Tlačiť Späť

Domov

Časté otázky k výzvam v oblasti vzdelávania


Logá NextGenerationEU, Ministerstvo zdravotníctva SR a Plán obnovy 1. Čo všetko je povinnou súčasťou žiadosti?

Žiadateľ v rámci Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu musí priložiť aj ďalšie prílohy.
Konkrétne

 • ​opis projektu,
 • originál výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • fotokópiu potvrdenia o ukončení vzdelania (diplomu),
 • fotokópiu potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru,
 • fotokópiu pracovnej zmluvy

 1. Súčasťou žiadosti je aj Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu?

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu je uvádzaná ako vzor, ktorý sa nevypĺňa v čase predkladania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM). Ide o informatívnu prílohu, ktorá sa bude vypĺňať podľa aktuálneho skutkového stavu po posúdení ŽoPPM a zaslaní oznámenia o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu zo strany MZ SR.


 1. Vzťahuje sa výzva len na konkrétne diagnostické metódy, ktoré sú vypísané v zozname?

Zoznam vzdelávacích aktivít je orientačný, vzťahuje sa aj na ďalšie, dôležité je, aby bolo vzdelávanie akreditované.


 1. Môže žiadosť podať zamestnávateľ?

Nie, žiadosť môže dať len fyzická osoba.


 1. Týka sa výzva len kurzov na Slovensku?

Nie, platí aj pre kurzy absolvované v zahraničí, napríklad v Českej republike. Vzťahuje sa aj na online kurzy.

 

 1. Je možné preplatiť viac kurzov?

Jeden žiadateľ môže predložiť iba jednu žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na jednu vzdelávaciu aktivitu. Dôležité je, aby bolo vzdelávanie akreditované.


 1. Je možné aj spätné preplatenie kurzu, ktorý už bol v tomto roku uhradený?

Áno. V rámci výzvy je možné preplatiť aj kurz, ktorý sa uskutočnil od 1. februára 2020 do 31.01.2025.


 1. Ako SZČO môžem podať žiadosť o preplatenie vzdelávania?

Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci neumožňujú žiadateľom, ktorí sú považovaní za podniky, poskytnúť podporu v režime (mimo štátnej pomoci), v ktorom je výzva vyhlásená. SZČO sú v zmysle platnej legislatívy považované za podniky.

 1. Ako sa dozviem, či som uspel?

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle zoznamy žiadateľov, ktorí splnili alebo nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu.


 1. Čo mám spraviť, ak na webstránke zistím, že som uspel?

Úspešný žiadateľ bude kontaktovaný vykonávateľom za účelom podpísania zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

​​