Za MZ SR:
-vedúca oddelenia pre farmakoekonomiku Ing. Mária Drábeková, PhD.
- referent oddelenia pre farmakoekonomiku Ing. Petronela Mikušová
-referent odboru kategorizácie a cenotvorby Mgr. Natália Piterková
-referent odboru kategorizácie a cenotvorby Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
-referent odboru farmácie RNDr. Jozef Slaný, CSc.

Za ŠUKL:
-PharmDr. Ivana Pankuchová
Za spoločnosť Swixx BioPharma:
- Gabriela Markovová
- Ljuba Andersová (online)

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť zástupcu spoločnosti Swixx BioPharma pani Gabriely Markovovej.

Stretnutie otvorila vedúca oddelenia pre farmakoekonomiku Ing. Mária Drábeková, PhD.

Predmet stretnutia:
Prerokovanie žiadosti o zaradenie lieku Kanuma do Zoznamu kategorizovaných liekov, ktorá bola podaná na elektronický portál MZ SR 30.4.2020.

Účelom stretnutia bolo informovať zástupcov MZ SR o medicínskom prínose tohto lieku v terapeutickej praxi. Liek KANUMA je indikovaný na dlhodobú substitučnú enzýmovú terapiu (ERT) pacientom s deficitom lyzozómovej kyslej lipázy (LAL) a je určený na liečbu ochorenia, pri ktorom počet pacientov podľa prevalencie ochorenia v SR je nižší ako 1:50 000.

Vedúca oddelenia pre farmakoekonomiku Ing. Mária Drábeková, PhD., uviedla, že na základe uvedených skutočností MZ SR bude postupovať v súlade s aktuálne platnou legislatívou a rokovanie ukončila.ň

Zapísala:
Ing. Petronela Mikušová

Schválila:
Ing. Mária Drábeková, PhD.
Dátum: 20.07.2020