Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Vedúci zamestnanci

Vedúci zamestnanci

​​​​​
Organizačný útvar MZ SR Vedúci zamestnanec

Minister zdravotníctva SR

JUDr. Ing. Tomáš Drucker

Štátna tajomníčka MZ SR

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.

Štátny tajomník MZ SR

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Vedúci služobného úradu

JUDr. Ing. Jozef Ráž

Úsek ministra

Sekcia stratégie a programov

Ing. Peter Salon

Odbor stratégie

Ing. Michal Štofko, PhD.

Odbor riadenia programov

Ing. Peter Kažík  - vymenovaný na zastupovanie

Inšitút zdravotnej politiky

Martin Smatana, MSc.

Kancelária ministra

Ing. Petra Kuljačková

Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Ing. Michal Belák

Sekcia medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ

Mgr. Mária Dinušová, PhD. 

Odbor medzinárodných vzťahov

 

Odbor záležitostí EÚ

 

Odbor informatiky

Ing. Michal Kondáš

Odbor verejného obstarávania

JUDr. Miroslav Boháč

Komunikačný odbor

Ing. Tomáš Kuča

Útvar kontroly, vládneho auditu a sťažností

Ing. Jana Ihnátová

Útvar vnútorného auditu

Ing. Zuzana Podhradayová

Odbor krízového manažmentu

Ing. Anton Tencer

Sekcia legislatívno-právna

Mgr. Mário Fraňo 

Odbor legislatívny

Mgr. Zuzana Szakácsová - vymenovaná na zastupovanie​

Odbor právny

Mgr. Marianna Kozmannnová - vymenovaná na zastupovanie

Úsek štátnej tajomníčky

Sekcia zdravia

MUDr. Štefan Laššán, PhD. – vymenovaný na zastupovanie

Odbor zdravotnej starostlivosti

MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH – vymenovaná na zastupovanie

Odbor ošetrovateľstva

PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. – ministerská sestra 

Odbor zdravotníckeho vzdelávania

doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

Odbor kategorizácie zdravotných výkonov

MUDr. Eva Vivodová

Sekcia farmácie a liekovej politiky

PharmDr. PhDr. Matej Petrovič

Odbor farmácie

RNDr. Jozef Slaný, CSc.

Odbor kategorizácie a cenotvorby

Mgr. Miriam Vulevová, MBA – vymenovaná na zastupovanie

Odbor hodnotenia zdravotníckych technológií

MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH

Úsek štátneho tajomníka

Odbor verejného zdravotníctva

Mgr. Tomáš Kúdela

Odbor výskumu a vývoja

RNDr. Ivica Kvietiková, PhD. – vymenovaná na zastupovanie​ 

Inšpektorát kúpeľov a žriediel

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.

Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog

Mgr. Nadežda Lobodášová

Oddelenie koordinácie protidrogovej stratégie

Ing. Šárka Kovácsová . – vymenovaná na zastupovanie

Oddelenie monitorovania drog
Národné monitorovacie centrum pre drogy

RNDr. Imrich Šteliar

Úsek vedúceho služobného úradu

Kancelária vedúceho služobného úradu

   PhDr. Ľubomír Nebeský – vymenovaný na zastupovanie​

Odbor hospodárskej správy

Ing. Martina Bohunická

Medicínsky riaditeľ

MUDr. Boris Bánovský   – vymenovaný na zastupovanie

Bezpečnostný manažér

 

Osobný úrad

Mgr. Katarína Hermann

Sekcia financovania

Ing. Viktor Očkay

Odbor verejných výdavkov a hospodárenia rezortu

Ing. Petra Kotvasová – vymenovaná na zastupovanie

Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva

Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc.

Odbor finančného kontrolingu

Ing. Zuzana Kucerová

Úrad pre riadenie podriadených organizácií

Ing. Boris Mrekaj

Odbor zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv

Mgr. Radoslav Krupa  – vymenovaný na zastupovanie

Odbor implementácie projektov v podriadených organizáciách

Ing. Martin Hromádka, PhD.

Odbor vyhodnocovania procesov v podriadených organizáciách

Mgr. Viera Doležalová ​ – vymenovaná na zastupovanie

Odbor strategických investícií

Mgr. Michal Machánek – vymenovaný na zastupovanie

Sekcia európskych programov a projektov

Ing. Beatrix Bárány

Odbor programov, technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov

Mgr. Marek Gocník

Oddelenie riadenia programov a koordinácie auditov

JUDr. Renata Munková

Oddelenie technickej pomoci, riadenia ľudských zdrojov a ITMS

Mgr. Karolína Havlíčková – vymenovaná na zastupovanie

Odbor hodnotenia a posudzovania projektov

Melinda Márton, MSc.

Odbor implementácie projektov

Ing. et Ing. Lukáš Kmeťo

Odbor národných a medzinárodných projektov

Ing. Peter Ferjančík