Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentský program

VZDELÁVACIE USTANOVIZNE

V prípade otázok súvisiacich so zaradením do rezidentského programu, možnosťami absolvovania špecializačného štúdia, obsahom štúdia v rezidentskom programe, výučbovými pracoviskami, kontaktnými osobami, ako aj so spôsobom prihlasovania do rezidentského programu môžu záujemcovia kontaktovať ministerstvo zdravotníctva na adrese: rezidenti@health.gov.sk

Kontaktné údaje na zodpovedné osoby:

 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
LEKÁRSKA FAKULTA

JUDr. Jana Šavelová
Limbová 12
833 03 Bratislava 37
telefón 02/593 70 181
email jana.savelova@szu.sk

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE

1. Mgr. Miroslava Michalková
vedúca Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 4A
036 01 Martin
telefón 043/2633 201
email michalkova@jfmed.uniba.sk

2. Ing. Kristína Koppová
Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 4A
036 01 Martin
telefón 043/2633 198
email koppova@jfmed.uniba.sk

 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
LEKÁRSKA FAKULTA

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO
PhDr. Alexandra Hiľovská

Trieda SNP 1
040 11 Košice
telefón 055/2343326
email alexandra.hilovska@upjs.sk

PEDIATRIA
Mgr. Katarína Tomková
Trieda SNP 1
 040 11 Košice
telefón 055/2343326
email katarina.tomkova@upjs.sk