Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Akreditácia » Akreditácia

Všeobecne o predsedníctve Rady EÚ

logo_sk-pres.jpgRada Európskej Únie (Rada EÚ) je dôležitým rozhodovacím orgánom, ktorý sa podieľa na prijímaní legislatívnych aktov, koordinácii politík členských štátov, rozvíjaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, prijímaní rozpočtu a uzatváraní medzinárodných zmlúv. Rada EÚ zastupuje záujmy členských štátov. Ministri všetkých členských štátov v nej zasadajú v desiatich konfiguráciách, a to v závislosti od prerokovávanej témy. Podľa Lisabonskej zmluvy je predsedníctvo Rady EÚ realizované na rotačnom princípe členskými štátmi vo vopred určených skupinách troch členských štátov, tzv. predsednícke Trio, počas obdobia 18 mesiacov.
Predsednícke Trio stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný 18-mesačný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada zaoberať. Na základe tohto programu potom každá z troch predsedajúcich krajín vypracuje vlastný podrobnejší 6-mesačný program.

Z pohľadu členského štátu je výkon predsedníctva jednou z najdôležitejších a najnáročnejších úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ. Hlavnou úlohou predsedníckej krajiny je viesť a dohliadať na riadny priebeh rokovaní počas zasadnutí formácií Rady EÚ (s výnimkou Rady pre zahraničné veci) a jej prípravných orgánov. V rámci nich zohráva predsedníctvo kľúčovú úlohu pri hľadaní kompromisov medzi členskými štátmi.

Predsedníctvo tiež zastupuje Radu EÚ vo vzťahu k iným inštitúciám EÚ, najmä Európskej komisii a Európskemu parlamentu. V tejto súvislosti sa prostredníctvom efektívnej komunikácie a kooperácie usiluje o dosiahnutie dohody o legislatívnych návrhoch prostredníctvom „trialógov“, neformálnych rokovaní a zasadnutí Zmierovacieho výboru. Predsedníctvo taktiež usporadúva rôzne formálne a neformálne zasadnutia v Bruseli, ako aj na domácej pôde, v rámci ktorých rozvíja svoje priority a upriamuje pozornosť na aktuálne výzvy.