Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Vedúci zamestnanci

Vedúci zamestnanci

Organizačný útvar MZ SR Vedúci zamestnanec
Ministerka zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.
Štátny tajomník MZ SR I. MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD. MBA​
Štátny tajomník MZ SR II. prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Generálny tajomník služobného úradu JUDr. Ing. Jozef Ráž

Úsek ministerky

Inštitút zdravotnej politiky Martin Smatana, MSc.

Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva

Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc.

Odbor stratégie

Ing. Michal Štofko, PhD.
Kancelária ministra Ing. Petra Kuljačková

Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Ing. Michal Belák
Odbor medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ Mgr. Mária Dinušová, PhD.

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Dominika Greisigerová, M.A. – poverená vykonávaním funkcie

Oddelenie záležitostí EÚ

Mgr. Oľga Zajícová
Komunikačný odbor Mgr. Zuzana Eliášová – poverená zastupovaním
Útvar kontroly a sťažností Ing. Jana Ihnátová
Útvar vnútorného auditu Ing. Zuzana Podhradayová
Odbor krízového manažmentu Ing. Anton Tencer
Odbor legislatívny Mgr. Mário Fraňo
Sekcia farmácie a liekovej politiky MUDr. Peter Musil, MSc

Odbor farmácie

PharmDr. Martina Hromádková

Odbor kategorizácie a cenotvorby

PharmDr. Miriam Vulevová, MBA

Odbor hodnotenia zdravotníckych technológií

PharmDr. Ing. Ivona Malovecká, PhD.​

Úsek štátneho tajomníka I.

Sekcia zdravia MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH

Odbor zdravotnej starostlivosti

doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH

Odbor ošetrovateľstva

PhDr. Darina Dányiová, dipl. s.

Odbor zdravotníckeho vzdelávania

doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

Odbor kategorizácie zdravotných výkonov

MUDr. Eva Vivodová

Odbor štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov

Mgr. Zuzana Kuráňová

Úsek štátneho tajomníka II.

Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie PhDr. Tomáš Kúdela
Odbor výskumu a vývoja RNDr. Ivica Kvietiková, PhD.
Inšpektorát kúpeľov a žriediel doc. Ing. Jarmila Božíková PhD.
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog Mgr. Nadežda Lobodášová

Oddelenie koordinácie protidrogovej stratégie

Ing. Šárka Kovácsová

Oddelenie monitorovania drog
Národné monitorovacie centrum pre drogy

RNDr. Imrich Šteliar

Úsek generálneho tajomníka služobného úradu

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu PhDr. Ľubomír Nebeský​

Odbor hospodárskej správy

Ing. Petra Polakovičová - vymenovaná na zastupovanie​

Odbor národných a medzinárodných projektov

Ing. Peter Ferjančík
Osobný úrad Mgr. Katarína Hermann
Sekcia financovania Ing. Viktor Očkay

Odbor verejných výdavkov a hospodárenia rezortu

Ing. Martina Verešová

Odbor finančného kontrolingu

Ing. Zuzana Kucerová
Úrad pre riadenie podriadených organizácií Ing. Monika Červenková – poverená vykonávaním funkcie

Odbor zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv

Mgr. Radoslav Krupa

Oddelenie správy majetku štátu a zakladateľských práv

PhDr. Milan Brdársky

Odbor implementácie projektov v podriadených organizáciách

Ing. Martin Hromádka, PhD.

Odbor vyhodnocovania procesov v podriadených organizáciách

Ing. Monika Červenková

Odbor strategických investícií

Mgr. Michal Machánek
Odbor právny Mgr. Marianna Kozmannová – poverená zastupovaním

Oddelenie všeobecnej sporovej agendy a správneho konania

JUDr. Mária Khuriová

Oddelenie nesporovej agendy a právnej podpory

JUDr. Niki Vrbová
Sekcia informatiky a programov Ing. Peter Salon

Odbor informatiky

Ing. Michal Kondáš

Odbor riadenia programov

Ing. Peter Kažík
Odbor verejného obstarávania JUDr. Miroslav Boháč

Oddelenie zadávania zákaziek

Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Oddelenie posudzovania žiadostí

Ing. Andrea Boldišová
Sekcia európskych programov a projektov Mgr. Marek Gocník

Odbor programov, technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov

Mgr. Jarmila Michale

Oddelenie riadenia programov a koordinácie auditov

JUDr. Renata Munková

Oddelenie technickej pomoci, riadenia ľudských zdrojov

Mgr. Karolína Havlíčková

Odbor hodnotenia a posudzovania projektov

Mgr. Alexander Hlatky

Odbor implementácie projektov

 

Oddelenie implementácie projektov

Mgr. Andrej Šlosár​

Oddelenie kontroly verejného obstarávania

Ing. Bronislaw Helegda