Za MZ SR:
- zastupujúca generálna riaditeľka Sekcie farmácie a liekovej politiky Ing. Jana Ivanová
- referent Odboru kategorizácie a cenotvorby Mgr. Judita Janeková

Za spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. ako splnomocnený zástupca GlaxoSmithKline Trading Services Ltd., Írsko:
Katarina Bodnárová- Governmental Affairs Manager
Mgr. Jana Garaiová - Access Manager

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť zástupcu spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. pani Kataríny Bodnárovej.

Stretnutie otvorila generálna riaditeľka Sekcie farmácie a liekovej politiky Ing. Jana Ivanová.

Spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.:
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. žiada MZ SR o zmenu osobitného spôsobu úhrady liekov Nucala 2305D Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 1x1 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl. v pere) (ďalej len „Nucala 2305D“) a Nucala 2307D Nucala 100 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke sol inj 1x1 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) (ďalej len „Nucala 2307D“), tak aby uvedené lieky nemali určený osobitný spôsob úhrady t.j. žiada o zmenu súčasného stavu „A“ na stav „I“, tak aby bolo umožnené pacientom podávať si liečbu samostatne.

Predmetný podnet spoločnosť odôvodňuje tým, že v SPC liekov Nucala 2305D a Nucala 2307D nie je stanovená žiadna povinnosť podávania liekov ošetrujúcimi zdravotníckymi pracovníkmi, naopak, liek si môže pacient podávať sám alebo mu ich môže podávať opatrovateľ (ktorý nemusí byť zdravotníckym pracovníkom).

Na stretnutí zástupcovia spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. predviedli pero, ktorým sa aplikuje liek Nucala, ktorým si pacient môže aplikovať liek sám podľa inštrukcií svojho ošetrujúceho lekára v domácom prostredí.

MZ SR:
Generálna riaditeľka Sekcie farmácie a liekovej politiky Ing. Jana Ivanová uviedla, že liek 7195B Nucala 100 mg prášok na injekčný roztok plv ino 1x100 mg (liek.inj.skl.) bol podľa § 16 ods. 1 zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov od 09/2019 s osobitným spôsobom úhrady „A“ v zmysle § 6 ods. 11 zákona, tak ako navrhol držiteľ registrácie v žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov.

Spôsob podávania podľa SPC lieku Nucala 100 mg prášok na injekčný roztok: Nucala je určená len na subkutánne injekčné podanie a má ju podať zdravotnícky pracovník.
Pre liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov sa určí osobitný spôsob úhrady lieku, ak
a) ide o liek, ktorý sa musí podávať ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom,
b) ide o liek, ktorý obsahuje toxické látky a pri bežnom narušení obalu môže dôjsť k ohrozeniu zdravia,
c) ide o liek, ktorý vyžaduje osobitný spôsob skladovania, alebo
d) existuje s prihliadnutím na charakter choroby riziko znehodnotenia lieku alebo nebezpečného zaobchádzania s liekom.

Dňa 31. 1. 2020 boli podané žiadosti A1E o zaradenie liekov do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny liekov 2305D Nucala a 2307D Nucala, ktoré svojou charakteristikou patria do niektorej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov, v tomto prípade ide o referenčnú skupinu R03DX09 mepolizumab s.c. 100 mg/ml.
Lieky 2305D Nucala a 2307D Nucala boli podľa § 16 ods. 1 zákona zaradené do zoznamu kategorizovaných liekov od 1.6.2020 s osobitným spôsobom úhrady „A“ nakoľko v žiadostiach A1E sa necharakterizuje spôsob úhrady lieku a liek sa podraďuje do referenčnej skupiny, v ktorej je už zaradený liek s nastaveným spôsobom úhrady.

V tomto prípade ide o špecifický prípad, nakoľko do referenčnej skupiny vstupuje liek bez osobitného spôsobu úhrady k zaradenému lieku s osobitným spôsobom úhrady „A“.

Spôsob podávania uvedený v SPC liekov Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere, Nucala 100 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke:
Nucala v naplnenom pere alebo naplnená v injekčnej striekačke sa má použiť len na subkutánnu injekciu. Pacient si môže Nucalu podávať sám alebo mu ju môže podávať opatrovateľ, ak zdravotnícky pracovník rozhodne, že je to vhodné a pacient alebo opatrovateľ sú zaškolení v technikách podávania injekcie.

Na kategorizačnej komisii konanej per rollam zo dňa 7.5.2020 vyšlo Odborné odporúčanie ministrovi zdravotníctva, zverejnené na webovom sídle MZ SR dňa 12.5.2020, k podnetu na zmenu spôsobu úhrady s odôvodnením, že ministerstvo nezačne v tejto veci konanie z vlastného podnetu, nakoľko v jednej referenčnej skupine nemôžu byť zaradené lieky s rôznym spôsobom úhrady.

Ministerstvu bol doručený tiež podnet od prezidenta Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti SLS pána doc. MUDr. Ivana Soloviča, CSc., ktorý v mene Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti žiada o zrušenie osobitného spôsobu úhrad pre lieky 2305D Nucala a 2307D Nucala za súčasného zachovania platných indikačných a preskripčných obmedzení. Pri splnení aktuálne platných indikačných obmedzení a po udelení súhlasu revízneho lekára s úhradou liekov, by zmena spôsobu úhrady z „A“ na „I“ umožnila jeho predpísanie na recept a výdaj vo verejnej lekárni.

Generálna riaditeľka Sekcie farmácie a liekovej politiky Ing. Jana Ivanová uviedla, že na základe uvedených skutočností sa bude postupovať v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Rokovanie ukončila generálna riaditeľka Sekcie farmácie a liekovej politiky Ing. Jana Ivanová.

Zapísala:
Mgr. Judita Janeková

Overila za GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.:
Katarina Bodnárová- Governmental Affairs Manager

Schválila:
Ing. Jana Ivanová

Dátum: 19.06.2020