Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Všeobecná ambulantná starostlivosť

Všeobecná ambulantná starostlivosť je základom každého stabilného systému zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva predstavilo v roku 2021 reformu všeobecnej ambulantnej starostlivosti rozdelenú do troch samostatných fáz:

I. Nová verejná minimálna sieť
Spôsob definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti vychádza z vopred určených parametrov a identifikuje  problém nedostatku všeobecných lekárov na úroveň okresu. Ministerstvo zdravotníctva každoročne vyhodnocuje stav siete a klasifikuje okresy podľa stupňa ohrozenia dostupnosti všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Na najviac nedostatkové okresy alokuje nenávratný finančný príspevok na zriadenie ambulantnej praxe, o ktorý môžu požiadať lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria alebo už existujúci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Prvá časť reformy je v súčasnosti v implementačnej fáze.

II. Posilnenie kompetenčného statusu a revízia úhradového mechanizmu
Jedným zo základných cieľov reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti je rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov a primárnych pediatrov,  posilnenie roly sestry so samostatnými kompetenciami, finančná podpora nových spôsobov organizácie práce a posilnenie výkonovej zložky úhrad pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

III. Zníženie administratívnej záťaže
V tretej  fáze reformy bude ministerstvo zdravotníctva spolu so zástupcami ambulantného sektora pripravovať návrhy riešení na odbremenenie zdravotníckeho personálu, tzn. odstránenie úkonov, ktoré nemajú priame medicínske opodstatnenie, čím sa získa viac času pre zdravotnícky personál v ambulanciách. Audit byrokracie je naplánovaný na druhý polrok 2022, návrhy riešení v roku 2023.

V kontexte všeobecnej ambulantnej starostlivosti si ministerstvo zdravotníctva vytýčilo cieľ, ktorým je do konca roku 2022 schválenie novej koncepcie všeobecného lekárstva a primárnej pediatrie ako jadra reformy s následným implementovaním jednotlivých opatrení a iniciatív.

Do celého procesu prípravy, tvorby aj implementácie návrhov a opatrení uvedených v návrhu koncepcie boli pozvaní a sú aktívne zapojení všetci zástupcovia ambulantného sektora. O jednotlivých krokoch a stave implementácie jednotlivých častí reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti informujeme v sekcii Aktuality.

Aktuality


Verejná minimálna sieť

Príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie

Ďalšie informácie

 

Často kladené otázky (FAQ)

 

Kontakt: ambulant@health.gov.sk
Podstránku budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať o ďalšie informácie.

Logá Plán obnovy a odolnosti