Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Vedúci zamestnanci

Vedúci zamestnanci

​​​​​​
Organizačný útvar MZ SR Vedúci zamestnanec

Minister zdravotníctva SR

JUDr. Ing. Tomáš Drucker

Štátna tajomníčka MZ SR

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.

Štátny tajomník MZ SR

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Generálny tajomník služobného úradu

JUDr. Ing. Jozef Ráž

Úsek ministra

Sekcia stratégie a programov

Ing. Peter Salon

Odbor stratégie

Ing. Michal Štofko, PhD.

Odbor riadenia programov

Ing. Peter Kažík

Inštitút zdravotnej politiky

Martin Smatana, MSc.

Kancelária ministra

Ing. Petra Kuljačková

Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Ing. Michal Belák

Odbor medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ

Mgr. Mária Dinušová, PhD. 

Oddelenie záležitostí EÚ

Mgr. Oľga Zajícová

Odbor informatiky

Ing. Michal Kondáš

Odbor verejného obstarávania

JUDr. Miroslav Boháč

Oddelenie zadávania zákaziek

Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Oddelenie posudzovania žiadostí

Ing. Andrea Boldišová

Komunikačný odbor

Ing. Tomáš Kuča

Útvar kontroly, vládneho auditu a sťažností

Ing. Jana Ihnátová

Útvar vnútorného auditu

Ing. Zuzana Podhradayová

Odbor krízového manažmentu

Ing. Anton Tencer

Odbor legislatívny

Mgr. Mário Fraňo 

Úsek štátnej tajomníčky

Sekcia zdravia

MUDr. Štefan Laššán, PhD.

Odbor zdravotnej starostlivosti

MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH

Odbor ošetrovateľstva

 

Odbor zdravotníckeho vzdelávania

doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

Odbor kategorizácie zdravotných výkonov

MUDr. Eva Vivodová

Odbor štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov

 Mgr. Zuzana Kuráňová– vymenovaná na zastupovanie

Sekcia farmácie a liekovej politiky

PharmDr. PhDr. Matej Petrovič

Odbor farmácie

 

Odbor kategorizácie a cenotvorby

PharmDr. Miriam Vulevová, MBA

Odbor hodnotenia zdravotníckych technológií


Úsek štátneho tajomníka

Odbor verejného zdravotníctva

PhDr. Tomáš Kúdela

Odbor výskumu a vývoja

RNDr. Ivica Kvietiková, PhD.

Inšpektorát kúpeľov a žriediel

Ing. Lenka Lásková – vymenovaná na zastupovanie

Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog

Mgr. Nadežda Lobodášová

Oddelenie koordinácie protidrogovej stratégie

Ing. Šárka Kovácsová

Oddelenie monitorovania drog
Národné monitorovacie centrum pre drogy

RNDr. Imrich Šteliar

Úsek generálneho tajomníka služobného úradu

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

   PhDr. Ľubomír Nebeský​

Odbor hospodárskej správy

Ing. Martina Bohunická

Odbor národných a medzinárodných projektov

Ing. Peter Ferjančík

Osobný úrad

Mgr. Katarína Hermann

Sekcia financovania

Ing. Viktor Očkay

Odbor verejných výdavkov a hospodárenia rezortu

Ing. Martina Verešová

Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva

Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc.

Odbor finančného kontrolingu

Ing. Zuzana Kucerová

Úrad pre riadenie podriadených organizácií

Ing. Boris Mrekaj

Odbor zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv

Mgr. Radoslav Krupa

Odbor implementácie projektov v podriadených organizáciách

Ing. Martin Hromádka, PhD.

Odbor vyhodnocovania procesov v podriadených organizáciách

Mgr. Viera Doležalová

Odbor strategických investícií

Mgr. Michal Machánek

Sekcia európskych programov a projektov

Mgr. Marek Gocník

Odbor programov, technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov

Mgr. Jarmila Michale

Oddelenie riadenia programov a koordinácie auditov

JUDr. Renata Munková

Oddelenie technickej pomoci, riadenia ľudských zdrojov a ITMS

Mgr. Karolína Havlíčková

Odbor hodnotenia a posudzovania projektov

Mgr. Viktória Poláčeková – vymenovaná na zastupovanie

Odbor implementácie projektov

Mgr. Alexander Hlatky – vymenovaný na zastupovanie

Oddelenie implementácie projektov

Mgr. Natália Grňová – vymenovaná na zastupovanie

Oddelenie kontroly verejného obstarávania

Ing. Bronislaw Helegda – vymenovaný na zastupovanie

Sekcia medicínskeho riadenia

MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH

Odbor medicínskeho plánovania, metodiky a koordinácie

 

Odbor právny

Mgr. Marianna Kozmannová – vymenovaná na zastupovanie

Oddelenie všeobecnej sporovej agendy a správneho konania

JUDr. Mária Khuriová

Oddelenie nesporovej agendy a správnej podpory

JUDr. Niki Vrbová