Tlačiť Späť

Domov

Minister zdravotníctva SR

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. MHA, MPH

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. MHA, MPHVzdelanie
1992 - 1999 Lekárska fakulta UK v Bratislave
2002 - Atestácia l, stupňa z patologickej anatómie
2006 - PhD. z odboru patologická anatómia a súdne lekárstvo
2010 - Atestácia IL stupňa z patologickej anatómie
2015 - Magister verejného zdravotníctva, Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave
2015 - MHA z oboru verejné zdravotníctvo, Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave
2018 - MPH, Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave


 

 

 

 

 

 

Profesijný životopis

​15.5.2023 ​minister zdravotníctva SR
14.3.2023 štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR
2005 - 2023 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: lekár vykonávajúci pitvy (od 2005),
zástupca vedúceho lekára (2006 – 2020),
vedúci lekár PA pracovísk v Bratislave (od 2020).
2022 - 2023 zástupca predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
2012 - 2022 riaditeľ sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie
2010 (dodnes) vysokoškolský učiteľ, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied
1.6.2006 (dodnes) bioptický histopatológ, Univerzitná nemocnica v Bratislave, Nemocnica Staré mesto
2002 - 2004 lekár vykonávajúci pitvy, Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave
1999 (dodnes) vysokoškolský učiteľ, Ústav patologickej anatómie LFUK a UN v Bratislave


Skúsenosti v zdravotníckom manažmente
2002 - projekt ÚPA, autor návrhu elektronizácie výkonu pitiev a jeho programátorská realizácia
2007 - EUROSTAT, zastupovanie Slovenskej republiky pri implementácii zásad certifikácie úmrtí
2008 - ePitvy, autor a vedúci autorského kolektívu pri návrhu a tvorbe modulu ePitvy
2012 - 2014 odhalenie a riešenie kauzy možného nezákonného vývozu a obchodu s transplantátmi mŕtvych darcov v SR.
2018 - Reforma výkonu prehliadok mŕtvych tiel (tzv. „organizátor”)
2019 - predseda komisie ÚDZS na výber ambulancií ZZS v SR
2020 - člen Národného klinického krízového tímu MZ SR za patologickú anatómiu a súdne lekárstvo v období pandémie ochorenia CoViD-19
2021 - Reforma výkonu prehliadok mŕtvych tiel (profesionalizácia)
2018 - 2023 ePrehIiadky, autor návrhu a predseda riadiaceho výboru projektu elektronizácie výkonu prehliadok mŕtvych tiel v Slovenskej republike
2023 - autor návrhu a vedúci tímu projektu ePitvy v.2.OEnglish language version

Minister of Health of the Slovak Republic

H.E. Dr. Michal Palkovič

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. MHA, MPH

WORK EXPERIENCE
15.5.2023 - Present Minister of Health of the Slovak Republic
14.3.2023 State Secretary of the Ministry of Health of the Slovak Republic
2005 - 2023 Health Care Surveillance Authority - Physician in charge of autopsies
(since 2005),
Deputy Chief Physician (2006 – 2020),
Chief Physician of Anatomical Pathology wards in Bratislava (since 2020)
2022 - 2023 Vice-Chair of Health Care Surveillance Authority
2012 - 2022 Director of section of Forensic Medicine and Anatomical Pathology, Health Care Surveillance Authority
2010 - Present University Professor, University of St. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Health Sciences
1.6.2006 - Present Histopathologist, University Hospital in Bratislava
2002 - 2004 Physician in charge of autopsies, National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases in Bratislava
1999 - Present University Professor, Institute of Anatomical Pathology University Hospital in Bratislava

 

HEALTH MANAGEMENT EXPERIENCE
2023 Author of the proposal and team leader of the e-Autopsy Project 2.0
2021 Manager of the Autopsy Examination Performance Reform (professionalization)
2020 Member of the National Clinical Crisis Team of the Ministry of Health of the Slovak Republic for Anatomical Pathology and Forensic Medicine during the Covid-19 pandemic
2019 Chairman of the Health Care Surveillance Authority Commission for the Selection of EMS Ambulances in the Slovak Republic
2018 - Present Author and Chairman of Executive Committee for Digitalization of Autopsy Examination Performance in the Slovak Republic
2012 - 2014 Inspection on illegal export and trade of transplants from deceased donors
2008 Author and Head of collective of authors in design and creation of e-Autopsy module
2007 EUROSTAT, representing the Slovak Republic in the implementation of deaths certification principles
2002 Author of the proposal for digitalization of autopsies and its implementation

 

EDUCATION
2018 MPH, University of St. Elizabeth in Bratislava
2015 MHA, Public Health, University of St. Elizabeth in Bratislava
2015 Master in Public Health, University of St. Elizabeth in Bratislava
2010 Attestation of  2nd degree in Anatomical Pathology
2006 PhD. in the field of Anatomical Pathology and Forensic Medicine
2002 Attestation of the 1st degree in Anatomical Pathology
1992 - 1999 Faculty of Medicine, Comenius University Bratislava