Tlačiť Späť

Domov

Limity na doplatky za lieky

Limity na doplatky za lieky schválili poslanci Národnej rady v návrhu zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.

Limity na doplatky za lieky vychádzajú z Programového vyhlásenia vlády SR.

Od kedy platí ochranný limit na doplatky?
Zdravotné poisťovne automaticky evidujú výdavky občanov, ktorých sa ochranný limit na doplatky za lieky týka, od 1. apríla 2011.
Zdravotné poisťovne bez vyzvania vrátia peniaze svojim pacientom, ak zaplatili viac ako je ochranný limit na štvrťrok. Majú na to 90 dní, takže najneskôr za štvrťrok apríl – jún vrátia poistencom peniaze do konca septembra 2011.

Koho sa limity na doplatky týkajú a aká je ich výška?
OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM (DRŽITELIA PREUKAZU ZŤP, ZŤP-S), INVALIDNÉ OSOBY
Ochranný limit na doplatky za lieky je 30 eur za štvrťrok. Ak zaplatíte viac, zdravotná poisťovňa vám automaticky vráti peniaze priamo na váš účet alebo ich pošle poštovou poukážkou na vašu adresu trvalého pobytu.
Do limitu sa počítajú len najlacnejšie lieky na ochorenie, pre ktoré podstupujete liečbu.
Do limitu sa zahŕňajú doplatky za najlacnejší generický liek. Príklad: Lekár predpíše liek s doplatkom 5 eur. Ak existuje lacnejší liek s rovnakou účinnou látkou s doplatkom 2 eurá, do limitu sa započítavajú 2 eurá.
Do limitu sa napríklad nebudú počítať doplatky za väčšinu antibiotík, ktoré sú určené na jednorazovú akútnu liečbu.
Limit sa nevzťahuje na osoby ktoré majú zdaniteľný príjem okrem príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a ktoré majú dôchodok vyšší ako 372 eur.

STAROBNÍ DÔCHODCOVIA
Ochranný limit na doplatky za lieky je 45 eur za štvrťrok. Ak zaplatíte viac, zdravotná poisťovňa vám automaticky vráti peniaze priamo na váš účet alebo ich pošle poštovou poukážkou na vašu adresu trvalého pobytu.
Do limitu sa počítajú len najlacnejšie lieky na ochorenie, pre ktoré podstupujete liečbu.
Do limitu sa zahŕňajú doplatky za najlacnejší generický liek. Príklad: Lekár predpíše liek s doplatkom 5 eur. Ak existuje lacnejší liek s rovnakou účinnou látkou s doplatkom 2 eurá, do limitu sa započítavajú 2 eurá.
Do limitu sa napríklad nebudú počítať doplatky za väčšinu antibiotík, ktoré sú určené na jednorazovú akútnu liečbu.
Limit sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú zdaniteľný príjem okrem príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, a ktoré majú dôchodok vyšší ako 372 eur.

Ktoré lieky sa zahŕňajú do ochranného limitu?
Do limitu sa zahŕňajú doplatky za najlacnejší generický liek. Príklad: Lekár predpíše liek s doplatkom 5 eur. Ak existuje lacnejší liek s rovnakou účinnou látkou s doplatkom 2 eurá, do limitu sa započítavajú 2 eurá.

Čo musím urobiť, aby poisťovňa vedela, že som prekročil ochranný limit?
Nič. Ak ste prekročili ochranný limit, o vrátenie preplatku nie je potrebné žiadať. V prípade, ak poistenec získa nárok na vrátenie peňazí, zdravotná poisťovňa mu ich automaticky pošle na účet alebo poštovou poukážkou.

Kedy mi poisťovňa pošle peniaze?
Poisťovňa automaticky uhradí preplatok poistencovi do 90 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka. Peniaze pošle poštovou poukážkou alebo ich prevedie na bankový účet poistenca. Prvý štvrťrok, od kedy je platný ochranný limit, sa končí 30. júna 2011. Poisťovňa potom bude mať 90 dní na to, aby poslala peniaze. Peniaze teda pošle do konca septembra.

Musím platiť za lieky, aj keď prekročím ochranný limit?
Áno. V lekárni treba vždy platiť celý doplatok, aj keď prekročíte ochranný limit. Peniaze, ktoré zaplatíte nad limit vám po skončení štvrťroka bez vyzvania zdravotná poisťovňa vráti do 90-tich dní.

Ako budem vedieť, koľko mi poisťovňa vráti?
Lekárne majú povinnosť od 1. júla 2011 uvádzať na bloku z registračnej pokladne údaj o výške prepočítaného doplatku za najlacnejší liek. V praxi to znamená, že pre informáciu pacienta bude na bloku napísaná výška doplatku, ktorá sa počíta do limitu.

Ktoré lieky sa nezahŕňajú do ochranného limitu?
Do ochranného limitu sa nezahŕňajú lieky, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia.  Od 1. januára 2012 budú do limitu zakotvené všetky lieky, ktoré sú zaradené do kategorizačného zoznamu liekov, nie len tie,  pri ktorých  hradí zdravotná poisťovňa najmenej  75% z ceny lieku. Ide teda o podstatné rozšírenie v porovnaní s rokom 2011, ktoré  pocíti oveľa širší okruh občanov.

V prípade ďalších otázok môžete napísať mail na adresu limit@health.gov.sk alebo zavolať na BEZPLATNÚ INFOLINKU Ministerstva zdravotníctva SR, na číslo: 0800 611 117. Na bezplatnú infolinku môžete volať počas pracovných dní od 8.00 hod. do 16.00 hod.