Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia » Memorandum o porozumení

Líbia

Memorandum o porozumení v zdravotníckej oblasti
medzi
vládou Slovenskej republiky a
Najvyšším ľudovým výborom
Veľkej Líbyjskej arabskej ľudovej socialistickej džamahírije
 

Vláda Slovenskej republiky a Najvyšší ľudový výbor Veľkej Líbyjskej arabskej ľudovej socialistickej džamahírije (ďalej len „zmluvné strany„), želajúc si pokračovať v rozvoji a posilňovaní tradičných a historických priateľských vzťahov medzi oboma štátmi a ich národmi v rozličných oblastiach a k prospechu oboch strán

sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v zdravotníckej oblasti medzi inštitúciami, združeniami, podnikateľskými subjektmi verejného sektora a súkromného sektora (ďalej len „zainteresované subjekty“) na základe ich konkrétneho záujmu a príslušných dokumentov. Zmluvné strany budú vytvárať podmienky na podnikateľské aktivity zainteresovaných subjektov.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať výmenu informácií v oblasti zdravotníctva, ktorá sa bude uskutočňovať medzi zainteresovanými subjektmi na základe ich vzájomných dohôd.
 

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať vzájomné aktivity v oblasti výmeny odborníkov na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé pôsobenie v zdravotníckej oblasti pri rešpektovaní možností a požiadaviek zmluvnej strany. Taktiež budú podporovať realizáciu spoločných zdravotníckych projektov podľa konkrétneho záujmu zainteresovaných subjektov.
 

Článok 4

V tejto súvislosti zmluvné strany budú podporovať uzavretie konkrétnych dohôd medzi zainteresovanými subjektmi, na základe ktorých sa budú môcť v Líbyi zamestnávať slovenskí zdravotnícki pracovníci (špecializovaní lekári, sestry, technickí pracovníci a laboratórni pracovníci.)
 

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi zainteresovanými subjektmi v oblasti zdravotnej rehabilitácie a kúpeľnej starostlivosti. V tejto súvislosti umožnia liečenie líbyjských pacientov v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach a prírodných liečebných kúpeľoch v Slovenskej republike.
 

Článok 6

V oblasti medicínskeho vzdelávania budú zmluvné strany podporovať záujem vzdelávacích inštitúcií v oboch krajinách o spoluprácu.
Slovenská strana umožní líbyjským záujemcom získavať vysokoškolské vzdelanie a špecializačné štúdium lekárov.
 

Článok 7

Toto memorandum nadobudne platnosť dňom podpisu.

Dané v Bratislave dňa 20. februára 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a arabskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. 

Za
vládu Slovenskej republiky  

Za
Najvyšší ľudový výbor
Veľkej Líbyjskej arabskej socialistickej džamahírije