Tlačiť Späť

Domov

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017 (ďalej len „verejná výzva“) sa zverejňuje podľa § 5 ods. 8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

1. Právne predpisy, upravujúce poskytovanie dotácií
Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je do 15.5.2017

3. Spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie
Žiadateľ predkladá kompletnú dokumentáciu v listinnej podobe, v slovenskom jazyku a to jedenkrát originál žiadosti, podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa, spolu so všetkými povinnými prílohami, a jedenkrát kópia žiadosti bez identifikácie žiadateľa a jedenkrát zálohované na CD nosiči (scan ani PDF formát nie sú prípustné). Kópia bez identifikácie sa predkladá v podobe, ktorá neumožňuje priamu identifikáciu žiadateľa (v žiadosti, popise a štruktúrovanom rozpočte nesmú byť viditeľné identifikačné znaky žiadateľa, adresa, podpis a pečiatka). Originál žiadosti vrátane príloh ako aj kópia žiadosti bez príloh majú byť zviazané jednotlivo hrebeňovou väzbou, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé časti dokumentácie. Za hrebeňovú väzbu sa nebudú považovať zakladače (šanóny) s euroobalmi alebo inou väzbou. Strany musia byť očíslované.

Žiadosť o poskytnutie dotácie spolu s predpísanými prílohami žiadateľ predkladá poštou alebo osobne. Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie začína plynúť dňom zverejnenia verejnej výzvy a končí sa dňom uvedeným vo výzve na ukončenie predkladania žiadostí. Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie poštou rozhoduje dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti.
Obálky alebo balíky doručené a zaregistrované podateľňou ministerstva zdravotníctva po termíne nebudú hodnotené vôbec a budú vrátené organizácii, ktorá žiadosť o poskytnutie dotácie odoslala (podateľňa ministerstva zdravotníctva prijíma poštu každý pracovný deň od 8.00-15.00 h, prízemie, č. dverí 5).

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane jej príloh musí byť doručená spolu v jednej zalepenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne a viditeľne označená slovami:

Žiadosť o poskytnutie dotácie– podpora protidrogových aktivít 2017, NEOTVÁRAŤ.“

a adresovaná na:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Úsek štátneho tajomníka
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava

4. Základný cieľ projektu
Cieľom verejnej výzvy je podpora programov, iniciatív a aktivít zameraných na podporu zdravia, zvýšenie zdravotného upovedomenia o rizikách súvisiacich so zneužívaním drog v spoločnosti a škôd s tým spojených v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020.

Prioritné oblasti podpory pre rok 2017 sú:

a) Zníženie dopytu po drogách, a to:
1. podpora aktivít zameraných na predchádzanie užívania drog a rizík s tým spojených,
2. podpora preukázateľne osvedčených preventívnych vzdelávacích programov so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi, mládežou a rodinou a zraniteľnými skupinami,
3. podpora inovatívnych prístupov v práci s deťmi a mládežou s využitím masovokomunikačných a informačných technológií,
4. podpora vzdelávacích aktivít a odborných stretnutí pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky,
5. podpora programov a aktivít na odborne garantovanú krízovú intervenciu, harm-reduction, street work, liečbu, resocializáciu, postresocializáciu a svojpomocné poradenstvo,
6. podpora aktivít zameraných na zapájanie spoločnosti v súlade s potrebou praxe.

b) Veda, výskum, informovanosť a posilnenie spolupráce, a to:
1. podpora získavania údajov o drogovom fenoméne so zameraním na rôzne cieľové skupiny a ich spracovanie do analýz, štúdií a iných materiálov v kontexte zámerov a cieľov Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020,
2. podpora aktivít zameraných na prepájanie preventívnych, zdravotníckych a sociálnych služieb/opatrení na miestnej, regionálnej a národnej úrovni,
podpora koordinačných mechanizmov, zriaďovanie siete partnerstiev a nástrojov vzájomnej spolupráce partnerov protidrogovej politiky,
3. podpora spoločných aktivít orgánov štátnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti v oblasti znižovania dopytu a ponuky drog,
podpora vzájomnej výmeny skúseností medzi odborníkmi pracujúcimi s ohrozenou populáciou, resp. s osobami so závislosťou a získavanie nových overených poznatkov a skúseností z praxe,
4. podpora tvorby analýz a dopadov programov realizovaných v oblasti zneužívania drog.

c) Realizácia úloh v rámci schválenej národnej protidrogovej stratégie, a to:
1. podpora informovanosti odbornej aj širokej verejnosti o protidrogovej politike najmä prostredníctvom vydávania odborných publikácií, metodických materiálov, učebných textov, doplnkovej literatúry, periodických časopisov, audiovizuálnych pomôcok so zameraním na zdravý spôsob života, prevenciu rizikového správania a výmenu odborných skúseností, v oblasti prevencie drogových závislostí,
2. organizovanie cielených podujatí, odborných fór a diskusií k drogovej problematike,
3. šírenie protidrogovej osvety najmä masovokomunikačnými prostriedkami,
4. nákup materiálneho a technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v protidrogovej oblasti,
5. zmena stavby alebo stavebná úprava zariadení určených na prevenciu, liečbu alebo resocializáciu drogovo závislých osôb.

5. Formulár žiadosti v elektronickej podobe
Vzor povinných formulárov v elektronickej podobe pre podanie žiadosti:

a) Žiadosť o poskytnutie dotácie (nepodnikateľ) – príloha č. 2 tejto verejnej výzvy,
b) Žiadosť o poskytnutie dotácie (podnikateľ) – príloha č. 3 tejto verejnej výzvy,
c) Žiadosť o poskytnutie dotácie (právnická osoba) – príloha č. 4 tejto verejnej výzvy,
d) Štruktúrovaný rozpočet k žiadosti - príloha č. 5 tejto verejnej výzvy.

6. Podmienky poskytnutia dotácie
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická alebo fyzická osoba.

Žiadosť, ktorú žiadateľ predkladá, pozostáva z povinných náležitostí a to:

a) ak ide o VÚC, obec:

 • žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 4 tejto verejnej výzvy),

 • popis projektu, na ktorý sa dotácia požaduje – predloha nie je určená (cca rozsah 3 strany/ A4),

 • štruktúrovaný rozpočet projektu (príloha č. 5 tejto verejnej výzvy),

 • originál čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál potvrdenia príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

 • originál potvrdenia inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,

 • originál potvrdenia Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

 • · originál potvrdenia každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie. Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., a UNION zdravotná poisťovňa, a.s.,

 • originál dokladu alebo úradne overená kópia o zriadení alebo založení žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu (štatút mesta, ......),

 • doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov (vlastné zdroje sa preukazujú originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z účtu, kde minimálny zostatok bude vo výške požadovaných 5% z celkových nákladov na projekt a iné zdroje sa preukazujú napr. písomným záväzkom/prísľubom tretej strany (iný sponzor, mesto, obec), že poskytne na konkrétny projekt a konkrétnu aktivitu z neho, konkrétnu finančnú čiastku).

b) ak ide o občianske združenie, nadáciu, neinvestičný fond:

 • žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 4 tejto verejnej výzvy),

 • popis projektu, na ktorý sa dotácia požaduje - predloha nie je určená (cca rozsah 3 strany/ A4),

 • štruktúrovaný rozpočet projektu (príloha č. 5 tejto verejnej výzvy),

 • originál čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál potvrdenia príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

 • originál potvrdenia z konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál potvrdenia inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,

 • originál potvrdenia Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

 • originál potvrdenia každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie. Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., a UNION zdravotná poisťovňa, a.s.,

 • originál výpisu z registra trestov, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,

 • originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu – register občianskych združení, nadácií, neinvestičných fondov vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

 • originál alebo úradne overená kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti (stanovy organizácie, štatút organizácie, zriaďovateľská listina, nadačná listina atď.),

 • doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov (vlastné zdroje sa preukazujú originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z účtu, kde minimálny zostatok bude vo výške požadovaných 5% z celkových nákladov na projekt a iné zdroje sa preukazujú napr. písomným záväzkom/prísľubom tretej strany (iný sponzor, mesto, obec), že poskytne na konkrétny projekt a konkrétnu aktivitu z neho, konkrétnu finančnú čiastku).

c) ak ide o neziskovú organizáciu, záujmové združenie právnických osôb:

 • žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 4 tejto verejnej výzvy),

 • popis projektu, na ktorý sa dotácia požaduje - predloha nie je určená (cca rozsah 3 strany/ A4),

 • štruktúrovaný rozpočet projektu (príloha č. 5 tejto verejnej výzvy),

 • originál čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál potvrdenia príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

 • originál potvrdenia z konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál potvrdenia inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,

 • originál potvrdenia Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

 • originál potvrdenia každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie. Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., a UNION zdravotná poisťovňa, a.s.,

 • originál výpisu z registra trestov, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,

 • originál alebo úradne overená kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu (zakladateľská zmluva, zakladacia listina, štatút, stanovy združenia...),

 • originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu –register neziskových organizácií, záujmových združení právnických osôb vedie miestne príslušný obvodný úrad v sídle kraja,

 • doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov (vlastné zdroje sa preukazujú originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z účtu, kde minimálny zostatok bude vo výške požadovaných 5% z celkových nákladov na projekt a iné zdroje sa preukazujú napr. písomným záväzkom/prísľubom tretej strany (iný sponzor, mesto, obec), že poskytne na konkrétny projekt a konkrétnu aktivitu z neho, konkrétnu finančnú čiastku).

d) ak ide o rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu:

 • žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 4 tejto verejnej výzvy),

 • popis projektu, na ktorý sa dotácia požaduje - predloha nie je určená (cca rozsah 3 strany/ A4),

 • štruktúrovaný rozpočet projektu (príloha č. 5 tejto verejnej výzvy),

 • originál čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál potvrdenia príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

 • originál potvrdenia inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,

 • originál potvrdenia Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

 • originál potvrdenia každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie. Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., a UNION zdravotná poisťovňa, a.s.,

 • originál alebo úradne overená kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu (zriaďovateľská listina organizácie....),

 • doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov (vlastné zdroje sa preukazujú originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z účtu, kde minimálny zostatok bude vo výške požadovaných 5% z celkových nákladov na projekt a iné zdroje sa preukazujú napr. písomným záväzkom/prísľubom tretej strany (iný sponzor, mesto, obec), že poskytne na konkrétny projekt a konkrétnu aktivitu z neho, konkrétnu finančnú čiastku).

e) ak ide o fyzickú osobu:

 • žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 2 tejto verejnej výzvy),

 • popis projektu, na ktorý sa dotácia požaduje - predloha nie je určená (cca rozsah 3 strany/ A4),

 • štruktúrovaný rozpočet projektu (príloha č. 5 tejto verejnej výzvy),

 • originál čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,

 • originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál alebo úradne overená kópia potvrdenia inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,

 • originál alebo úradne overená kópia výpisu z registra trestov, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov (vlastné zdroje sa preukazujú originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z účtu, kde minimálny zostatok bude vo výške požadovaných 5% z celkových nákladov na projekt a iné zdroje sa preukazujú napr. písomným záväzkom/prísľubom tretej strany (iný sponzor, mesto, obec), že poskytne na konkrétny projekt a konkrétnu aktivitu z neho, konkrétnu finančnú čiastku).

f) ak ide o fyzickú osobu (podnikateľa):

 • žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 3 tejto verejnej výzvy),

 • popis projektu, na ktorý sa dotácia požaduje - predloha nie je (cca rozsah 3 strany/ A4),

 • štruktúrovaný rozpočet projektu (príloha č. 5 tejto verejnej výzvy),

 • originál čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,

 • originál potvrdenia príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

 • originál potvrdenia z konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál potvrdenia inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,

 • originál potvrdenia Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

 • originál potvrdenia každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie. Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., a UNION zdravotná poisťovňa, a.s.,

 • originál výpisu z registra trestov, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál alebo úradne overená kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu (spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zakladateľská listina, atď.),

 • originál alebo úradne overená kópia výpisu zo živnostenského registra alebo obdobného registra, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri alebo v obdobnom registri osvedčujúcom oprávnenie na vykonávanie činnosti, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov (vlastné zdroje sa preukazujú originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z účtu, kde minimálny zostatok bude vo výške požadovaných 5% z celkových nákladov na projekt a iné zdroje sa preukazujú napr. písomným záväzkom/prísľubom tretej strany (iný sponzor, mesto, obec), že poskytne na konkrétny projekt a konkrétnu aktivitu z neho, konkrétnu finančnú čiastku).

V prípade, ak bude žiadateľ požadovať dotáciu na zmenu stavby alebo stavebnú úpravu na zariadenia určených na prevenciu, liečbu alebo resocializáciu drogovo závislých osôb, je potrebné doložiť okrem vyššie uvedených dokladov:

 • originál alebo úradne overená kópia výpisu z katastra nehnuteľnosti alebo list vlastníctva alebo zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál alebo úradne overená kópia čestného vyhlásenia žiadateľa, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál alebo úradne overená kópia čestného vyhlásenia žiadateľa, že dokončenú alebo zrekonštruovanú stavbu bude využívať na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia alebo rekonštrukcie stavby, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál alebo úradne overená kópia písomného súhlasu všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,

 • originál alebo úradne overená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu.

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi:

1. na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
2. na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
3. ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku alebo za iný úmyselný trestný čin,
4. na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
5. na úhradu výdavkov vlastnej prevádzky, krytie straty z vlastnej činnosti tretích osôb podľa zmluvy.

7. Disponibilný objem zdrojov na danú výzvu
Objem finančných prostriedkov alokovaných pre poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít na program 0790203 – Ochrana zdravia v rozpočtovom roku 2017 je 537 764,00 EUR.

8. Najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie
Najvyššia výška je 50.000,00 EUR.
Najnižšia výška je 2.000,00 EUR.

9. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí
Každá žiadosť musí byť podaná v súlade s touto verejnou výzvou.
Žiadosti vyplnené na inom alebo modifikovanom formulári ako je predpísaný, prípadne nekompletné žiadosti, budú posúdené ako dočasne nespĺňajúce kritériá formálneho hodnotenia.
Žiadateľ bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom, a bude vyzvaný na doručenie prepracovanej resp. doplnenej žiadosti do 10 kalendárnych dní, odo dňa doručenia e-mailu. Lehota na doplnenie žiadosti začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia e-mailu. V prípade, ak žiadateľ nedoručí v stanovenej lehote prepracovanú žiadosť, resp. nedoplní chýbajúce dokumenty v žiadosti v stanovenej lehote, žiadosť bude vyradená z ďalšieho hodnotenia, o čom bude písomne informovaný.

Dôvody odmietnutia žiadosti:

- žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po termíne predkladania žiadostí uvedenom vo verejnej výzve,
- žiadosť o poskytnutie dotácie podal neoprávnený subjekt,
- projekt alebo jeho časť bude realizovaný v inom ako v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje,
- žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie podľa bodu 9 tejto verejnej výzvy,
- čestné prehlásenie žiadateľa sa ukázalo ako nepravdivé.

10. Termín postupu vyhodnocovania žiadostí
Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie je najneskôr do 15.7. 2017.

11. Zloženie komisie
Výberovým a hodnotiacim orgánom je komisia zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorej zloženie a činnosť upravuje Štatút uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29. júna 2012, čiastke 17-19, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto verejnej výzvy a Dodatok č. 1/2015 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19. júna 2015, čiastke 4-5, ktorý tvorí prílohu č. 1A tejto verejnej výzvy a Dodatok č. 2/2015 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 13. augusta 2015, čiastke 8-9, ktorý tvorí prílohu č. 1B. Kritériá na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie sú uvedené v prílohe č. 1C tejto verejnej výzvy.

12. Zoznam schválených žiadostí a dôvod ich schválenia
Zoznam schválených žiadostí bude uverejnený po ich schválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

13. Zoznam neschválených žiadostí a dôvod ich neschválenia
Zoznam neschválených žiadostí a dôvod ich neschválenia bude uverejnený po ich neschválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

14. Vzor návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie je uverejnený v prílohe č. 6 tejto verejnej výzvy

Vzorová zmluva spravidla obsahuje:
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) účel a predmet zmluvy na ktorý sa dotácia požaduje,
c) vymedzenie času na ktorý sa zmluva uzatvára,
d) výšku poskytovanej dotácie,
e) číslo a názov bežného účtu osobitne zriadeného pre poskytnutú dotáciu,
f) práva a povinnosti prijímateľa dotácie (lehota vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a čísla účtov, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú),
g) podmienky zúčtovania dotácie a lehotu odvodu výnosu z dotácie,
h) sankcie za porušenie finančnej disciplíny,
i) dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy.

15. Často kladené otázky súvisiace s dotáciami sú uverejnené v prílohe č. 7
Často kladené otázky budú uverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

16. Začiatok realizácie projektu a použitie dotácie
Obdobie realizácie projektových aktivít je väčšinou na 12 mesiacov. Konečný termín, kedy žiadateľ môže použiť dotáciu, je najneskôr do 31. marca 2018.
Za oprávnené výdavky môžu byť považované len výdavky, ktoré vznikli počas realizácie projektových aktivít, ktoré v žiadosti uvedie žiadateľ za obdobie trvania projektu.