Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Vedúci zamestnanci

Vedúci zamestnanci

Organizačný útvar MZ SR Vedúci zamestnanec

Minister zdravotníctva SR

JUDr. Ing. Tomáš Drucker

Štátna tajomníčka MZ SR

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA

Štátny tajomník MZ SR

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Vedúci služobného úradu

JUDr. Ing. Jozef Ráž

Úsek ministra

Programová kancelária

Ing. Peter Salon

Odbor stratégie

 

Odbor riadenia programov

Mgr. Mária Dinušová, PhD.

Kancelária ministra

Ing. Petra Kuljačková - vymenovaná na zastupovanie

Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Ing. Michal Belák - vymenovaný na zastupovanie

Odbor záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov

Ing. Zdenek Rozhold – vymenovaný na zastupovanie

Odbor verejného obstarávania

JUDr. Miroslav Boháč

Komunikačný odbor

Ing. Tomáš Kuča - vymenovaný na zastupovanie

Inštitút zdravotnej politiky

Mgr. Ivan Poprocký

Útvar kontroly, vládneho auditu a sťažností

Ing. Jana Ihnátová

Vnútorný audit

Ing. Zuzana Podhradayová

Odbor krízového manažmentu

Ing. Anton Tencer

Odbor informatiky

Ing. Michal Kondáš

Sekcia legislatívno-právna

Mgr. Mário Fraňo - vymenovaný na zastupovanie

Odbor legislatívny

Mgr. Mário Fraňo

Odbor právny

Mgr. Marianna Kozmannnová - vymenovaná na zastupovanie

Úsek štátnej tajomníčky

Sekcia zdravia

MUDr. Mario Mikloši, PhD.

Odbor zdravotnej starostlivosti

MUDr. Vladimír Novák

Oddelenie ošetrovateľstva

PhDr. Ľubica Kontrová, PhD. 

Odbor zdravotníckeho vzdelávania

doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

Odbor kategorizácie zdravotných výkonov

MUDr. Eva Vivodová - vymenovaná na zastupovanie

Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog

Mgr. Nadežda Lobodášová

Oddelenie koordinácie protidrogovej stratégie

 

Oddelenie monitorovania drog
Národné monitorovacie centrum pre drogy

RNDr. Imrich Šteliar

Sekcia farmácie a liekovej politiky

MUDr. Adam Hlôška

Odbor farmácie

RNDr. Jozef Slaný, CSc.

Odbor kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky

PharmDr. Rastislav Pullmann

Úsek štátneho tajomníka

Odbor verejného zdravotníctva

Mgr. Tomáš Kúdela - vymenovaný na zastupovanie

Inšpektorát kúpeľov a žriediel

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.

Sekcia európskych programov a projektov

Ing. Beatrix Bárány - vymenovaná na zastupovanie

Odbor programov EÚ

Mgr. Edmund Škorvaga

Oddelenie monitorovania, hodnotenia a publicity

Mgr. Martin Luža

Oddelenie programovania a metodiky

Ing. Ľubica Šoucová

Odbor posudzovania projektov

Ing. Dušan Duffek

Odbor implementácie projektov

Ing. Veronika  Talianová

Oddelenie kontroly verejného obstarávania

Ing. Jolana Kodhajová

Oddelenie implementácie projektov

Ing. et Ing. Lukáš Kmeťo

Odbor technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov

Mgr. Michal Czanik  - vymenovaný na zastupovanie

Odbor národných projektov

Ing. Peter Ferjančík

Úsek vedúceho služobného úradu

Osobný úrad

JUDr. Andrea Kulcsárová

Odbor hospodárskej správy

Mgr. Michal Machánek

Odbor zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv

Ing. Jana Kováčová

Sekcia financovania

Ing. Viktor Očkay

Odbor verejných výdavkov a hospodárenia rezortu

Ing. Martina Verešová

Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva

Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc.- vymenovaná na zastupovanie

Odbor finančného kontrolingu

Ing. Zuzana Kucerová