Tlačiť Späť

Domov

Zmluva o spolupráci

 DOKUMENTY
Zmluva o spolupráci (zmluva na stiahnutie)

Zmluva o spolupráci (zmluva na stiahnutie)Zmluvu prosíme vyplniť a poslať v 4 rovnopisoch na adresu Ministerstva zdravotníctva SR: Limbová 3330/2, 831 01 Bratislava
Ceny vakcín nie sú uvedené v zmluve pre citlivosť údajov a budú doplnené do zmluvy po jej doručení na ministerstvo.
Paušál 800 liekoviek nie je záväzný.

Inštrukcie k vyplneniu zmluvy:

 • 1. pri vypĺňaní kontaktných údajov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (str. 1) je potrebné uvádzať:
  • a) úplný názov (t. j. aj napr. skratku a. s. alebo s. r. o., ak je ten-ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má),
  • b) úplné znenie sídla/miesta podnikania (predmetná adresa sa musí zhodovať s adresou uvedenou v obchodnom registri, prípadne v živnostenskom alebo inom registri, v ktorom je ten-ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zaevidovaný),
  • c) správne IČO (ak ho ten-ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má pridelené) a
  • d) meno, priezvisko, prípadne funkcia osoby, resp. osôb, prostredníctvom ktorých ten-ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti koná.
Skutočnosti uvedené v bode 1. písm. a) až d) sa musia zhodovať s aktuálnym zápisom v obchodnom registri, prípadne v inom príslušnom registri, v ktorom je ten-ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti evidovaný.
 • 2. pri vypĺňaní kontaktných údajov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (str. 5) je potrebné uvádzať všetky nasledovné údaje:
  • a) meno a priezvisko kontaktnej osoby,
  • b) telefónne číslo tejto kontaktnej osoby,
  • c) e-mail tejto kontaktnej osoby.
 • 3. pri podpise zmluvy poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (str. 7) je potrebné uviesť:
  • a) dátum podpisu,
  • b) meno, priezvisko a funkciu osoby podpisujúcej (podpisovať zmluvu môže iba osoba, prostredníctvom ktorej poskytovateľ zdravotnej starostlivosti koná; ak by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti konal napr. prostredníctvom splnomocnenej osoby, je potrebné k zmluve doložiť originálne splnomocnenie oprávňuje danú osobu na takýto úkon),
  • c) podpis.

UPOZORNENIE: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po podpísaní zmluvy doplní do zmluvy cenu liekovky, keďže tá predstavuje informáciu dôverného charakteru (bližšie k tomuto pozri článok IV. bod 3 zmluvy).