Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Projekty a výzvy

Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie NOVÉ!

Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19- II  NOVÉ!

Manažment mimoriadnych udalostí počas pandémie spôsobenej vírusom SARS-COV-2 so zameraním na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19 a zníženie negatívnych dopadov na zdravie obyvateľstva a zdravotnícky systém SR NOVÉ!

Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorania COVID-19 NOVÉ!

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19​​

Európsky fond regionálneho rozvoja - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020​

Informácie o projektoch technickej pomoci v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Informácia o projekte Bridges for Birth (B4B)

Realizácia projektu Implementácie systému Elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení (Electronic Exchange of Social Security Information)

Okrúhly stôl k podpore psychiatrickej starostlivosti z prostriedkov EU fondov

Európska únia - prechodný fond

Európska únia - predvstupová pomoc

Nahlasovanie nezrovnalostí

Európska únia - komunitárne programy

Bilaterálna a multilaterálna spolupráca

Projektová koordinačná jednotka - PKJ

Dotácie v pôsobnosti MZ SR

Protidrogová politika​ - Dotačná podpora

Národné programy zdravia​

Národný projekt „Zdravé komunity“​​

Národný projekt „Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie“

Výzva k verejnému pripomienkovaniu ŠU k KÚZ​​

Ostatné