Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Zdravotné poistenie

Vykazovanie poistného – zmeny od 1. januára 2021

Elektronická komunikácia so zdravotnou poisťovňou
1. januára 2021 nadobúda účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z. z., ktorá popri iných zmenách zavádza aj povinnosť elektronickej komunikácie so zdravotnou poisťovňou pre všetkých zamestnávateľov. V praxi to bude znamenať, že zamestnávatelia majú povinnosť výkazy preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a oznámenia zamestnávateľa zasielať elektronickou formou.
Pre veľkú väčšinu zamestnávateľov sa nebude jednať o žiadnu zmenu, nakoľko povinnosť elektronickej komunikácie tu bola aj doposiaľ, a to pre zamestnávateľov, ktorí mali najmenej troch zamestnancov. Po novom sa povinnosť elektronickej komunikácie týka všetkých zamestnávateľov, bez ohľadu na počet ich zamestnancov.

13. a 14. plat a odvod poistného na verejné zdravotné poistenie
Dňa 2. decembra 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o dani z príjmov, v ktorej vypustila zo zákona o dani z príjmov § 5 ods. 7, písm. n) a o) týkajúce sa oslobodenia 13. a 14. platu od dane z príjmov. Od 1 januára 2021 už nebude poskytnutie 13. a 14. platu oslobodené od dane z príjmov.
Pokiaľ ide o platenie poistného na verejné zdravotné poistenie, zákon o zdravotnom poistení osobitne neoslobodzoval 13. a 14. plat od odvodovej povinnosti; toto oslobodenie vyplývalo zo skutočnosti, že tieto plnenia boli oslobodené od dane z príjmov.
Keďže od 1. januára 2021 už tieto plnenia od dane z príjmov oslobodené nie sú, budú súčasťou vymeriavacieho základu pre odvod poistného na verejné zdravotné poistenie a budú sa z nich platiť preddavky na poistné.
Vo vykazovaní poistného tieto plnenia (13. a 14. plat) vstupujú do vymeriavacieho základu a budú vykazované ako jeho súčasť.
Z tohto dôvodu pri vykazovaní preddavkov na poistné za obdobia január 2021 a neskôr je potrebné uvádzať vo výkaze preddavkov na poistné v položke 14 tela dávky (Suma plnenia oslobodená od platenia poistného) hodnotu 0.​