Tlačiť Späť

Domov

Odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov v I. línii a v červenej zóne za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. júla 2020

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so vzniknutou situáciou týkajúcou sa akútneho respiračného syndrómu, ktorý spôsobuje nový koronavírus 2019-nCoV, za účelom vyplatenia odmien zdravotníckym pracovníkov, ktorí boli od 1. apríla 2020 do 31. júla 2020 v prvej línii a/alebo v červenej zóne, vyhlásilo verejný prísľub daný podľa § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorý je priložený nižšie.

Tento prísľub je adresovaný určeným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí v zmysle jeho definície spĺňajú podmienky prvej línie a/alebo červenej zóny a zároveň umožňuje týmto poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nahlásiť do systému odmeňovania určených zdravotníckych pracovníkov v zmysle obsahu verejného prísľubu za účelom vyplatenia odmien.

Súčasťou verejného prísľubu je aj príloha, ktorú tvoria vzorce výpočtu odmien pre zdravotníckych pracovníkov po uzatvorení systému odmeňovania. Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je určený taktiež aj metodický pokyn vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR k nahlasovaniu zdravotníckych pracovníkov do systému odmeňovania.

Lehota na prihlásenie sa do systému odmeňovania je od pondelka 2. novembra od 8:00 hod. do stredy 11. novembra 2020 do 08:00 hod. Po uplynutí lehoty na prihlásenie sa už nebude možné do systému odmeňovania sa prihlásiť a Ministerstvo zdravotníctva SR nie je voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí tak dovtedy neurobia viazané.


Vstup do systému odmeňovania v informačnom systéme zdravotníckych indikátorov

 


 

Zmeny v aktualizovanom verejnom prísľube:
  • Aktualizovaný verejný prísľub bol doplnený o poznámku pod čiarou (s číslom 2) na strane 2 z dôvodu precizovania textu a zabezpečenia, že do odmeňovania sa môžu zapojiť aj subjekty, ktoré v danom čase boli poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a v čase zverejnenia verejného prísľubu už nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v prvej línii a/alebo v červenej zóne ale stále sú právnickými osobami. Ostatné časti vereného prísľubu ostávajú nezmenené.
  •  v bode 2.2.1 a v bode 2.2.2 v poslednej odrážke zmenený §27 odsek 2 (pôvodne bol ods. 3) vzhľadom na precizovanie textu.