Tlačiť Späť

Domov » Informačná povinnosť a bezpečnosť IT » Informačná povinnosť (GDPR)

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby (ďalej len „dotknutá osoba“)

Zamestnávateľ:
Obchodné meno a právna forma:
Sídlo:
IČO:
(ďalej len „prevádzkovateľ“)


Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, P.O.BOX 52, Bratislava 837 52
00161565

Informácia pre zamestnancov:

Zamestnávateľ, ako prevádzkovateľ osobných údajov, týmto informuje zamestnanca, ako dotknutú osobu, o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu, peňažný ústav, štátna príslušnosť, rodinný stav, údaje o poberaní dôchodku, údaje o vzdelaní, kvalifikácii a odbornej praxi, údaje o zamestnávateľovi, v prípade brigádnickej praxe študenta – údaje o škole, životopis, podpis zamestnanca, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, údaje o pracovnom čase, o počte hodín, údaje o odmene, kontaktné údaje (telefón, email), kópia preukazu poistenca na účel vzniku, zmeny a skončenia štátnozamestnaneckého a pracovného pomeru, odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ informuje zamestnanca, ako dotknutú osobu, o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu, peňažný ústav, štátna príslušnosť, rodinný stav, údaje o poberaní dôchodku, údaje o vzdelaní, kvalifikácii a odbornej praxi, údaje o zamestnávateľovi, v prípade brigádnickej praxe študenta – údaje o škole, životopis, podpis zamestnanca, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, údaje o pracovnom čase, o počte hodín, údaje o odmene, kontaktné údaje (telefón, email), kópia preukazu poistenca na účel vzniku, zmeny a skončenia právnych vzťahov na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o pracovnej činnosti o brigádnickej práci študenta) vrátane likvidácie týchto právnych vzťahov; a na likvidáciu platov zamestnancov MZ SR, zákonných odvodov a nemocenských dávok.

Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu v súlade s platnými právnymi predpismi.

Mzdové listy
Výplatné pásky
Rodinné prídavky a materské príspevky
Prehlásenia k dani zo mzdy
Zrážky zo mzdy
Podklady k mzdám
Osobné spisy zamestnancov
Evidencia dochádzky
Evidencia dovoleniek
Popisy pracovných činností
Dohody mimo pracovného pomeru
Pracovné zmluvy
Dohody o hmotnej zodpovednosti
Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie
Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika
Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia
Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie
Záznamy kamerového systému
Výpisy z registra trestov
Fotografia

50 rokov
10 rokov
5 rokov
10 rokov
5 rokov
5 rokov
70 rokov (od narodenia zamestnanca)
5 rokov
5 rokov
10 rokov
10 rokov
10 rokov
5 rokov (po strate platnosti)
20 rokov
20 rokov
5 rokov
5 rokov
5 rokov
14 dní
5 rokov
zlikvidovaná po ukončení prac. pomeru

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel vybavovania agendy zamestnancov zúčastňujúcich sa vzdelávacích aktivít v rámci štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: akademický titul, meno , priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko (prechodné bydlisko), číslo občianskeho preukazu, podpis zamestnanca, kontaktné údaje (telefón, e-mail).

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel agendy súvisiacej so zabezpečovaním a evidenciou služobných mobilných telefónov spracúva osobné údaje v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, rodinný stav, štátna príslušnosť, údaje o vzdelaní a kvalifikácii, certifikáty, zamestnávateľ, pracovné zaradenie, odborná prax, číslo účtu, peňažný ústav, podpis, kontaktné údaje (telefón, e-mail), druh dohody a jej platnosť, predmet dohody a výška odmeny.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel zisťovania / zmapovania osobných údajov a procesov pomocou dotazníkov pre zdokumentovanie stavu pre GAP analýzu spracúva osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, podpis, pracovné zaradenie, pracovné kontaktné údaje.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel vyhotovenia dohôd o zrážkach zo mzdy medzi MZ SR a zamestnancom na základe dohôd s DDS spracúva osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, trvalý pobyt, doklad totožnosti, email a telefónne číslo.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel povolenia vstupu do budovy MZ SR za účelom práce nadčas mimo štandardnej pracovnej doby spracúva osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dôvod, útvar, povolenie s vymedzeným časom od – do.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel verejného obstarávania, elektronického prijímania ponúk (systém PROEBIZ-JOSEPHINE) spracúva osobné údaje v rozsahu prihlasovacie údaje do IS.

Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 5 rokov.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel vybavovania sťažností zamestnancov a bývalých zamestnancov spracúva osobné údaje v rozsahu: osobné údaje sťažovateľov a osobné údaje o podávateľoch - fyzické osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu; právnické osoby: názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať, zdravotná dokumentácia podľa osobitného predpisu (rodné číslo, dátum narodenia, náležitosti podľa osobitných predpisov, diagnóza, anamnéza a pod..

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel riešenia súdnych sporov so zamestnancami MZ SR a bývalými zamestnancami spracúva osobné údaje v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (prechodného pobytu), adresa na doručovanie, kontaktné údaje (e-mail, telefón), ďalšie osobné údaje z osobného spisu zamestnanca, ďalšie osobné údaje súvisiace s riešením sporu, vyjadrenia a stanoviská advokáta, ak je ustanovený, rozsudky súdov.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel správy registratúry, spracúvania, evidovania a vybavovania doručených elektronických a listinných podaní, plnenia povinnosti zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom a archivácie dokumentov spracúva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, tituly, prihlasovacie údaje do IS a logy.

Prevádzkovateľ ďalej informuje dotknutú osobu, že na účel vedenia agendy účtovných dokladov, ktoré sa týkajú fyzických osôb spracúva osobné údaje v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko a číslo bankového účtu.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel oprávnenia členov Štátnej kúpeľnej komisie, IKŽ a poverených osôb podľa § 45 zákona č. 538/2005 Z. z. spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a zamestnávateľ.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel nominácie odborníkov rezortu do pracovných skupín a výborov Európskej komisie a Rady EU spracúva osobné údaje v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, rodinný stav, štátna príslušnosť, údaje o vzdelaní a kvalifikácii, certifikáty, zamestnávateľ, pracovné zaradenie, odborná prax, číslo účtu, peňažný ústav, podpis, kontaktné údaje (telefón, e-mail), druh dohody a jej platnosť, predmet dohody, výška odmeny.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel zverejňovania výberových konaní na stránke www.slovensko.sk, žiadosti o výpis z registra trestov ma žiadosť zamestnanca spracúva osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, občianstvo, pohlavie, e-mail, telefónne číslo, adresa, životopis, údaje o rodičoch dotknutej osoby (meno, priezvisko).

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel pokladničnej agendy spracúva osobné údaje v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, podpis, organizácia a útvar.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel tvorby menovacích dekrétov, ktoré oficiálne vymenúvajú dané osoby do funkcie člena alebo predsedu Odbornej pracovnej skupiny MZ SR v danej špecializácii; kontaktovania členov, predsedov OPS a Komisie ohľadom tvorby štandardov, práce na web portály, príprave konferencií a workshopov spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, tituly, korešpondenčná adresa, adresa pracoviska, telefón, email, štátna príslušnosť, odborná prax, vzdelanie, projektové zaradenie.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel poskytovania informácii zo systému HUMAN spracúva osobné údaje v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu, peňažný ústav, štátna príslušnosť, rodinný stav, údaje o poberaní dôchodku, údaje o vzdelaní, kvalifikácii a odbornej praxi, údaje o zamestnávateľovi, v prípade brigádnickej praxe študenta – údaje o škole, životopis, podpis zamestnanca, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, údaje o pracovnom čase, o počte hodín, údaje o odmene, kontaktné údaje (telefón, email), kópia preukazu poistenca.

Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel evidencie majetku a evidencie objednávok a zmlúv spracúva osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko.

Dané osobné údaje na zmluvách budú spracúvané a uchovávané 10 rokov a objednávky po dobu 5 rokov.

Prevádzkovateľ ďalej informuje dotknutú osobu, že vo verejnom záujme na účel verejného poriadku a bezpečnosti, zamestnávateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: podoba a obrazové informácie o správaní sa a konaní dotknutej osoby snímané kamerovým systémom v priestoroch prístupných verejnosti v budove a v okolí budovy MZ SR.

Tieto osobné údaje budú spracúvané po dobu 14 dní, v prípade zachyteného incidentu po dobu nevyhnutnú na vyšetrenie prípadu a právnu ochranu.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel efektívnejšej kontroly vynakladania prostriedkov z verejných zdrojov EU a ŠR a zefektívnenia procesov konania o ŽoNFP a monitorovania jednotlivých projektov, a to v prospech oprávnených subjektov; získavania informácii pre overenie nedoplatkov žiadateľa na sociálnom poistení a príspevkoch na starobnom dôchodkovom sporení, overovania, či voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie; overovania správnosti vyčíslenia celkového oprávneného nákladu na základe zoznamu priznaných a vyplatených hrubých miezd oprávnených zamestnancov vrátane odvodov zamestnávateľa spracúva osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, číslo občianskeho preukazu, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti a pohlavie.

Dané osobné údaje budú spracúvané po dobu 15 rokov (5 rokov trvania projektu, 10 rokov archivácia).

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel zverejňovania na webovej stránke MZ SR – média spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, organizácia a fotografia.

Dané osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania služobného/pracovného pomeru.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel zabezpečenia efektívnej, účinnej a kontinuálnej ochrany informačných aktív prevádzkovateľa (MZ SR) pred škodlivým softwarom (malware) a jeho účinkami spracúva osobné údaje v rozsahu IP adresa príslušnej pracovnej stanice, MAC adresa príslušnej pracovnej stanice, prihlasovacie údaje používateľa, údaje súvisiace s elektronickou poštou používateľa, údaje o aktivitách užívateľa súvisiace s internetovým pripojením, údaje o komunikácii pracovnej stanice s periférnym rozhraním, obsah a štruktúra dátových súborov, potrebný k detekcii možných hrozieb.

Dané osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania služobného/ pracovného pomeru.

Po uplynutí doby spracúvania, budú osobné údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Osobné údaje získava prevádzkovateľ priamo od dotknutej osoby pred (ako uchádzača o zamestnanie) alebo pri uzatvorení a v priebehu trvania pracovnej zmluvy uzavretej podľa Zákonníka práce.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má dotknutá osoba právo:

- žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
- namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
- na prenosnosť osobných údajov;
- podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

K osobným údajom zamestnanca môžu mať okrem zamestnávateľa, prístup aj ním určení zamestnanci a dodávatelia služieb, najmä IT služieb, účtovníctva, vzdelávania, BOZP.

Informácia pre manželov alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičov vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby

Zamestnávateľ, ako prevádzkovateľ osobných údajov, týmto informuje zamestnanca, ako dotknutú osobu, o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu, peňažný ústav, štátna príslušnosť, rodinný stav, údaje o poberaní dôchodku, údaje o vzdelaní, kvalifikácii a odbornej praxi, údaje o zamestnávateľovi, v prípade brigádnickej praxe študenta – údaje o škole, životopis, podpis zamestnanca, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, údaje o pracovnom čase, o počte hodín, údaje o odmene, kontaktné údaje (telefón, email), kópia preukazu poistenca na účel vzniku, zmeny a skončenia štátnozamestnaneckého a pracovného pomeru, odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ informuje zamestnanca, ako dotknutú osobu, o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu, peňažný ústav, štátna príslušnosť, rodinný stav, údaje o poberaní dôchodku, údaje o vzdelaní, kvalifikácii a odbornej praxi, údaje o zamestnávateľovi, v prípade brigádnickej praxe študenta – údaje o škole, životopis, podpis zamestnanca, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, údaje o pracovnom čase, o počte hodín, údaje o odmene, kontaktné údaje (telefón, email), kópia preukazu poistenca na účel vzniku, zmeny a skončenia právnych vzťahov na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o pracovnej činnosti o brigádnickej práci študenta) vrátane likvidácie týchto právnych vzťahov; a na likvidáciu platov zamestnancov MZ SR, zákonných odvodov a nemocenských dávok.

Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu v súlade s platnými právnymi predpismi.

Mzdové listy
Výplatné pásky
Rodinné prídavky a materské príspevky
Prehlásenia k dani zo mzdy
Zrážky zo mzdy
Podklady k mzdám
Osobné spisy zamestnancov
Evidencia dochádzky
Evidencia dovoleniek
Popisy pracovných činností
Dohody mimo pracovného pomeru
Pracovné zmluvy
Dohody o hmotnej zodpovednosti
Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie
Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika
Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia
Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie
Záznamy kamerového systému
Výpisy z registra trestov
Fotografia

50 rokov
10 rokov
5 rokov
10 rokov
5 rokov
5 rokov
70 rokov (od narodenia zamestnanca)
5 rokov
5 rokov
10 rokov
10 rokov
10 rokov
5 rokov (po strate platnosti)
20 rokov
20 rokov
5 rokov
5 rokov
5 rokov
14 dní
5 rokov
zlikvidovaná po ukončení prac. pomeru

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel poskytovania informácii zo systému HUMAN spracúva osobné údaje v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu, peňažný ústav, štátna príslušnosť, rodinný stav, údaje o poberaní dôchodku, údaje o vzdelaní, kvalifikácii a odbornej praxi, údaje o zamestnávateľovi, v prípade brigádnickej praxe študenta – údaje o škole, životopis, podpis zamestnanca, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, údaje o pracovnom čase, o počte hodín, údaje o odmene, kontaktné údaje (telefón, email), kópia preukazu poistenca.

Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov.

Po uplynutí doby spracúvania, budú osobné údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Osobné údaje získava prevádzkovateľ priamo od dotknutej osoby pred (ako uchádzača o zamestnanie) alebo pri uzatvorení a v priebehu trvania pracovnej zmluvy uzavretej podľa Zákonníka práce.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má dotknutá osoba právo:

- žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
- namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
- na prenosnosť osobných údajov;
- podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

K osobným údajom zamestnanca môžu mať okrem zamestnávateľa, prístup aj ním určení zamestnanci a dodávatelia služieb, najmä IT služieb, účtovníctva, vzdelávania, BOZP.