zdravotníctva“ (eSO1) je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Projekt má byť ukončený do júla 2014. V rámci projektu má byť realizované:

  • vytvorenie Národného portálu zdravia a jeho naplnenie základným informačným obsahom,
  • vytvorenie a spustenie do skúšobnej prevádzky aplikácií: Elektronická zdravotná knižka občana, ePreskripcia / eMedikácia, eAlokácie,
  • vytvorenie predpokladov pre integráciu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) s národným eHealth riešením, overenie integrácie s IS PZS v skúšobnej prevádzke.

Nosným projektom pre etapu 2 je Národný projekt „Národný zdravotnícky informačný systém“ (NZIS), ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Projekt má byť ukončený do septembra 2015. Tento projekt naviaže na projekt eSO1 a  má realizovať:

  • integráciu všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do NZIS,
  • rozšírenie funkcionality a plné využitie v prospech občanov a zdravotníkov: Národného portálu zdravia, Elektronickej zdravotnej dokumentácie, ePreskripcie / eMedikácie, eAlokácií,
  • prípravu nových oblastí eHealth (PACS, telemedicína, genomika a ďalších).
MZ SR uskutočnilo obstaranie dodania diela na Národný projekt „Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb“ (ESZ – RFaRS). Predmetný projekt doplňuje a rozširuje funkcionalitu služieb zabezpečovaných v rámci realizácie projektu Elektronické služby zdravotníctva – prvá prioritná oblasť – eSO1. Súčasťou projektu je aj riešenie konsolidácie a umožnenie aktualizácie liekovej a znalostnej databázy. Zmluva o dielo bola uzavretá k 17.2.2014. Zmluva je zverejnená v CRZ. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

Podrobné informácie o eHealth, Programe implementácie eHealth, o projektoch eSO1, ESZ – RFaRS a NZIS nájdete vo forme otázok a odpovedí na stránke: http://www.ezdravotnictvo.sk/Elektronicke-zdravotnictvo/Otazky-a-odpovede-o-eHealth/Stranky/default.aspx

 

Úrad vlády SR Riadiaci orgán OPIS
Riadiaci
orgán OPIS

Ministerstvo financií SR - Sprostredkovateľský orgán OPIS
Sprostredkovateľský
orgán OPIS

Ministersatvo zdravotníctva SR
 

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKA ÚNIA

 OPIS
TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ