Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Odbor krízového manažmentu » Cvičenia

Závery a odporúčania XXI. ročníka medzinárodnej konferencie Medicína katastrof konanej 24. až 26. októbra 2018 v Tatranských Matliaroch v Slovenskej republike

Hlavné témy konferencie

XXI. ročník medzinárodnej konferencie Medicína katastrof bol obsahovo zameraný na oblasť ochrany zdravia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti po jadrovej alebo radiačnej udalosti, činnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a integrovaného záchranného systému po jadrovej alebo radiačnej udalosti.

I. Organizácia konferencie

XXI. ročník Medzinárodnej konferencie Medicína katastrof v Slovenskej republike sa uskutočnil ako aktivita Slovenskej republiky v rámci jej predsedníctva krajín V4. Príprava konferencie vychádzala z realizácie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 597 z 13. decembra 2017 k Analýze súčasného stavu pripravenosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade jadrovej alebo radiačnej udalosti a návrhu postupu na jej riešenie. Prípravu konferencie zabezpečovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky, Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike a firmou EGO Zlín, s.r.o. Na materiálnom zabezpečení konferencie sa podieľali Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, IMUNA Pharm a.s. Šarišské Michaľany a firma EGO Zlín, s.r.o.

II. Obsahové zameranie konferencie

Konferencia bola uskutočnená v štyroch tematických blokoch. Prvý tematický blok bol zameraný na charakteristiku dôsledkov jadrovej alebo radiačnej udalosti na zdravie obyvateľstva a na súčasný stav havarijnej pripravenosti Slovenskej republiky na jadrové alebo radiačné udalosti. V rámci tohto tematického bloku odznelo 5 prednášok z toho 4 prednášky zo Slovenskej republiky a 1 prednáška zástupcom Svetovej zdravotníckej organizácie. Druhý tematický blok bol zameraný na aktuálny stav pripravenosti a úlohy Hasičského a záchranného zboru a civilnej ochrany obyvateľstva na jadrovú alebo radiačnú udalosť. V rámci tohto tematického bloku odznelo 12 prednášok z toho 9 prednášok zo Slovenskej republiky a 3 prednášky z Českej republiky. Tretí tematický blok bol zameraný na špecifické otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti po jadrovej alebo radiačnej udalosti, diagnózu a ošetrenie lokálnych radiačných poranení, medicínsky manažment kombinovaných radiačných zranení, na prvú lekárska pomoc, základné riziká a ochrana pre prvých zasahujúcich. V rámci tohto tematického bloku odznelo 10 prednášok z toho 4 prednášky predniesol zástupca Medzinárodnej atómovej agentúry, 5 prednášok zo Slovenskej republiky a 1 prednáška z Českej republiky. Štvrtý tematický blok bol zameraný na praktickú ukážku zariadení a osobných ochranných prostriedkov využiteľných po jadrovej alebo radiačnej udalosti. V rámci tohto tematického bloku odzneli 4 prednášky a bola vykonaná jedna praktická ukážka zástupcami zo Slovenskej republiky.
III. Výsledky konferencie

Konferencia svojim obsahom poukázala na aktuálny význam riešenia problematiky pripravenosti štátu na možnú jadrovú alebo radiačnú udalosť. Táto pripravenosť sa dosahuje realizáciou opatrení v pôsobnosti dotknutých ústredných orgánov štátnej správy a vybraných subjektov zo súkromného sektora. Rozhodujúcu úlohu v tejto oblasti plní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorí vo vzájomnej spolupráci zabezpečujú rozhodujúce opatrenia na ochranu zdravia a záchranu ľudských životov v prípade jadrovej alebo radiačnej udalosti. V rámci konferencie bolo poukázané na oblasti, ktoré v súčasnosti sú problematické a je potrebné ich v najbližšej budúcnosti riešiť. Ide najmä o:
̵ zvyšovanie úrovne teoretickej a praktickej pripravenosti zasahujúcich zložiek Integrovaného záchranného systému
̵ zvyšovanie úrovne teoretickej a praktickej pripravenosti vybraného personálu zdravotníckych zariadení podieľajúcich sa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti osobám postihnutým dôsledkami jadrovej alebo radiačnej udalosti
̵ postupné vybavovanie zasahujúcich osôb osobnými ochrannými pomôckami a zariadeniami potrebnými na ochranu ich zdravia pred dôsledkami jadrovej alebo radiačnej udalosti
̵ vypracovanie a priebežnú aktualizáciu Plánu opatrení Slovenskej republiky na riešenie jadrovej alebo radiačnej udalosti
̵ v nadväznosti na nový zákon o radiačnej ochrane zabezpečenie jeho praktickej realizácie v pôsobnosti dotknutých rezortov a doriešenie akútnej potreby uvedenia do funkčnosti radiačnej monitorovacej siete
̵ vykonávanie praktických cvičení v rámci pôsobnosti dotknutých rezortov a súčinnostných medzirezortných cvičení za účelom zdokonaľovania pripravenosti na riešenie jadrovej alebo radiačnej udalosti a preverovania stavu ich pripravenosti
̵ dokončenie distribúcie rádioprotektívnych látok dotknutým zasahujúcim zložkám a zdravotníckym zariadeniam

IV. Odporúčania

a) Ministerstvám zdravotníctva Slovenskej republiky a Českej republiky

Zvláštnu pozornosť venovať oblasti zvyšovania pripravenosti personálu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na postupné zabezpečovanie poskytovateľov potrebným materiálno – technickým vybavením.
Pozornosť venovať zdokonaľovaniu urgentných príjmov nemocníc k dosiahnutiu stálej pripravenosti na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti zranenej, povrchovo kontaminovanej osobe dôsledkami jadrovej alebo radiačnej udalosti. K tomu vypracovať a vydať pre potreby dotknutých zdravotníckych zariadení odborné usmernenie.
Zaviesť problematiku radiačnej ochrany do vzdelávacieho systému zdravotníckych pracovníkov.
Využiť poznatky a skúsenosti z XXI. ročníka medzinárodnej konferencie Medicína katastrof v zdokonaľovaní krízového manažmentu rezortu zdravotníctva.

b) Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky

Využiť poznatky a skúsenosti z XXI. ročníka medzinárodnej konferencie Medicína katastrof v zdokonaľovaní pripravenosti svojich zložiek na činnosť pri riešení dôsledkov jadrových alebo radiačných udalostí. Postupne zdokonaľovať vybavenosť zložiek Integrovaného záchranného systému osobnými ochrannými pomôckami, prostriedkami a zariadeniami pre vykonávanie zásahu pri jadrových alebo radiačných udalostiach. Zdokonaľovať systém vzájomnej komunikácie pri riešení následkov pri jadrových alebo radiačných udalostiach. Organizovať a využívať praktické nácviky a súčinnostné cvičenia zložiek Integrovaného záchranného systému.

c) Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

Spolupracovať a podieľať sa na odbornej príprave dotknutých zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy, členov Ústredného krízového štábu, zamestnancov zasahujúcich zložiek Integrovaného záchranného systému a zamestnancov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

d) Orgánom na ochranu verejného zdravia v Slovenskej republike

V nadväznosti na nový zákon o radiačnej ochrane zabezpečiť kontrolu jeho realizácie v pôsobnosti dotknutých rezortov a doriešiť akútnu potrebu uvedenia do funkčnosti radiačnú monitorovaciu sieť Slovenskej republiky.

e) Ministerstvu zdravotníctva Českej republiky a Spoločnosti krízovej pripravenosti zdravotníctva Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně

Pripraviť a uskutočniť XXII. ročník medzinárodnej konferencie Medicína katastrof v Českej republike v roku 2019.