Tlačiť Späť

Domov

COVID-19: Žiadosť o udelenie súhlasu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlášky“) schváli žiadosť, na základe ktorej udelí súhlas.

Odsúhlasenie sa vzťahuje výlučne na prekročenie štátnych hraníc pri vstupe na územie Slovenskej republiky. Žiadosti o udelenie súhlasu v prípade iných životných udalostí nebudú spracované.
Aktuálne znenie vyhlášky je uverejnené vo Vestníku vlády Slovenskej republiky https://minv.sk/?vestnik-vlady-sr

So žiadosťou o výklad k vyhláškam a usmerneniam, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa obráťte na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom e-mailovej adresy koronapodnety@uvzsr.sk .  

A)   Žiadosť o odsúhlasenie Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym
Osoby, ktoré za týmto účelom vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky na obdobie kratšie ako 12 hodín môžu prekročiť štátnu hranicu aj bez potvrdenia vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR, ak sa preukážu vystaveným lekárskym pozvaním na ošetrenie alebo pri návrate potvrdením o ošetrení. V prípade potreby pobytu presahujúceho 12 hodín je potrebné požiadať o posúdenie žiadosti prostredníctvom webovej stránky MZ SR:
https://cestujem.standardnepostupy.sk/

Na posúdenie Vašej žiadosti povereným lekárom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  je potrebné, aby ste spolu s vyplneným formulárom zaslali  aj doplňujúce informácie, napríklad lekársku správu alebo pozvánku na vyšetrenie k lekárovi (postačuje sken alebo fotografia dokumentu). Po posúdení Vašej žiadosti Vám zašleme stanovisko.
V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese covid.cestovanie@health.gov.sk

B)   Žiadosť o
 odsúhlasenie Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom servisných, inštalačných a revíznych služieb zdravotníckej techniky, zabezpečenia školenia zdravotníckych zamestnancov, monitorov klinických štúdií, osoby zabezpečujúce plynulý chod zdravotníckej infraštruktúry
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky posudzuje žiadosti o udelenie súhlasu pre osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky a zabezpečujú chod kritickej infraštruktúry v oblasti zdravotníctva, napr. zdravotnícky pracovník, ktorý pracuje na území Slovenskej republiky, vykonávanie servisných, inštalačných a revíznych služieb zdravotníckej techniky, zabezpečenia školenia zdravotníckych zamestnancov, vykonávanie monitorov klinických štúdií.

Žiadosť o udelenie súhlasu musí obsahovať:

 • Meno/Priezvisko
 • Číslo cestovného dokladu
 • Dátum vstupu na územie Slovenskej republiky
 • Opodstatnený dôvod na udelenie súhlasu
 • Kontakt tel./mobil
 • Príloha: doklad, ktorý potvrdzuje danú situáciu, napríklad potvrdenie zdravotníckeho zariadenia


Informácie na posúdenie žiadosti o udelenie súhlasu zašlite na e-mailovú adresu: vynimky@health.gov.sk

Spracované budú len žiadosti, ktoré:

 • sú doručené Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v písomnej forme alebo elektronickej forme prostredníctvom e-mailu,
 • obsahujú požadované informácie,
 • z vecného hľadiska patria do kompetencie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Súhlasy nie sú udeľované obratom a telefonicky.

Situácie, ktoré nie sú v kompetencii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a je potrebné o udelenie súhlasu požiadať iný vecne príslušný rezort:

 • zlúčenie rodiny u cudzincov; svadba; pohreb; idem si vybaviť osobné a cestovné doklady (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky);
 • vraciam sa/nastupujem do práce v inom členskom štáte (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
 • som konateľ firmy a potrebujem vykonávať úkony s tým spojené; dodávam služby, servis a techniku na územie Slovenskej republiky mimo oblasť zdravotníckej infraštruktúry (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
 • som študent; som profesionálny športovec (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)

Ďalšie informácie sú uvedené na nasledujúcich webových sídlach:
www.korona.gov.sk
www.uvzsr.sk
Informačná povinnosť (GDPR)