Tlačiť Späť

Domov

Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy

Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev / priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti
Pdf súbor na stiahnutie TU!


Komponent 11: Moderná a a dostupná zdravotná starostlivosť  
Podpora vzniku nových ambulancií poskytovateľov všeobecného lekárstva pre dospelých a všeobecného lekárstva pre deti a dorast v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb. (plá​no​vaná výzva)
Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - výstavba nemocníc (plánovaná výzva)
Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - rekonštrukcia nemocníc (plánovaná výzva)
Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc (plánovaná výzva)
Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou (plánovaná výzva)
Zlepšenie plánovania radioterapie za podpory umelej inteligencie (plánovaná výzva)
Centrálne riadenie - nový ERP systém (priame vyzvanie) (plánovaná výzva)
   
Komponent 12: Humánna, moderná a dostupná starstlivosť o duševné zdravie  
Dostupná zdravotno-sociálna starostlivosť s dôrazom na komunitné riešenia - vybudovanie psycho-sociálnych centier  (plánovaná výzva)
Dostupná zdravotno-sociálna starostlivosť s dôrazom na komunitné riešenia - doplnenie siete psychiatrických stacionárov  (plánovaná výzva)
Dostupná zdravotno-sociálna starostlivosť s dôrazom na komunitné riešenia - vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra PAS (plánovaná výzva)
Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti (plánovaná výzva)
Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva otvorená výzva
NOVÉ!
Vzdelávanie odborníkov mimo rezortu zdravotníctva (plánovaná výzva)
Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov (plánovaná výzva)
   
Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno - zdravotná starostlivosť  
Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti - zriadenie nových 11 ADOS otvorená výzva
NOVÉ!
Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti - opätovné vybavenie 80 existujúcich ADOS otvorená výzva
NOVÉ!
Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti (plánovaná výzva)
Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kamenných hospicov (plánovaná výzva)
Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti (plánovaná výzva)
Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov - materiálno-technická podpora 20 nových a 6 existujúcich mobilných hospicov otvorená výzva
NOVÉ!


Kontakt:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
email: planobnovy@health.gov.sk

NextGenerationEU