číslo Názov súbor pdf
súbor
Kompletný materiál na stiahnutie v .zip formáte Kompletný materiál na stiahnutie.zip Kompletný materiál na stiahnutie.zip (pdf dokumety)
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Názov výzvy: „Vybudovanie psycho-sociálnych centier
Výzva na predkladanie žiadostí.pdf
01 Vzor formuláru Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Vzor formulára Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.docx Vzor formulára Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
01-1
  • Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP
Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.docx Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.pdf
01-2
  • Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik
Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.docx Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.pdf
02 Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Plán obnovy a odolnosti
Vybudovanie psycho-sociálnych centier
Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Plán obnovy a odolnosti.pdf
03 Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.xlsx Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
04 Kritériá posúdenia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Kritériá posúdenia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
05 Schéma štátnej pomoci pre investície do zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rámci digitalizácie v zdravotníctve, psycho-sociálnych centier a psychiatrických stacionárov, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu č. ŠP SVHZ – 3/2022 Schéma štátnej pomoci.pdf
06 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Zmluva o poskytnutí prostriedkov.docx Zmluva o poskytnutí prostriedkov.pdf
06-1
  • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
    na podporu obnovy a odolnosti
Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve.docx Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve.pdf
06-2
  • Príloha č. 2 - Opis projektu
Príloha č. 2 - Opis projektu.docx Príloha č. 2 - Opis projektu.pdf
06-3
  • Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR
    a štátneho rozpočtu SR
Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady.docx Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady.pdf
07 Príklad PSC centra - pracovná štúdia na výpočet ceny Pravidlá oprávnenosti výdavkov.jpg Pravidlá oprávnenosti výdavkov.pdf