Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie

Ročné zúčtovanie

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za obdobie roka 2011 a neskôr vykonáva za poistenca príslušná zdravotná poisťovňa.

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka. Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa vykoná najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom je povinnosť podať daňové priznanie.
Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa zašle do 30. septembra písomné oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného platiteľovi poistného.
Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov.

Proti výsledku ročného zúčtovania môže platiteľ poistného alebo poistenec do 15 dní odo dňa doručenia podať nesúhlasné stanovisko.
Proti výkazu nedoplatkov možno príslušnej zdravotnej poisťovni podať námietky do 15 dní odo dňa doručenia.

Platiteľ poistného je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 eur, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká.

Ďalšie informácie k ročnému zúčtovaniu poistného na webových stránkach zdravotných poisťovní:

www.vszp.sk
www.dovera.sk
www.unionzp.sk