Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Vedúci zamestnanci

Vedúci zamestnanci

Organizačný útvar MZ SR Vedúci zamestnanec

Minister zdravotníctva SR

JUDr. Ing. Tomáš Drucker

Štátna tajomníčka MZ SR

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA

Štátny tajomník MZ SR

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Vedúci služobného úradu

JUDr. Ing. Jozef Ráž

Úsek ministra

Sekcia stratégie a programov

Ing. Peter Salon

Odbor stratégie

Ing. Michal Štofko, PhD - vymenovaný na zastupovani

Odbor riadenia programov

Mgr. Mária Dinušová, PhD.

Inšitút zdravotnej politiky

Martin Smatana, MSc - vymenovaný na zastupovanie

Kancelária ministra

Ing. Petra Kuljačková

Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Ing. Michal Belák - vymenovaný na zastupovanie

Odbor záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov

Mgr. Oľga Zajícová –  - vymenovaná na zastupovanie

Odbor verejného obstarávania

JUDr. Miroslav Boháč

Komunikačný odbor

Ing. Tomáš Kuča

Útvar kontroly, vládneho auditu a sťažností

Ing. Jana Ihnátová

Vnútorný audit

Ing. Zuzana Podhradayová

Odbor krízového manažmentu

Ing. Anton Tencer

Odbor informatiky

Ing. Michal Kondáš

Sekcia legislatívno-právna

Mgr. Mário Fraňo - vymenovaný na zastupovanie

Odbor legislatívny

Mgr. Mário Fraňo

Odbor právny

Mgr. Marianna Kozmannnová - vymenovaná na zastupovanie

Úsek štátnej tajomníčky

Sekcia zdravia

MUDr. Boris Bánovský - vymenovaný na zastupovanie

Odbor zdravotnej starostlivosti

 

Odbor ošetrovateľstva

PhDr. Tatiana Hrindová, PhD – ministerská sestra – vymenovaná na zastupovanie

Odbor zdravotníckeho vzdelávania

doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

Odbor kategorizácie zdravotných výkonov

MUDr. Eva Vivodová

Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog

Mgr. Nadežda Lobodášová

Oddelenie koordinácie protidrogovej stratégie

 

Oddelenie monitorovania drog
Národné monitorovacie centrum pre drogy

RNDr. Imrich Šteliar

Sekcia farmácie a liekovej politiky

PharmDr. PhDr. Matej Petrovič - vymenovaný na zastupovanie

Odbor farmácie

RNDr. Jozef Slaný, CSc.

Odbor kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky

PharmDr. Rastislav Pullmann

Úsek štátneho tajomníka

Odbor verejného zdravotníctva

Mgr. Tomáš Kúdela

Odbor vedy a výskumu

 

Inšpektorát kúpeľov a žriediel

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.

Sekcia európskych programov a projektov

Ing. Beatrix Bárány

Odbor programov EÚ

 

Oddelenie monitorovania, hodnotenia a publicity

Mgr. Martin Luža

Oddelenie programovania a metodiky

 

Odbor posudzovania projektov

Melinda Márton, MSc. – vymenovaná na zastupovanie

Odbor implementácie projektov

Ing. Monika Škrabáková

Oddelenie kontroly verejného obstarávania

Ing. Jolana Kodhajová

Oddelenie implementácie projektov

Ing. et Ing. Lukáš Kmeťo

Odbor technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov

Mgr. Marek Gocník – vymenovaný na zastupovanie

Odbor národných projektov

Ing. Peter Ferjančík

Úsek vedúceho služobného úradu

Osobný úrad

Mgr. Katarína Hermann – vymenovaná na zastupovanie

Odbor hospodárskej správy

Mgr. Michal Machánek

Sekcia financovania

Ing. Viktor Očkay

Odbor verejných výdavkov a hospodárenia rezortu

Ing. Martina Verešová

Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva

Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc.

Odbor finančného kontrolingu

Ing. Zuzana Kucerová

Úrad pre riadenie podriadených organizácií

Ing. Boris Mrekaj – vymenovaný na zastupovanie

Odbor zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv

Ing. Jana Kováčová

Odbor implementácie projektov v podriadených organizáciách

Ing. Martin Hromádka, PhD. – vymenovaný na zastupovanie

Odbor vyhodnocovania procesov v podriadených organizáciách