Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy » Protidrogová politika

Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020

Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky je definovaná ako základný strategický dokument  Slovenskej republiky v oblasti protidrogovej politiky, ktorý vychádza z Protidrogovej stratégie Európskej únie na obdobie 2013 – 2020.

Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020 (ďalej len „NPS“) je v poradí piatym dokumentom vlády Slovenskej republiky, ktorým v roku 1995 položila základy národnej protidrogovej politiky a ktoré ďalej rozvíja a aktualizuje. Vláda Slovenskej republiky sa svojou protidrogovou politikou hlási k medzinárodným dohodám Organizácie spojených národov (ďalej len „OSN“) o drogách, k Politickej deklarácií o základných princípoch znižovania dopytu po drogách zo Zvláštneho zasadnutia Valného zhromaždenia OSN z júna 1998, k Politickej deklarácií a Akčnému plánu o medzinárodnej spolupráci, vedúcej  k vytvoreniu komplexnej a vyváženej stratégii v rámci boja proti svetovému problému drog (Komisia pre narkotiká OSN, marec 2009), k záverom Dublinskej konferencie o podobe budúcej protidrogovej stratégie Európskej únie a k programu Svetovej zdravotníckej organizácie Zdravie pre všetkých v 21. storočí.

Slovenská republika (ďalej len „SR“) ako členský štát Európskeho spoločenstva pri tvorbe NPS rešpektuje všeobecný politický rámec a hlavné priority Európskej únie (ďalej len „EÚ“). V európskom kontexte na obdobie 2013 – 2020 určili členské štáty a inštitúcie EÚ rámec, účel a ciele protidrogovej stratégie, ktoré budú slúžiť ako východisko pre dva  nasledujúce štvorročné protidrogové akčné plány EÚ. Spoločným základom národných stratégií a/alebo akčných plánov členských štátov je vyvážený prístup k znižovaniu ponuky drog a dopytu po drogách a preferencia hodnôt, na ktorých je EÚ založená: úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, solidaritu, právny štát a ľudské práva.

NPS vychádza zo zásad, ktoré sú zakotvené v legislatívnom rámci SR. Cieľom je chrániť a zvyšovať blaho spoločnosti a jednotlivcov, chrániť verejné zdravie, poskytovať vysoký stupeň bezpečnosti pre širokú verejnosť a zabezpečiť multidisciplinárny, integrovaný, vyvážený a faktami podložený prístup k drogovej problematike.

Prostredníctvom priorít a opatrení, predovšetkým v oblasti nelegálnych drog, podporovaných a koordinovaných prostredníctvom tejto NPS, by sa mal do roku 2020 dosiahnuť celkový účinok v súvislosti s kľúčovými aspektmi drogovej situácie v SR. Tieto priority a opatrenia majú zaistiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, sociálnej stability a bezpečnosti, a to prostredníctvom uceleného, účinného a efektívneho vykonávania opatrení, intervencií a prístupov k zníženiu dopytu po drogách a ich ponuky na národnej úrovni, úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni, ako aj prostredníctvom minimalizácie potenciálnych neúmyselných negatívnych dôsledkov súvisiacich s vykonávaním týchto opatrení.

NPS poskytuje spoločný a na faktoch založený rámec pre riešenie drogovej problematiky v rámci SR i mimo nej. Stratégia poskytuje rámec pre spoločné a doplnkové opatrenia, zaisťujúc tak účinné a efektívne využívanie zdrojov investovaných do tejto oblasti, pričom zohľadňuje inštitucionálne a finančné obmedzenia a kapacity SR a inštitúcií SR.

Cieľom NPS je prispieť k zníženiu dopytu po drogách a ich ponuky v rámci SR, ako aj k zníženiu zdravotných a sociálnych rizík a škôd spôsobených drogami.

Vláda Slovenskej republiky schválila Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020 uznesením č. 380 z 10. júla 2013.