Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR

Štátny vzdelávací program

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva štátne vzdelávacie programy pre zdravotnícke študijné odbory pripravujúce žiakov na výkon zdravotníckeho povolania na stredných zdravotníckych školách.