Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

​V zmysle § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na internete zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré uskutočňujú akreditované študijné programy pre zdravotníckych pracovníkov. Na základe rozhodnutí o akreditácii, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je zoznam akreditovaných študijných programov pravidelne aktualizovaný. 

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

zoznam_SSP.xls 

CERTIFIKAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

zoznam_CSP.xls 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

zoznam_SPSV.xls