Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Európsky fond regionálneho rozvoja - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Európsky fond regionálneho rozvoja - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 


Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Názov projektu: Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie
Miesto realizácie projektu: SR
Výška poskytnutého NFP: 1 528 062,66 €

Stručný opis projektu:
Národný projekt má za cieľ vytvorenie predpokladov a nástrojov pre ekonomickú reguláciu v zdravotnej starostlivosti a jeho primárnym východiskom je reformný zámer Lepšia regulácia – kvalitnejšie a udržateľné zdravotníctvo. Rezort zdravotníctva a jeho inštitúcie majú celonárodné pokrytie a poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti, ktorých sa regulácia v zdravotníctve týka, sú geograficky rozmiestnení po celom Slovensku. Oblasť regulácie je potrebné spravovať a koordinovať centrálne na národnej úrovni a v rámci rezortu zdravotníctva vytvoriť a spravovať komplexný nákladový model. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súčasnosti reguluje niektoré oblasti sektora zdravotníctva a zároveň je jedinou inštitúciou, ktorá má kompetencie na ekonomickú reguláciu v rezorte zdravotníctva.

Výsledkom projektu bude jednotný nástroj podporujúci analytické, regulačné a rozhodovacie útvary MZ SR v presnejších výpočtoch výkonov podložených reálnymi dátami, v štruktúrovaných analýzach nákladov a monitorovaní dopadov vplyvom zmien parametrov.

Projekt by mal po implementácií prispieť k lepšej regulácii a spomaleniu súčasného rastu zadlženosti v zdravotníctve z dôvodu presnejšej kontroly a nastavenia nákladov zdravotných výkonov. Výsledky projektu môžu byť naplnené len pri dodržaní podmienok dobre nastavenej metodiky správy nákladového modelu, procesu stanovenia cien zdravotných výkonov a jasne nastavenej správy riadenia regulácie v zdravotníctve.

Výsledkom projektu analytického nástroja pre podporu ekonomickej regulácie MZ SR bude zavedenie služieb pre:

  • aplikovanie dátovej analýzy pri posudzovaní vplyvov regulácie,
  • správu a monitorovanie nákladov zdravotných výkonov na základe jednotnej metodiky a referenčného nákladového modelu,
  • posudzovanie vplyvov regulácie v zdravotníctve,
  • vyhodnotenie účelnosti a efektívnosti regulácií v zdravotníctve,
  • modelovanie vplyvov pripravovanej alebo upravovanej regulácie a ich následné prepočítanie na základe historických dát,
  • vytvorenie komplexného analytického nástroja, ktorý podporí správu komplexného nákladového modelu a stanovenie regulovaných cien výkonov.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.