Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR » Štátny vzdelávací program

Okrúhly stôl pre riaditeľov zdravotníckych zariadení k systémovému rozvoju klinického výskumu na Slovensku

Dňa 23.7.2020 Ministerstva zdravotníctva SR/ Inštitút výskumu a vývoja (IVV MZ SR) zorganizovalo vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave prvé pracovné stretnutie riaditeľov zdravotníckych zariadení zamerané na praktickú implementáciu príkazu MZ SR 4/2018 pre systémovú podporu rozvoja a skvalitnenia biomedicínskeho výskumu a klinických skúšaní, ako aj na tému dostupnosti inovatívnej liečby pre pacientov v rámci klinických skúšaní.

Uvedený príkaz určuje podmienky začlenenia špecializovaných organizačných útvarov zameraných na vykonávanie biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania do organizačného poriadku zdravotníckych zariadení. Dodatkom k tomuto príkazu MZ SR poskytlo v roku 2019 zúčastneným stranám vzor trojstrannej dohody medzi hlavnými účastníkmi klinického skúšania.

Cieľom vyššie uvedeného stretnutia, ktoré otvorila RNDr. Ivica Kvietiková, PhD. (riaditeľka IVV MZ SR), bolo zdieľanie skúseností a prediskutovanie otázok spojených s vytvorením a rozvojom takýchto organizačných útvarov pre klinické skúšanie v zdravotníckych zariadeniach. V rámci prednášok vystúpili Mgr. Katarína Kováčová (expert IVV MZ SR pre oblasť klinického skúšania); MUDr. Beata Čečetková, PhD. (Medicínska riaditeľka SLOVACRIN -u; Slovak Clinical Research Infrastructure Network) a Dr. Ing. Nora Farkašová, PhD. (AIFP; Asociácia Inovatívneho farmaceutického priemyslu). Na podujatí bola predstavená analýza nákladovosti liečby v klinickom skúšaní v porovnaní s liečbou hradenou z verejného zdravotného poistenia. Diskutovanou témou bola aj možnosť participácie na akademickom klinickom skúšaní prostredníctvom národného uzla SLOVACRIN, ktorý je súčasť konzorcia paneurópskej výskumnej infraštruktúry ECRIN- ERIC (European Clinical Research Infrastructure Network). V neposlednom rade sa prezentovali aj skúsenosti a výsledky prieskumu zástupcov zadávateľov klinických skúšaní AIFP v rámci implementácie príkazu MZ SR č. 4/2018 v praxi.

Výstupom tohto podujatia je deklarovanie vysokého potenciálu Slovenska v posilnení počtu (akademických) klinických skúšaní, ktoré umožňujú v prvom rade zrýchlenie a zefektívnenie prístupu pacientov k inovatívnej liečbe/ inovatívnym liekom a priame úspory v podobe ušetrených nákladov z verejného zdravotného poistenia, ale aj praktické prepojenie výskumu s praxou, zvýšenie prestíže našich lekárov a kvality zdravotníckych pracovísk v rámci poskytovania najmodernejšej zdravotnej starostlivosti, pričom ďalej umožňuje a posilňuje ich publikačné aktivity a pomáha pri zapájaní sa Slovenska do projektov EÚ a v kontexte medzinárodnej spolupráce.