Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia » OSN – Organizácia spojených národov

Zastúpenie rezortu zdravotníctva v organizáciách OSN

UNAIDS – Spoločný program Spojených národov pre HIV/AIDS
Spoločný program Spojených národov pre HIV/AIDS (http://www.unaids.org/) je inovatívne partnerstvo, ktoré vedie a inšpiruje štáty sveta k dosiahnutiu univerzálnej dostupnosti HIV prevencie, liečby, starostlivosti a podpore.
Zástupca rezortu zdravotníctva sa pravidelne zúčastňuje zasadaní Programovej koordinačnej rady UNAIDS.

 
UNODC - Úrad OSN pre drogy a kriminalitu
Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (http://www.unodc.org/) je lídrom v boji proti nezákonným drogám a medzinárodnému zločinu. Bol založený v roku 1997 zlúčením Programu kontroly drog a Centra pre medzinárodnú prevenciu zločinu.
Zástupcovia rezortu zdravotníctva sa pravidelne zúčastňujú zasadaní Komisie pre omamné látky (CND).

 
INCB - Medzinárodná rada pre kontrolu narkotík
Medzinárodná rada pre kontrolu narkotík (http://www.incb.org/) predstavuje nezávislý kontrolný orgán na monitorovanie implementácie dohovorov OSN v oblasti kontroly narkotík so sídlom vo Viedni. Rada bola založená v roku 1968 a má 13 členov.


IAEA - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (http://www.iaea.org/) je medzinárodná vládna odborná organizácia pridružená k OSN, so sídlom vo Viedni. Bola založená roku 1957, pričom bývalé Československo bolo zakladajúcim členom. Činnosť agentúry je zameraná hlavne na podporu a kontrolu využitia jadrovej energie, na využitie rádioaktívnych izotopov v lekárstve, poľnohospodárstve, hydrológii a priemysle, na šírenie vedeckých informácií a technických znalostí, organizovanie odborných kurzov a konferencií, vydávanie publikácií a poskytovanie technickej pomoci a riešenie právnych aspektov využitia jadrovej energie.
Zástupca rezortu zdravotníctva sa pravidelne zúčastňuje zasadania Výboru pre štandardy v ochrane zdravia pred žiarením (RASSC).

 
UNSCEAR – Vedecký výbor Spojených národov pre účinky rádioaktívneho žiarenia
Vedecký výbor Spojených národov pre účinky rádioaktívneho žiarenia (http://www.unscear.org/) bol založený Plenárnym zhromaždením OSN v roku 1955. Jeho úlohou je hodnotenie a zaznamenávanie úrovní a účinkov vystavenia ionizujúcemu žiareniu. Zástupca rezortu zdravotníctva je členom Výboru a pravidelne sa zúčastňuje jeho zasadnutí.

 
UNESCO – Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (http://www.unesco.org/) má mandát na rozvoj potenciálu svetového spoločenstva, kultúry, vedy a vzdelávania. SR získala členstvo v UNESCO 9. februára 1993. Zástupca MZ SR je členom predsedníctva Slovenskej komisie pre UNESCO.