Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Vedúci zamestnanci

Vedúci zamestnanci

Organizačný útvar MZ SR Vedúci zamestnanec

Minister zdravotníctva SR

MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA

Štátny tajomník MZ SR

MUDr. Mario Mikloši, PhD.

Odbor záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov

Ing. Peter Bak

Odbor verejného zdravia

PhDr. Petra Vadovičová  - vymenovaná na zastupovanie

Vedúca služobného úradu

Ing. Zuzana Kucerová

Osobný úrad

JUDr. Andrea Kulcsárová

Odbor hospodárskej správy

Ing. Peter Lichner

Odbor zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv

Ing. Jana Kováčová

Kancelária ministra

Mgr. Mária Tomagová, PhD.

Odbor vládnej a parlamentnej agendy

Mgr. Tina Babíková - vymenovaná na zastupovanie

Komunikačný odbor

Mgr. Zuzana Čižmáriková

Sekcia zdravia

MUDr. Eva Vivodová – vymenovaná na zastupovanie

Odbor zdravotnej starostlivosti

MUDr. Vladimír Novák

Oddelenie ošetrovateľstva

PhDr. Ľubica Kontrová, PhD. 

Odbor zdravotníckeho vzdelávania

doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog

Mgr. Nadežda Lobodášová - vymenovaná na zastupovanie

Oddelene koordinácie protidrogovej stratégie

PhDr. Eleonóra Kastelová - vymenovaná na zastupovanie

Oddelenie monitorovania drog
Národné monitorovacie centrum pre drogy

RNDr. Imrich Šteliar

Sekcia farmácie a liekovej politiky

MUDr. Adam Hlôška

Odbor farmácie

RNDr. Jozef Slaný, CSc.

Odbor kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky

PharmDr. Rastislav Pullmann

Sekcia informatiky

Ing. Rastislav Beliansky - vymenovaný na zastupovanie

Odbor prevádzky informačno-komunikačných technológií

Ing. Michal Kondáš

Odbor informatizácie a elektronických služieb

Ing. Rastislav Beliansky

Sekcia legislatívno-právna

Mgr. Mário Fraňo - vymenovaný na zastupovanie

Odbor legislatívny

Mgr. Mário Fraňo

Odbor právny

Mgr. Marianna Kozmannnová - vymenovaná na zastupovanie

Sekcia financovania

Ing. Viktor Očkay

Odbor verejných výdavkov a hospodárenia rezortu

Ing. Martina Verešová

Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva

Ing. Peter Salon

Odbor finančného kontrolingu

Ing. Nadežda Sasaiová - vymenovaná na zastupovanie

Sekcia európskych programov a projektov

Ing. Peter Ferjančík - vymenovaný na zastupovanie

Odbor programov EÚ

Mgr. Edmund Škorvaga

Oddelenie monitorovania

Mgr. Martin Luža

Oddelenie programovania

Ing. Ľubica Šoucová

Odbor posudzovania projektov

Ing. Dušan Duffek

Oddelenie posudzovania investičných projektov

Mgr. Milan Švitel - vymenovaný na zastupovanie

Oddelenie posudzovania neinvestičných projektov

Mgr. Matej Fekiač

Odbor implementácie projektov

Ing. Richard Krchňák

Oddelenie implementácie investičných projektov

Ing. Lukáš Kmeťo

Oddelenie implementácie neinvestičných projektov

Ing. Peter Helm - vymenovaný na zastupovanie

Odbor financovania projektov

Mgr. Ivana Pukajová

Odbor kontroly verejného obstarávania

Ing. Jolana Kodhajová

Inštitút zdravotnej politiky

Mgr. Ivan Poprocký

Odbor centrálneho verejného obstarávania

JUDr. Miroslav Boháč

Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností

Ing. Jana Ihnátová

Vnútorný audit

Ing. Zuzana Podhradayová

Inšpektorát kúpeľov a žriediel

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.

Odbor krízového manažmentu

Ing. Anton Tencer