Tlačiť Späť

Domov » Inštitút výskumu a vývoja

Inštitút výskumu a vývoja

​​

Inšitút výskumu a vývoja - logoO nás:

Inštitút výskumu a vývoja (ďalej len „IVV“) pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) sa transformoval 1. januára 2019 z Odboru výskumu a vývoja MZ SR, ktorý vznikol 1.11.2016. Úlohou IVV je pripravovať, spájať a koordinovať vedecké činnosti výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny s uplatňovaním výsledkov vedeckého výskumu v zdravotníctve.

Tím inštitútu tvoria ľudia s bohatými skúsenosťami z viacerých odvetví zdravotníckeho sektora a výskumných organizácií.

 

Víziou IVV je zlepšenie zdravia najmä slovenskej populácie, ako aj v globálnom (nadnárodnom) rozsahu generovaním a využívaním inovatívnych výstupov excelentnej vedy v oblasti zdravotníctva.

Misiou IVV je reflektovať na požiadavky súčasných národných a medzinárodných potrieb v biomedicínskom výskume a vývoji prostredníctvom harmonizácie a špecifikácie výskumno-vývojových aktivít, budovaním vedecko výskumných kapacít v rámci systémovej podpory rozvoja najmä aplikovaného výskumu a vývoja, inovácií, posilnenia vedeckej spolupráce na národnej úrovni ako aj v medzinárodnom kontexte, optimalizácie ochrany práv duševného vlastníctva (najmä patentovej ochrany) a transferu technológií v oblasti zdravotníctva.
 

IVV plní najmä tieto úlohy:

 1. Vypracováva dlhodobú stratégiu rozvoja výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny v zdravotníctve a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 2. Stanovuje vecné zameranie, priority a základné ciele výskumu a vývoja na úseku zdravotníctva, najmä v oblasti biomedicíny a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 3. Prepája vedecké výsledky s klinickým výskumom a vývojom;

 4. Navrhuje úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 5. Podporuje excelentné tímy s relevantnými projektmi a ich prepájanie s významnými vedeckými a biznisovými odborníkmi, najmä z EÚ;

 6. Vytvára a posilňuje vedecké prostredie pre excelentnú vedu, najmä v aplikovanom biomedicínskom výskume a vývoji;

 7. Spolupracuje s prestížnymi výskumno-vývojovými centrami a podporuje vytváranie výskumno-vývojových konzorcií;

 8. Podporuje integráciu do výskumnej infraštruktúry EÚ.

 

Naše aktivity:

Stanoviská Vedeckej rady:

 • Informácie / novinky:

 • Innovative Health Initiative – Strategická a inovačná agenda schválená!
 • Strategická výskumná a inovačná agenda (SRIA)Riadiaca rada spoločného podniku Innovative Health Initiative (IHI JU) schválila Strategickú výskumnú a inovačnú agendu IHI (SRIA).
  Strategická výskumná a inovačná agenda (SRIA) bude usmerňovať priority v oblasti vedy a návrhy tém výziev v nasledujúcom období. Upozorňuje tiež na potenciálne synergie s inými iniciatívami.
  V roku 2019 približne 100 rôznych zainteresovaných strán vrátane akademických inštitúcií, zdravotníckych pracovníkov a pacientov reagovalo na verejnú konzultáciu o prvom návrhu SRIA.
  Táto konzultácia pripravila pôdu pre druhý návrh vypracovaný Európskou komisiou v spolupráci s priemyselnými partnermi IHI, COCIR, EFPIA (vrátane Vaccines Europe), EuropaBio and MedTech Europe.

 • Innovative Health Initiative (IHI) – online podujatie 26. 1. 2022
 • Innovative Health Initiative (IHI)

  Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach zapojenia sa do aktivít Innovative Health Initiative (IHI)?

  Ako sa stať členom panelu pre vedu a inovácie IHI, evaluátorom a aké sú témy na podávanie projektov v rámci prvých výziev IHI?

  Zúčastníte sa úvodného online podujatia  v stredu 26. januára od 10:30 do 13:00 bruselského času.

  Registrácia  a Program

  Innovative Health Initiative (IHI) je európske partnerstvo Európskej komisie a farmaceutického priemyslu v oblasti zdravia (nadväzuje na úspech Innovative Medicine initiatvie (IMI) je zamerané na pokrok v oblasti výskumu a inovácií v oblasti zdravia a spolupracuje so širším spektrom sektorov, s novými partnermi a aktualizovanou štruktúrou riadenia. Aj naďalej podporuje projekty spustené v rámci IMI.  Priemyselní partneri COCIR, EFPIA (vrátane Vaccines Europe), EuropaBioMedTech Europe posúvajú IHI za hranice hranice farmaceutického priemyslu a prinášajú na palubu medicínske technológie, biotechnológie, digitálne zdravie a očkovací priemysel.

  Zdroj: EK

 • Európska komisia hľadá špičkových expertov pre misie EÚ v rámci programu Horizont Európa
 • Call for experts EU MissionsEurópska komisia dňa 5. januára 2022 zverejnila  výzvu na výber expertov do poradných expertných rád (Mission Boards ) v rámci  piatich oblastí misií programu Horizont Európa.

  Hlavnými úlohami nových rád misií bude propagácia misií EÚ zvyšovaním povedomia občanov a poradenstvom v súvislosti s implementačným plánom misií.
  Rady misií, ktoré vyplynú z tejto výzvy na predkladanie žiadostí, budú vychádzať z práce rád misií prvej fázy (funkčné obdobie do decembra 2021).


  Rady misií poskytujú poradenstvo v oblasti implementácie piatich misií EÚ:

  • Adaptácia na zmenu klímy
  • Rakovina
  • Obnova našich oceánov a vôd
  • Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
  • Dohoda o pôde pre Európu


  Predkladanie žiadostí

  Výzva na podávanie žiadostí – text výzvy

  Termín uzávierky:  2. 2. 2022 (17:00 CET)

  Podávanie žiadostí prostredníctvom online systému EU survey

  Podrobnejšie informácie

  Zdroj: EK

 • Európske misie v rámci programu Horizont Európa – Informačné dni 2022
  EU missions info dayPripojte sa dňa 18. a 19. januára 2022 k virtuálnemu informačnému dňu Európskej komisie k misiám a získajte odpovede na všetky svoje otázky o možnostiach financovania v rámci výziev nového pracovného programu misií.
Misie EÚ sú novinkou programu Horizont Európa, ktorého cieľom je riešiť niektoré z najväčších výziev, ktorým naša spoločnosť čelí. Predstavujú portfóliá výskumných a inovačných projektov so zásadným dopadom naprieč odbormi a odvetviami, ktoré sú relevantné pre občanov Európy.  
 • ESFRI ROADMAP 2021Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) dňa 7. decembra 2021 predstavilo svoju 6. cestovnú mapu v rámci podujatí slovinského predsedníctva Rade EÚ “ESFRI Days 2021“.
  Pravidelnou aktualizáciou cestovnej mapy ESFRI poskytuje súdržnú a strategickú víziu významných výskumných infraštruktúr v Európe vo všetkých oblastiach vedy a inovácií.
  Kľúčové posolstvá cestovnej mapy na rok 2021 jasne zdôrazňujú dôležitosť výskumných infraštruktúr na riešenie naliehavých požiadaviek a výziev našej spoločnosti. Cestovná mapa ESFRI zahŕňa 41 európskych výskumných infraštruktúr (už implementovaných  - Landmarks) a 22 projektov, ktoré sú vo svojej prípravnej fáze.
  Do cestovnej mapy vstupuje 11 nových projektov výskumných infraštruktúr  (SR participuje v projekte EIRENE prostredníctvom SZU, ktorého koordinátorom je Masarykova univerzita v Brne)  s celkovými investičnými nákladmi viac ako 4 miliardy EUR, ktoré predstavujú navyššiu investíciu do výskumných infraštruktúr od roku 2006.

  Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI -European Strategy Forum on Research Infrastructures ) predstavuje nástroj vytvorený v roku 2002 členskými štátmi EÚ a Európskej komisie za účelom rozvíjania vedeckej integrácie v Európe a posilnenia jej medzinárodnej spolupráce.
  ESFRI cestovná mapa reflektuje zapojenie sa SR prostredníctvom národných uzlov do veľkých vedecko- výskumných infraštruktúr v Európe. Tento materiál je jedným z kľúčových podkladov aj pri čerpaní štrukturálnych fondov EÚ v rámci výskumu a inovácií.

  Press Anouncement
  ESFRI Roadmap 2021 launch online event
  Strategy Report on Research Infrastructures Roadmap 2021

  Zdroj: EK

   

 • Ministerstvo zdravotníctva vymenovalo novú Vedeckú radu na podporu rozvoja biomedicínskeho výskumu (1.12.2021)

  Ministrovi zdravotníctva SR Vladimírovi Lengvarskému bude vo vedeckých inováciách opäť radiť unikátna skupina slovenských a medzinárodných odborníkov

  https://www.health.gov.sk/Clanok?vedecka-rada-clenovia-vyskum

 • Grantová výzva nadácie ESET zameraná na mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant

  Nadácia ESET prostredníctvom mentoringovej iniciatívy pre slovenských žiadateľov o prestížny ERC grant (Starting, Consolidator, Advanced) prináša slovenskej vedeckej komunite cielenú a dlhodobú mentoringovú podporu pri príprave výskumného projektu.

  Rozpočet výzvy: 30 000 EUR

  Výška grantu: 5000 EUR na vedca/ podávateľa projektu (štipendium poskytované za účelom pokrytia nákladov na komplexný mentoring)

  Termín na podávanie žiadostí do grantovej výzvy Mentoring žiadateľov o ERC grant : do 21. januára 2022

  Podrobnejšie informácie, text výzvy a formulár na podanie žiadosti nájdete na : https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html

  Zdroj: Nadácia ESET
   

 • Program  Horizont Európa -  klaster Zdravie:  otvorenie výziev na rok 2022
  Ak realizujete výskum v oblasti prevencie obezity, duševného zdravia, zlepšovania diagnostiky a liečby ochorení, vývoja nových liečív a zaoberáte sa napríklad modelmi financovania zdravotníckych systémov, nástrojmi umelej inteligencie (AI) na predpovedanie rizika chronických neprenosných chorôb a/alebo ich progresie a ďalšími témami, nepremeškajte príležitosť zapojiť sa do nasledujúcich výziev:

  Tools and technologies for a healthy society (Two stage)
  Téma výzvy
  Dátum otvorenia: 6.10.2021   Dátum uzávierky: 1.2.2022

  typ výzvy: dvojkolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12

  Tackling diseases (Two stage)
  Témy výzvy
  Dátum otvorenia: 6.10.2021   Dátum uzávierky: 1.2.2022

  typ výzvy: dvojkolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06

  A competitive health-related industry
  Témy výzvy
  Dátum otvorenia: 6.10.2021   Dátum uzávierky: 21.4.2022

  typ výzvy: jednokolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-IND-13

  Tools and technologies for a healthy society
  Témy výzvy
  Dátum otvorenia: 13.10.2021   Dátum uzávierky: 21.4.2022 

  typ výzvy: jednokolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11

  Staying healthy (Two stage)
  Témy výzvy
  Dátum otvorenia: 11.10.2021   Dátum uzávierky: 1.2.2022

  typ výzvy: dvojkolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01

  Partnerships in Health (2022)
  Téma výzvy
  Dátum otvorenia: 8.10.2021   Dátum uzávierky: 21.4.2022

  typ výzvy: jednokolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-CARE-10

  Environment and Health
  Témy výzvy
  Dátum otvorenia: 6.10.2021   Dátum uzávierky: 21.4.2022

  typ výzvy: jednokolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04

  Staying healthy 
  Témy výzvy
  Dátum otvorenia: 6.10.2021   Dátum uzávierky: 21.4.2022

  typ výzvy: jednokolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02

  Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care
  Témy výzvy
  Dátum otvorenia: 8.10.2021   Dátum uzávierky: 21.4.2022

  typ výzvy: jednokolová

  Identifikátor: HORIZON-HLTH-2022-CARE-08

  Podrobnejšie informácie: Klaster Health_Pracovný prorgram 2021 - 2020
                                        Funding & tender opportunities portal

  Európska komisia organizuje pre otvorené výzvy:

  Zdroj: EK
   
 • Úspešnú cestu startupu s unikátnymi testami na rakovinu umožnila aj podpora Ministerstva zdravotníctva

  Najnovší úspech Glycanostics – startupovej firmy zameranej na inovatívnu diagnostiku rakoviny prostaty, ktorým je zisk prestížneho EIC grantu vo výške skoro 2M Euro len potvrdzuje dôležitosť a význam systémovej a kontinuálnej podpory excelentnej vedy zo strany štátu. V tomto prípade ju reflektuje aj spolupráca MZ SR/ IVV/ BIOHUB SK  poskytnutím platformy expertov, mentoringu a networkingu prostredníctvom našich a medzinárodných odborníkov, aj v rámci biobankovania a patentovania.
  Výskumné aktivity vedeckého tímu Dr. Ján Tkáča (Chemický ústav SAV) boli podporené aj finančnými dotáciami MZ SR výziev 2018 a 2019 pre výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva.

  Gratulujeme!

 • MZ SR prostredníctvom IVV/ BioHub organizuje certifikovaný Kurz pre koordinátorov klinického skúšania v zdravotníckych zariadeniach, ktorý sa uskutoční v dňoch 8.-9. novembra 2021 v priestoroch kongresovej sály Ministerstva zdravotníctva SR (Limbová 2, Bratislava).
 • Kurz je určený:

  • Pre koordinátorov klinických skúšaní alebo biomedicínskeho výskumu
  • Pre skúšajúcich
  • Pre zdravotné sestry
  • Pre farmaceutov alebo každého, kto chce vedieť viac

  Registrácia je uzatvorená

  Program

  Tešíme sa na Vašu účasť.

  Forma: online
  Záujemcovia budú mať možnosť zúčastniť sa kurzu online.

 • Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia (2. marec 2021)

 • Dávame do pozornosti nový program pre inovatívnych podnikateľov/ startup firmy pôsobiacich aj v oblasti zdravotníctva: Unique opportunity also for Slovak innovators in health tech and other areas!  (5. februára 2021)

  A new program in Graz (Austria) for innovators. More information at https://www.accelerator-graz.io/. Application is open for all nationalities. For the duration of the accelerator we provide up to 5 teams with a fully furnished flat that is already paid for. Acceleration Topic Track Program is offering to all participating startups the opportunity to compete for an investment of up to € 50.000. All participating startups have to agree to set terms or show an existing valuation before being officially accepted to the Program.

Čo môžu slovenskí vedci spraviť pre svet a Slovensko ohľadom koronavírusu? - UPDATE

1. Bola spustená mimoriadna výzva Central European Initiative (CEI) na predkladanie návrhov COVID-19 v celkovej hodnote 600 000 EUR na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a MSME zo Stredoeurópskej iniciatívy (CEI).

https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

Cieľom je poskytnúť špecifickú reakciu na globálnu pandémiu chorobou COVID-19 a rýchlo reagovať na konkrétne potreby komunít v členských štátoch CEI. Celkový rozpočet vo výške 600 000 EUR bude pridelený na poskytovanie návrhov v troch oblastiach intervencie:

 • Zdravotná starostlivosť a telemedicína (MED)
 • Vzdelávanie a e-learning / dištančné vzdelávanie (EDU)
 • Podpora mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSME)

Oprávnenosť: Všetky verejné a súkromné subjekty, mimovládne organizácie založené a zaregistrované v členskom štáte CEI, ako aj medzinárodné / regionálne organizácie môžu požiadať o grant CEI až do výšky 100% hodnoty ich projektu a do maximálnej výšky 40 000 EUR. Vzhľadom na mimoriadny charakter tejto výzvy sa budú žiadosti prijímať iba do 9. apríla 2020.

2. Bola aktivovaná aj osobitná stránka európskych výskumných infraštruktúr (www.esfri.eu/covid-19 ), ktorá sa pravidelne aktualizuje, so službami a nástrojmi, ktoré poskytujú európski vedci, zdravotnícki pracovníci v teréne a správcovia zdravotníckych systémov bojujúcich proti COVID19.

3. Nedávno bola spustená aj platforma Európskeho výskumného priestoru (ERA). Stránka je stále vo výstavbe, ale už tu nájdete:

 • COVID-19 pandémia: Aktualizácie/Predĺženia posledných výziev H2020
 • COVID-19 pandémia: Nové (H2020) FAQ boli publikované!
 • Národné aktivity v členských štátoch
 • Iné zaujímavé linky

4. Európska vakcinačná infraštruktúra TRANSVAC2 (koordinovaná EVI) vyzýva výskumných pracovníkov pracujúcich na COVID19, aby využili vysokokvalitné technické služby na vývoj vakcín, ktoré ponúka ich infraštruktúra: http://eraportal.sk/aktuality/otvorena-vyzva-na-podporu-vyvoja-vakcin-proti-covid19/ ; www.transvac.org . Výzva na využitie prevažne bezplatných služieb je otvorená do 15.4.2020.

5. Link Európskej komisie ohľadom výskumných možností a aktivít spojených so SARS-CoV-2:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_en

6. Link Európskej komisie ohľadom informácií a opatrení EU v kontexte SARS-CoV-2:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en


Čo môžu slovenskí vedci spraviť pre svet a Slovensko ohľadom koronavírusu?

Kde môžu aj slovenskí vedci získať prostriedky na výskumné a vývojové projekty, ak sa chcú zapojiť do celosvetového boja proti koronavírusovej infekcii a s tým spojeným zdravotným, ekonomickým a sociálnym dopadom.

1. IMI výzva

Innovative Medicine Initiative (IMI) vyhlásila zrýchlenú výzvu 03.03.2020 v hodnote 45 mil EUR, ktorá má podporiť projekty na vývoj COVID-19 diagnostiky a liekov. Na podanie projektu je potrebné vytvoriť či zapojiť sa do konzorcií. Deadline je 31.03.2020. Pre tých, ktorí sa o výzvu zaujímajú, je dobré si pozrieť, čo sa rozprávalo na špeciálnom webinári o výzve. Sú tu prezentácie, webinár ako aj zoznam účastníkov, kde by sa dali nájsť potenciálni partneri do konzorcia. Slovenskí výskumníci sa môžu kontaktovať s týmito účastníkmi a prediskutovať prípadný vstup do konzorcia. Je to jedinečná možnosť ad hoc vstúpiť do inak vcelku uzavretého klubu, ak ponúknete zaujímavú expertízu. Pomoc Slovákom môže poskytnúť pani Iveta Hermanovská z CVTI SR ako Národný kontaktný bod pre IMI.

2. The European Virus Archive - GLOBAL (EVAg)

Európsky vírusový archív zaregistroval viac než 200 požiadaviek z 55 krajín na prístup k informáciám umožňujúcim vývoj diagnostiky.

3. Projekt PREPARE je tak ako EVAg už existujúci projekt, sieť, ktorá zvyšuje pripravenosť nemocníc na podobné prepuknutia infekčných chorôb

4. Veľmi zaujímavá je sieť GLOPID-R (GLOBAL RESEARCH COLLABORATION FOR INFECTIOUS DISEASE PREPAREDNESS), ktorá reagovala rýchlo na koronavírusovú epidémiu, úzko spolupracuje s WHO a definuje výskumné priority boja proti koronavírusu. Na ich stránke môžete nájsť rôzne zdroje na financovanie výskumu boja proti koronavírusu, je tu aj prehľad toho, čo ponúkajú jednotlivé európske štáty, najčastejšie pre národné výskumné tímy. Veľmi zaujímavým počinom tejto siete je vytvorenie tzn. Globálnej výskumnej cestovnej mapy, ktorá definuje medzery v poznaní koronavírusovej infekcie, definuje výskumné priority a veľmi podrobne uvádza, čo by sa malo kedy dosiahnuť.

Pre tých, ktorých to zaujíma, Európska komisia vytvorila „The coronavirus response team“ a na jeho stránke sa môžete dostať k mnohým relevantným informáciám.

Jednou z možností podpory COVID-19 výskumu mimo EU je aj spojené úsilie nadácie Bill & Melinda Gates Foundation spolu s Wellcome and Mastercard, ktorí dávajú 125 mil USD na The Covid-19 Therapeutics Accelerator.

Veríme, že poskytnuté informácie napomôžu tomu, aby sa slovenskí výskumníci zapojili do výskumných aktivít, ktoré by pomohli ľudstvu bojovať s COVID-19 a prípadne aj inými infekčnými ochoreniami. Veď tu máme excelentných vedcov, okrem iných aj takých, ktorí vyvíjajú antimikrobiálny materiál, odborníkov na vírusové ochorenia, sekvenovanie, či sieť Slovacrin, ktorá môže podporiť akademické klinické skúšania napríklad nových liekov proti koronavírusu a jeho účinkom.

V záujme lepšej informovanosti sa obraciame na každého, kto má ďalšie informácie o výskumných grantoch, ktoré by mohli využiť aj slovenskí výskumníci, aby nám tieto informácie poskytol priamo na info@biohub.sk či ivv@health.gov.sk, radi ich posunieme ďalej vedeckej obci.

POZOR ZMENA

v súlade s oznamom na www.biohub.sk (viď nižšie) si Vás dovoľujeme informovať, že ERC grant writing workshop I je zrušený v dôsledku aktuálnej situácie ohľadom Corona vírusu a s tým spojených preventívnych opatrení. Daný ERC grant writing workshop I určený pre všetkých výskumníkov bude presunutý na mesiac september alebo október 2020 ako príprava na nové obdobie 2021-2027, v ktorom ERC grantový program pokračuje. Už prihláseným účastníkom bude prednostne ponúknutá možnosť zúčastniť sa vyššie uvedeného podujatia v mesiaci september resp. október 2020.

Biohub Events: March 20, 2020

The ERC grant writing workshop (I) is cancelled due to actual coronavirus situation and prevention measures taken.
The ERC grant writing workshop (I) which has been planned to be open for researchers of all seniority is shifted to September or October 2020 and will be foreseen as a preparation for the new period 2021-2027, when the ERC grant program will continue. We will then focus on the preparation for the next ERC Program aiming to increase the participation and success of researchers from Slovak institutions in 2021-2027.We apologize for any inconvenience. Those who are already registered for the event will be offered participation in the September/ October date.

Biohub Slovakia team

logo BioHub.gif 

BioHub Slovakia vám pomôže pri písaní ERC grantov

Európska výskumná rada (ERC) podporuje excelentných výskumníkov a excelentné projekty. Chceme, aby slovenskí výskumníci so svojimi projektami boli medzi nimi! V rámci BioHub Slovakia (projekt MZ SR), inkubátora zameraného na podporu vývoja a inovácií v oblasti life science, biomedicíny a zdravia, organizujeme workshop zameraný na písanie ERC grantov. Kapacita je 50 ľudí, preto si treba rezervovať miesto čo najskôr.

Kedy a kde? 20. marca 2020, 10:30-15:30, Vedecký park Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava. Registrácia tu alebo cez stránku www.biohub.sk.

Jedná sa o prvý zo série ERC workshopov a radi privítame skúsených ako aj mladých výskumníkov. Workshop bude vedený v anglickom jazyku. Čo uvidíte?:

Basic principles and updates - National contact point of Slovakia for ERC: Soňa Ftáčniková, SLOVAK NCP OFFICE HORIZON 2020, CVTI SR.

ERC grants from the Perspective of the ERC Executive Agency - Philippe Cupers, ERC, Head of Unit, ERCEA.B.3 - Life Sciences.

Tips for a successful ERC Proposal: How do I structure the application? How do I present my CV and track record? National contact point of Slovakia for ERC: Iveta Hermanovská, SLOVAK NCP OFFICE HORIZON 2020, CVTI SR.

Lunchbreak - Refreshment and informal networking.

Experiences from a successful ERC grantee - „ERC Consolidator and ERC Proof of Concept holder Jan Tkáč, Chemistry Institute, Slovak Academy of Sciences“ + „A partner in an ERC Consolidator grant, Shubhada Bopegamage, Head of Microbiology Institute, Slovak Medical University.“

Wearing an Evaluator’s hat - Daniela Ježová, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences.

Pre aktuálne informácie o aktivitách BioHub-u, sledujte nás aj na LinkedIn.

 

Kontaktuje nás/ Our contact: 00421/ 2 593 73 236
barbora.kucerova@health.gov.sk

Facebook MZ SR   Instagram