Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Akreditácia » Akreditácia

Ministerstvo zdravotníctva a SK PRES

Priority

logo_sk-pres.jpgV oblasti zdravia bude slovenské predsedníctvo pokračovať v rokovaniach na pôde Rady o revízii súčasného regulačného rámca pre zdravotnícke pomôcky a pokračovať v rokovaní o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky. Našou ambíciou bude pokračovať v diskusii holandského predsedníctva v problematike dostupnosti liekov v súvislosti s vysokými cenami inovatívnych liekov, výpadkami liekov vo výrobe a paralelným exportom.

Cieľom slovenského predsedníctva je pripraviť jednotnú pozíciu EÚ k prerokovávaným témam 7. konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie spojených národov o kontrole tabaku, ktorá sa uskutoční v novembri 2016 v Indii. Na úrovni EÚ bude SK PRES počas zasadnutí Pracovnej skupiny Rady EÚ pre verejné zdravie pripravovať jednotnú pozíciu EÚ k prerokovávaným témam na CoP7. Následne na medzinárodnej úrovni počas samotného CoP7 v Indii bude SK PRES zosúlaďovať pozície ČŠ na každodenných koordinačných stretnutiach EÚ. Príprave CoP 7 bude SK PRES venovať 3-4 zasadnutia Pracovnej skupiny pre verejné zdravie. Cieľom SK PRES bude dosiahnuť jednotnú pozíciu Rady k prerokovávaným témam na CoP7.

V súvislosti so zvýšenou migráciou chce Slovensko upozorniť na význam očkovania v jednotlivých členských štátoch ako najúčinnejšieho prostriedku, ktorý zabraňuje šíreniu infekčných chorôb. V nadväznosti na prioritu holandského predsedníctva je ambíciou Slovenska pokračovať v problematike antibakteriálnej rezistencie, ktorá súvisí s vysokou spotrebou antibiotík v humánnej medicíne ako aj v živočíšnej výrobe. V tejto súvislosti je dôležité poukázať na skutočnosť, že aj znižovanie preočkovanosti môže viesť k zvýšenej spotrebe ATB, a tým k rezistencii. Zatiaľ čo antibiotiká účinkujú prevažne na baktérie, vakcíny sú namierené aj proti vírusovým ochoreniam, na ktoré existuje špecifická liečba iba v obmedzenom rozsahu. Efektivita antibiotickej liečby klesá s narastajúcou rezistenciou mikroorganizmov na antibiotiká. Vývoj nových antibiotík má určité limitácie, zatiaľ čo vakcinológia zaznamenáva pokrok v inovácii vakcín, rozširovaní očkovania proti vybraným druhom rakoviny a významne sa zvyšuje bezpečnosť očkovacích látok.

V súvislosti s migračnou krízou chceme tiež upozorniť na problematiku tuberkulózy v Európe z hľadiska liečby, multirezistencie a očkovania. Počas 65. zasadnutia Regionálneho výboru WHO európskeho regiónu bolo konštatované, že tuberkulóza nie je len problémom verejného zdravotníctva, ale predstavuje tiež ďalekosiahlu sociálnu, ekonomickú, politickú a bezpečnostnú hrozbu. Európsky región predstavuje takmer štvrtinu celosvetového problému v multiliekovo-rezistentnej tuberkulóze - v mnohých krajinách európskeho regiónu je alarmujúca. V rámci slovenského predsedníctva SR chce poukázať na naše silné stránky – práca s rizikovými skupinami. Pre SR je potrebné zachovať doterajší systém kontroly a liečby TBC nakoľko slúžime pre ECDC a WHO ako modelová krajina v strednej Európe, ktorá má vhodný systém monitoringu a dispenzarizácie. SR sa plánuje spolupodieľať na zastavení TBC ako problému verejného zdravotníctva do roku 2025 - upevňovaním a posilňovaním práce so zraniteľnými skupinami obyvateľstva zaistením multisektorovej spolupráce, začlenením mimovládnych organizácií, ako aj poskytovaním služieb postihnutému obyvateľstvu v navrhovaní, realizácii a monitorovaní národných reakcií v oblasti TBC. Zároveň chce spolupracovať pri zisťovaní systému hodnotenia rizík cezhraničných opatrení týkajúcich sa šírenia tuberkulózy v regióne.
V oblasti chronických neprenosných ochorení je cieľom slovenského predsedníctva zvýšiť význam prevencie chronických neprenosných ochorení zameraním sa na zdravý životný štýl a nadviazať na kroky EÚ v oblasti skvalitňovania potravín s ambíciou získať a vyhodnotiť najlepšie skúsenosti členských štátov v tejto oblasti. V neprenosné chronické ochorenia predstavujú významnú záťaž v Európe a sú zodpovedné za 86% všetkých úmrtí. Ovplyvňujú viac ako 80% ľudí vo veku nad 65 rokov a predstavujú veľkú výzvu pre zdravotné a sociálne systémy. Chronické ochorenia - najmä kardiovaskulárne choroby, rakovina, chronické respiračné ochorenia a diabetes - sú najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete. Viac ako 36 miliónov ročne zomrie v dôsledku chronických chorôb, vrátane 14 miliónov ľudí, ktorí zomrú pred dosiahnutím veku 70 rokov.

Predsedníctvo sa bude usilovať o presadenie prevencie, včasnej diagnostiky a liečby demencie - predovšetkým Alzheimerovej choroby, a transfer výsledkov výskumu do medicínskej a spoločenskej praxe.