Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúryProjekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:
Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry
Kód ITMS2014+: NFP313011AFG4


Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Operačný program: 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra                                                                  
Prioritná os: 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)
Konkrétny cieľ: 313010031 – 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Stručný opis projektu:  
Rozšírenie a dobudovanie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom vybudovania systému dátového biobankingu a jeho integráciu do medzinárodnej siete výskumných infraštruktúr

Názov a sídlo prijímateľa:
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Partneri:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky; Univerzita Komenského v Bratislave

Trvanie projektu
: 06/2020 - 06/2023

Zazmluvnená výška NFP
: 11 590 338,03 EUR

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP
: Žilina, Martin

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP
: Bratislava - mestská časť Nové Mesto

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“