Tlačiť Späť

Domov

2006

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2006


Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2006
na lokalitách Kunerád, Liptovský Ján, Lučivná, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Štós a Štrbské Pleso
Využívatelia klimatických podmienok priaznivých na liečenie v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch – klimatických /PLKK/, sú v zmysle zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinní zabezpečiť ich sledovanie. Zároveň sú povinní výsledky namerané údaje predkladať na Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (ďalej „MZ SR“).

Na klimatické parametre namerané v roku 2006 sa vzťahuje prechodné ustanovenie § 50 ods.18 vyššie citovaného zákona, preto nasledovné limity pre klimatické parametre sú vyhodnotené ešte podľa vyhlášky MZ SR č. 116/1996 Z. z. o parametroch, za ktorých možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie a o spôsobe ich vyhlasovania pre tieto klimatické ukazovatele:

· relatívny čas trvania slnečného svitu, ktorý v dlhodobom ročnom priemere prekračuje 40 % a ročný úhrn trvania slnečného svitu je vyše 1 650 hodín,
· teplotné zaťaženie – denná amplitúda teploty vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 13 °C,
· relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 87 %,
· ekvivalentná teplota vzduchu, ktorá v dlhodobom ročnom priemere neprekračuje viac ako v 25 dňoch do roka hodnotu 50 °C

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2006 – lokalita Kunerad
prevádzkovateľ PLKK: Slovenské liečebné kúpele a.s. Rajecké Teplice
meteorologická stanica: Žilina

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 41,2 %, pričom maximum bolo 73 % (7/2006) a minimum bolo 14 % (11/2006).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1 845,5 hodín, pričom maximum bolo 341,9 hodín (7/2006) a minimum bolo 30,4 hodín (11/2006).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 10,7 °C, pričom maximum bolo 16,3 °C (7/2006) a minimum bolo 4,8 °C (12/2006).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 77,5 %, pričom maximum bolo 89,2 % (11/2006) a minimum 62,2 % (7/2006).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 23,3 °C, pričom maximum bolo 44,8 °C (7/2006) a minimum bolo -1,9 °C (1/2006). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená počas
12 dní v roku, pričom maximum prekročenia bolo 59,7 °C (26.6.2006) a minimum prekročenia bolo 50,1 °C (18.7.2006).

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., v prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z. z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.
Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2006
– lokalita Liptovský Ján
prevádzkovateľ PLKK:Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján meteorologická stanica: Liptovský Hrádok

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 42,2 %, pričom maximum bolo 66 % (7/2006) a minimum bolo 19 % (11/2006).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1 887,9 hodín, pričom maximum bolo 312,6 hodín (7/2006) a minimum bolo 48,4 hodín (11/2006).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 11,5 °C, pričom maximum bolo 16,2 °C (7/2006) a minimum bolo 7,9 °C (11,12/2006).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 74,9 %, pričom maximum bolo 84,4 % (11/2006) a minimum 61,2 % (7/2006).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 20,9 °C, pričom maximum bolo 42,7 °C (7/2006) a minimum bolo -4,0 °C (1/2006). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená počas 4 dňoch v roku, pričom maximum prekročenia bolo 57,0 °C (26.6.2006) a minimum prekročenia bolo 50,1 °C (21.6.2006).

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., v prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z. z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2006 – lokalita Lučivná
prevádzkovateľ PLKK: Kúpele Lučivná a.s.
meteorologická stanica: Lučivná

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 53 %, pričom maximum bolo 72 % (7/2006) a minimum bolo 33 % (11/2006).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 2 164,3 hodín, pričom maximum bolo 337,5 hodín (7/2006) a minimum bolo 73,2 hodín (11/2006).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 11,6 °C, pričom maximum bolo 15,4 °C (9/2006) a minimum bolo 8,5 °C (11/2006).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 76 %, pričom maximum bolo
85 % (12/2006) a minimum 66 % (7/2006).
Ekvivalentná teplota vzduchu 50 °C bola prekročená počas 8 dní v roku; dňa 21.6.2006 bola dosiahnutá hodnota 52,4 °C, dňa 22.6.2006 bola dosiahnutá hodnota 50,9 °C, dňa 26.6.2006 bola dosiahnutá hodnota 57,6 °C, dňa 27.6.2006 bola dosiahnutá hodnota 53,1 °C, dňa 28.6.2006 bola dosiahnutá hodnota 50,6 °C, dňa 20.7.2006 bola dosiahnutá hodnota 50,2 °C, dňa 21.7.2006 bola dosiahnutá hodnota 50,9 °C, dňa 22.7.2006 bola dosiahnutá hodnota 50,2 °C a dňa 20.8.2006 bola dosiahnutá hodnota 50,1 °C.

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., v prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z .z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.


Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2006
– lokality Horný Smokovec, Nový Smokovec
prevádzkovatelia PLKK: Kúpele Horný Smokovec s.r.o.
Kúpele Nový Smokovec a.s.
meteorologická stanica: Nový Smokovec

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 44,18 %, pričom maximum bolo 79,3 % (7/2006) a minimum bolo 25,1 % (11/2006).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1 905 hodín, pričom maximum bolo 205,3 hodín (9/2006) a minimum bolo 91,8 hodín (11/2006).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 9,2 °C, pričom maximum bolo 10,7 °C (12/2006) a minimum bolo 8,7 °C (9/2006).

Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 74,9 %, pričom maximum bolo 82,4 % (6/2006) a minimum bolo 67,9 % (10/2006).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 8,1 °C, pričom maximum bolo 28 °C (7/2006) a minimum bolo -6,8 °C (12/2006). Ekvivalentná teplota 50 °C nebola prekročená ani v jednom dni v roku.

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z.

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2006 – lokalita Štós
prevádzkovateľ PLKK: Kúpele Štós a.s.
meteorologická stanica: Štós


Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 36 %, pričom maximum bolo 52 % (1/2006) a minimum bolo 22 % (12/2006).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1 290 hodín, pričom maximum bolo
197 hodín (7/2006) a minimum bolo 32 hodín (12/2006).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 8,5 °C, pričom maximum bolo 11 °C (7/2006) a minimum bolo 4,5 °C (12/2006).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 77 %, pričom maximum bolo
86 % (12/2006) a minimum bolo 65 % (7/2006).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 23 °C, pričom maximum bolo 44,95 °C (7/2006) a minimum bolo 0,8 °C (1/2006). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená v 17 dňoch v roku, pričom maximum prekročenia bolo 62,4 °C (27.6.2006) a minimum prekročenia bolo 50,2 °C (27.7.2006).

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., okrem ročného úhrnu trvania slnečného svitu, ktorý bol o 360 hodín nižší ako je stanovený limit a relatívneho času trvania slnečného svitu, ktorý bol o 4 % nižší ako stanovený limit. V prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z .z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.


Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2006 – lokalita Štrbské Pleso
prevádzkovateľ PLKK: Kúpele Štrbské Pleso a.s.
meteorologická stanica: Štrbské Pleso


Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 51,9 %, pričom maximum bolo 76,4 % (1/2006) a minimum bolo 37,4 % (8/2006).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 2 039,6 hodín.
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 8,6 °C, pričom maximum bolo 10,2 °C (7/2006) a minimum bolo 6,1 °C (11/2006).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 76 %.
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 17,5 °C, pričom maximum bolo 37,2 °C (7/2006) a minimum bolo –0,8 °C (2/2006). Ekvivalentná teplota 50 °C nebola prekročená v roku 2006.

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z.