Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

VZDELÁVACIE USTANOVIZNE

VZDELÁVACIE USTANOVIZNE

V prípade otázok súvisiacich so zaradením do rezidentského štúdia, možnosťami absolvovania špecializačného štúdia, jeho obsahom, výučbovými pracoviskami, kontaktnými osobami, ako aj so spôsobom prihlasovania do rezidentského štúdia môžu záujemcovia kontaktovať ministerstvo zdravotníctva na adrese: rezidenti@health.gov.sk

Kontaktné údaje na zodpovedné osoby:

1. pre akreditované špecializačné štúdium v špecializačnom odbore:
- všeobecné lekárstvo
- pediatria

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
LEKÁRSKA FAKULTA

Mgr. Barbora Šujanová
Limbová 12
833 03 Bratislava 37
telefón02/593 70 275
emailbarbora.sujanova@szu.sk

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE

1. Mgr. Miroslava Michalková
vedúca Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 4A
036 01 Martin
telefón043/2633 201
emailmichalkova@jfmed.uniba.sk

2. Ing. Kristína Koppová
Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 4A
036 01 Martin
telefón043/2633 198
emailkoppova@jfmed.uniba.sk

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
LEKÁRSKA FAKULTA

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

PhDr. Alexandra Hiľovská
Trieda SNP 1
040 11 Košice
telefón055/2343326
emailalexandra.hilovska@upjs.sk

PEDIATRIA

Mgr. Katarína Tomková
Trieda SNP 1
040 11 Košice
telefón055/2343326
emailkatarina.tomkova@upjs.sk