Tlačiť Späť

Domov

ZÁKLADNÉ POJMY VO VZŤAHU K REZIDENTSKÉMU PROGRAMU

a) rezident – zdravotnícky pracovník zaradený do rezidentského štúdia a financovaný zo štátneho rozpočtu,

b) špecializačné štúdium – ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka v akreditovanom špecializačnom študijnom programe,

c) školiteľ/lektor praktickej časti – zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore s rozsahom a odborným zameraním odbornej praxe podľa akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore,

d) výučbové zdravotnícke zariadenie – pracovisko, na ktorom sa uskutočňuje povinná odborná zdravotnícka prax rezidenta v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom,

e) vzdelávacia ustanovizeň – vysoká škola, ktorá poskytuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v spolupráci s výučbovými zdravotníckymi zariadeniami,

g) rezidentské štúdium – špecializačné štúdium v špecializačnom odbore určenom ministerstvom zdravotníctva, ktoré je do vykonania špecializačnej skúšky v riadnom termíne financované podľa § 39a ods. 1 písm. e) zákona o poskytovateľoch,

h) poskytovateľ finančných prostriedkov – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako koordinátor programu,